تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

 

*تعرفه مصوب ۱۳۸۴/۵/۲۳ رییس محترم قوه قضاییه

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش واظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقرراتاین تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده ۲- مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعییندستمزد کارشناس براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیینکارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره -۲ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیصقاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزانمعینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرایقرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره ۳- هر کارشناس حداقل موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یاکاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده ۳- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسیموردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده ۴- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی ازکل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناسبر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۵- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هریک از کارشناسان بخشی ازدستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقلدستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده ۶- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفنددر صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه ودر صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آنرا در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیعدستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی که کارشناساقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـاروی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهایانجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشترنباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت وفوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده ۸- درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامتکارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضیبوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرتبه مأخذ روزانه به مبلـغ ۱۲۵.۰۰۰ ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضیاز تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسیرأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد وفوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجهکارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمتبه خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج ازکشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداختفوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضیمی‌باشد.
تبصره ۲- در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیرآن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدولرشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده ۹- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاستآن اعلام می‌شود معتبر است.
ماده ۱۰- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسیدر این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیونموضوع ماده ۱۵ تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
تبصره ۱- دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی وتعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۱۰ مکرر- بمنظور عدالت در امرکارشناسی کمیسیونی مرکب از ۳ عضو: ۱- نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۲- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان قوه قضائیه ۳- نماینده ریاستقوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.
ماده ۱۱- کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عملکارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که درآن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجامکارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اینکه علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده -۱۲ دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارآلات، محصولات و مواد اولیه، بهشرح زیر است:
۱- تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵/۲ درصد و حداقل ۲۰۰.۰۰۰ ریال.
۲- از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد یک درصد.
۳- از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.
۴- از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالتا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵/۲ در هزار.
۵- از ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهبالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۱۳- درمـورد ارزیابی و کارشنـاسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرسهای متفاوتواقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه می‌گردد.
ماده ۱۴- در صورتی کهرسیـدگی به مستنـدات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه ‌بر تعرفهقانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابرتشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.
ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف درنحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از این تعرفه و همچنین به ‌منظور تعدیل و ایجادتناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمهقانونی کارشناسی وفق آئین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع درکمیسیون مقرر در ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مطرح گرددتا درخصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکوربه شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیهخواهد بود قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادها ومؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهندبود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.

فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
قسمت اول- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه ۱ـ مهندسی آب شامل رشته‌های (آب ـفلزات ـ معادن) رشته مهندسی آب
دستمزد اندازه‌گیری آب چاهها، چشمه‌ها،قنوات، کانالها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
ماده ۱۶- دستمزد اندازه‌گیری آب:
-۱تا ۱۰۰ لیتر در ثانیه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ریال.
-۲مازاد ۱۰۰ لیتر تا یک‌هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۵۰۰ ریال.
-۴مازادیک‌هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه ۱۰۰ ریال تا حداکثر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۱۷- دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:
-۱برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی،زراعی و صنعتی مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ریال.
۲- آرای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر موادآلوده‌کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ریال
ماده ۱۸- دستمزد بررسیمشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرریمنابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً ۳۰۰.۰۰۰ ریال.
تبصره- در صورتی که انجامامر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداختخواهد شد.
ماده ۱۹- دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاریو زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:
۱- تا ده میلیون ریال ۲۵۰.۰۰۰ ریال.
۲- مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال ۲ در هزار.
۳- مازاد بریکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۲۰- دستمزداندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهدبود.
ماده ۲۱- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌هامقطوعاً ۴۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۲۲- دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور وپیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمتهای ۸ و ۹ تعیینمی‌گردد.
ماده ۲۳- دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌هاو کانالها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- حریم کانالها و انهار تا عرضبستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۲۵۰.۰۰۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲- حریم رودخانه‌ها و کانالهای با عرض بستر بیش از ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳۵۰.۰۰۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۲۴- دستمزد رسیدگی به وضعفاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۳۵۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۲۵- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسـاتتبعـی آن تا ده میلـیون ریال مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال دودر هزار حداکثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۲۶- دستمزد رسیدگی و تهیه صورتوضعیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها و کانالهای آب‌رسانی و انهار طبقدستمزد قسمتهای هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.

تعرفه دستمزدکارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده۲۷- تعرفـه دستمزد کارشنـاسان رسمی رشتهفلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه۷ صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشتهمعادن مربوط به‌ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) را حسب مورد قاضی یاکمیسیون ماده ۱۵ تعرفه تعیین می‌نمایند.

قسمت دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه ۲– اموال منقول و نفقه شامل رشته‌های:
(اشیاء نفیسه، عتیقه واحجارکریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی واداری)

ماده۲۸- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق بهشرح زیر می‌باشد:
۱- حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ریال و در حومه شهر ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۲- از ده میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیونریال نسبت به مازاد ۸ در هزار
۳- از ۱۰۰میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد۴درهزارحداکثر تامبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
ماده ۲۹- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقامارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال و حداکثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال تعیین می‌شود.

قسمت سوم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه ۳– امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های:
(پزشکی و پیراپزشکی،داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده ۳۰- دسـتمزد کارشـناسی رشته‌های فوقبر حـسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسطقاضی یا کمیسیون ماده ۱۵ همین تعرفه تعیین می‌شود.
تبصره- کلیه هزینه‌هایآزمایشگاهی نمونه برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.

قسمت چهارم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه ۴– رشته‌ حسابداری و حسابرسی

ماده ۳۱- دستمزد کارشناسی امور حسابداری وحسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی بر اساس جدول زیر تعیین می‌گردد:
– تا ده میلیون ریال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ریال.
– از ده میلیون ریال تا ۵۰میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.
– از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریالنسبت به مازاد ده در هزار.
– از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۳۰۰ میلیون ریال نسبت بهمازاد پنج در هزار.
– از ۳۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد سهدر هزار.
– از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.
– از ۱۰میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال .
تبصره- در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب‌های فاقد دفاترقانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هریک از موارد در قسمت مربوطه ۱۵% به دستمزد کارشناسی اضافه می‌شود.
ماده ۳۲- دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرحزیر پرداخت می‌گردد:
۱- درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشرکه مجموع دارائی‌های جاری وبدهی‌ها و ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت به شرحجدول فوق.
تبصره- علاوه بر دارائی‌های ثابت سایر دارائی‌هایی که توسط کارشناسانرسمی رشتـه مربوطه ارزیابی می‌شـود فقط قیـمت دفتری آن در محاسـبه دستمزد این رشتهمنظور می‌شود.
۲- درخصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امورتوقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
۳- درخصوص تعیین قیمتتمام شده کالا ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های:
(وسائط نقلیه هوائی،وسائط نقلیه دریائی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)

(دستمزد کارشناسی رشته‌های وسائط نقلیههوایی و ریلی وفق ماده ۱۰ مقررات عمومی خواهدبود) .
ماده ۳۳- دستمزد کارشناسیرشته وسائط نقلیه موتوری زمینی برای هریک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزانسوخت، اظهارنظر فنی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذیل می‌باشد:
ـ برایهر دستگاه مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینهایاب و ذهاب و فوق‌العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهدشد.
تبصره- در موردوسایط نقلیه بدون موتور مقطوعاً ۰۰۰/۱۰۰ ریال.
ماده ۳۴- دستمزد رسیدگی به تشخیصعلت تصادف و تعیین خسارت:
– هر مورد مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ریال در داخل شهر و برایحومه ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
ماده ۳۵- دستمزد ارزیابی:
۱- به ازای هر دستگاه تا دهمیلیون ریال ۰۰۰/۱۲۰ ریال.
۲- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، یک درهزار حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال.
تبصره- برای وسائط نقلیه کمتر از چهار چرخبه میزان ۵۰% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسائط نقلیه دریایی وغواصی

۱- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل)
میزان خواسته به ریال میزان دستمزد به ریال
تا ۵ میلیون حداقل دویست و پنجاه هزار
از ۵ میلیون تا ۵۰ میلیون نسبت بهمازاد ده در هزار
از ۵۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۱۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون نسبت به مازاد سه در هزار
از ۵۰۰ میلیون به بالا،نسبت به مازاد یک درهزار حداکثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
تبصره- تعیین میزانخسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذیربط طبق تعرفه مربوطه می‌باشد.

۲- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی
ارزش وسیله نقلیه آبی به ریال میزان تعرفه کارشناسی
تا یکصد میلیون ده در هزار
از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازادپنج در هزار
از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دومیلیارد به بالا نسبت به مازاد یک در هزارحداکثرتامبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال

۳- تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آبهای داخلی
الف- در صورت تصادم بینقایقهای تفریحی و مسافری در آبهای داخلی:
حداقل ۰۰۰/۲۵۰ ریال و حداکثر ۱۰۰۰.۰۰۰ریال
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا.
– برای شناورهایبا ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال
ـ برایشناورهای با ظرفیت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال
تبصره- منظور از « شناور» هر وسیله نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که درآب، روی آب یا زیر آب تردد نماید.
پ- در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.
– برای شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال
– برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیممیلیون ریال
تبصره ۱- منظور از تأسیسات دریائی هر نوع تأسیسات از جمله اسکله،بویه، لوله‌های کف دریا و سکوهای دریائی می‌باشد.
تبصره۲- ظرفیت ناخالص هرفروند شناور طبق کنوانسیون بین‌المللی ظرفیت سال ۱۹۶۶ اندازه‌گیری گردیده و درگواهینامه ثبت شناور درج می‌گردد.
توجه: ظرفیت‌های مذکور در این قسمت به ازاءهر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می‌باشد.

۴- تعیین میزان خسارت وارده درتصادم
میزان خسارت وارده به ریال میزان تعرفه کارشناسی به ریال
تا ۵۰میلیون حداقل پانصد هزار
از ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون نسبت به مازاد ده در هزار
از ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۵۰۰ میلیون تایک میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد یکدر هزار حداکثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

۵- تعیین مقصر برای حوادث مربوط بهصدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آبهای داخلی
الف- در آبهای داخلی: حداقلدویست و پنجاه هزار ریال.
ب- در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سهمیلیون ریال.

۶- در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۱۰ مقررات عمومیجداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد.

قسمت ششم ـ تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه۶ – راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های:
(راه وساختمان و نقشه‌برداری- معماری و شهرسازی- معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست- ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی- برنامه‌ریزی شهری)

ماده ۳۶- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعیو ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.
۱- تاپنجاه میلیون ریالی مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ریال.
۲- از ۵۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیونریال نسبت به مازاد، ۵/۱ در هزار.
۳- از ۵۰۰ میلـیون ریال به بالا، نسـبت بهمازاد، ۱ در هـزار و حداکثـر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال.
ماده ۳۷- دستمزد تعییناجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:
۱- تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ریال.
۲- از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد وحداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
تبصره- دستمزد تعیین اجرت‌المثل و یا اجورگذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه ۲۵% خواهد بود.
ماده ۳۸- دستمزد تشخیص علتخسارت:
– دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال و در صورتی که کمیت وکیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده ۱۵ تعرفه) تعیینمی‌شود.
ماده ۳۹- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:
۱- تا ۵ میلیونریال مقطوعاً دویست هزار ریال.
۲- از ۵ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال نسبت بهمازاد، چهار در هزار.
۳- از ۱۰۰ میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو درهزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.
تبصره- در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغخسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو، موضـوع کارشـناسی باشد هر دستمزد جداگانهمحاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده ۴۰- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:
الف- دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:
۱- تا ده میلیونریال، دو درصد (بیست در هزار).
۲- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبتبه مازاد، ده در هزار.
۳- از پانصد میلیون ریال به بالا، ۵ در هزار تا حداکثرمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال.
ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به‌اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.
پ- در مورد رسیدگی و تهیهمقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کـانال‌سازیدستـمزد مربوطه ۵۰ درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهدبود.
ت- دستـمزد بررسی و تعـیین کیفیت آسفالت و بتن بر اساس ۳۰% هزینه‌هایآزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ریال وحداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال خواهدبود.
ث- در صورتی که برای رسیدگی یا تهیهمقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهایردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج- برای ساختمانهای تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزدیک واحد تعلق می‌گیرد.
ماده ۴۱- دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل وبنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰۰۰ (یکهزار) ریال و حداقل ۱۵۰.۰۰۰ (یکصدوپنجاه هزار) ریال و حداکثر تا ۳۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۴۲- دستمزد تطبیق مشخصاتقراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۵۰۰ (یکهزار و پانصد) ریال و حداقل ۰۰۰/۲۰۰ (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ ۴۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۴۳- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیساتاز ساختمان موجود:
۱- معماری کلی هر متر مربع ۷۵۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲- سازه هر متر مربع ۱۰۰۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳- برق و تأسیسات هر متر مربع ۵۰۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.
تبصره ۱- در مواردیکه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر دربندهای (۱) و (۲) محسوب و برای طبقات مشابه ۱۰% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره ۲- چنانچه به جای نقشه‌های کامل معمول ردیفهای فوق، مقدار کمتری نقشهموردنیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده ۱۵ تعرفه تعیین می‌کند.

قسمت هفتم- دستمزد کارشناسی نقشه‌برداری

ماده ۴۴- پیاده کردن محدوده املاک بر روینقشه‌ هوائی:
۱- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذربندی‌هایموجود منطقه در نقشه‌ هوائی مشخص باشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) برای مساحت بیش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هرمترمربع ۶۰ ریال (شصت ریال) تا حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.
۲- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه‌های هوائی مشخص نباشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) و از ۱۰۰۰ مـتر مربع نسبت به مـازاد هرمـتر مربـع ۱۰۰ (یکصـد) ریال تا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.
ماده ۴۵- نقشه‌برداری اراضی به مقیاس: ۵۰۰/۱
۱- نقشه‌برداری در اراضی دشت و کم عارضه بامنحنی میزان ۲۵ سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) وبرای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار ۰۰۰/۱۲۰ ریال (یکصد و بیست هزار ریال) و از ۵ هکتار به بالا نسبت به مازاد، هر هکتار ۰۰۰/۶۰ ریال (شصت هزار ریال) تا حداکثرمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال.
۲- در نقـشه‌برداری از اراضـی تـپه ماهور و عـوارضمتوسـط با منحـنی میـزان ۵۰ سانتیمتر، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل ۲ متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه می‌شود.
۳- دستمزد نقشه‌برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد.
ماده ۴۶- دستمـزد نقشه‌برداری ازاراضی بیـش از یـک هـکتار در مقیـاس‌های ۱۰۰۰/۱ و ۲۰۰۰/۱ با مشخصات فوق به ترتیبهرکدام ۲۰% و ۴۰% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهدبود.
تبصره- در مناطق جنگلی وباغات به علت محدودیت دید ۳۰% به ارقام مواد ۴۲و۴۳و۴۴ اضافه می‌گردد.
ماده۴۷- برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:
– تا میزان هزار مترمکعب ۰۰۰/۲۵۰ ریال مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب ۵۰ ریال حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.
ماده۴۸- تفسیر عکس‌های هوائی:
تفسیر عکس هوائی برای هرپلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکسهای هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰) پانصد هزار) ریال.
تبصره۱- در صورتیکه پلاک متعدد و متصل به هم باشندبه ازاء هر پلاک اضافی، به دستمزد متعلق به پلاک اول ۲۰% اضافه خواهد شد.
تبصره۲- برای سنوات مختلف به ازای هر سند ۲۰% اضافه خواهد شد.
ماده ۴۹- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:
– دستمزد مطالعه پروندهثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مربع حداقل ۵۰۰/۰۰ ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار متر مربع باشد برای هرمترمربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداکثر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره- در صورتی که نیاز به نقشه‌برداری و تهیه نقشه ازمحل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداری برابر تعرفه نقشه‌برداری موضوع موادقسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.
ماده ۵۰- دستمزد افراز و قطعه‌بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات ‌افرازی و صورت ارزیابی آنها- طرح قطعات مفروزه بطورواضح و روشن) به شرح زیر است:
۱- دستمزد افراز امـلاک و مستـغلات براسـاستعـرفه ارزیـابی موضوع ماده (۳۶) به اضافه ۵۰% خواهد بود. در مواردی که موضـوعکارشـناسی تقسیم ترکـه باشـد، ۴۰% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود.
۲- درصورتی‌که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفهنقشه‌برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.
ماده ۵۱- دستمزدنقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر آنهار وکانالها و رودخانه‌ها به شرحزیر است:
– نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورتپیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آنمبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال می‌باشد.
ماده ۵۲- حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشتبرای هرکیلومتر از مسیر:
۱- دردشت: پانصد هزار ریال.
۲- در تپه ماهور ۵۰% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.
۳- در کوهستان ۱۰۰% به حق‌الزحمه ردیف یکاضافه می‌گردد.
۴- برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلومتر ۰۰۰/۵۰۰ ریال وحداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.

قسمت هشتم- تعرفه دستمزد کارشناسی
برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران

۳- دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد:
ماده ۵۳- دستمزد موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
۱- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعاً ۰۰۰/۷۵۰ ریال.
۲- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریالتا یک میلیارد ریال ‌باشد، نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار.
۳- برایقراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد،نیم در هزار نسبت به مازاد.
۴- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنجمیلیارد ریال بیشتر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.
ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:
دستمزد تعیین میزانخسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریـال،مقـطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال و از بیــست میلیون ریال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزارتا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.

قسمت نهم- تعرفه دستمزد کارشناسی
برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور

ماده ۵۵- الف- دستمزد کارشناسی رسیدگی بهاختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال باشد:
۱- دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن تأخیرات مهندس مشاور ۴ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه وحداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال.
۲- دستمزد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قراردادمهندس مشاور۲ درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
۳- دستمزد تعیینحق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق‌الزحمه مربوطه در قراردادتصریح نشده باشد ۲ درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
۴- دستمزد تعیین حق‌الزحمهمهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد ۲ درصدحق‌الزحمه موارد اختلاف.
۵- دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شدهبوسیله مهندس مشاور ۵ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب- درقراردادهائی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشددستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر ۲۰ درصد دستمزد بند الفخواهد بود.

قسمت دهم- تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه ۷– صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی و پتروشیمی- فرآورده‌هایشیمیایی- امور انرژی هسته‌ای- صنایع نفت- برق (الکترونیک و مخابرات)- برق (ماشین و تاسیسات کارخانجات)- تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه)- صنایع گازو گازرسانی- مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)- مهندسی هوافضا- نساجی ورنگرزی)
ماده ۵۶- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق بهشرح ذیل می‌باشد:
۱- ارزیابی
۱-۱- تا سی میلیون ریال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ریال.
۱-۲- از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، ۴ در هزار.
۱-۳- از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد ۵/۲ درهزار.
۱-۴- از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداکثر تامبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال.
تبصره- کارشناس موظف است ارزش کلیه اقـلام را ضمن تهیهمشخصـات فنی به تفکیک تعیین نماید.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌های تعیین شدهبرای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیر صنعتی در هر محل بطور یکجا محاسبه خواهدشد.
ماده ۵۷- دستمزد تعیین اجاره ‌بها و اجرت ‌المثل ماهانه ماشین آلات،تاسیسات فنی دستگاههای برقی الکترونیکی و ماشین‌آلات کارخانجات و موارد مختلف دررابطه با این گروه:
۱- تا ده میلیون ریال ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
۲- از ده میلیونریال به بالا، نسبت به مازاد برای اجاره بهای ماهانه هر کارخانه یا کارگاه، ۱۵ درصدتا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
ماده ۵۸- دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیتنسبت به امور تأسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه بااین گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده ۴۰ محاسبه خواهد شد.
ماده ۵۹- دستمزدرسیدگی به امـور مهندسین مشـاور بر طبق تعـرفه رسیـدگی به موارد اختلاف بینکارفرمایان، مهندسیـن مشاور و پیمانـکاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهای ۸ و ۹محاسبه خواهد شد.
قسمت یازدهم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه۸– فنی و هنری شامل رشته‌های:
(امور ورزشی- شعر و سرود- تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی- موسیقی- تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- تمبر- چینی و سرامیک- کاشی- سفالگری- طراحی عمومی و گرافیک- فیلم و عکاسی- تألیفات- صنایع دستی)
ماده ۶۰- دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه ۸بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده بشرح ذیل است:
الف- دستمـزد کارشناسی رشته‌های گـروه ۸ در پرونده‌ های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هرمستند) حداقل ۰۰۰/۲۰۰ ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با توافق قاضی یامتقاضی با کارشناس و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
ب- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوقدر پرونده مالی:
۱- تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.
۲- از دهمیلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
۳- از یکصد میلیونریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
ماده ۶۱- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.
الف ـ امور مربوط به عکاسیو سینمایی.
دستمزد رسیدگی به مسائل فنی عکس و فیلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرایطنوری ـ کمپوزیسیون «ترکیب‌بندی» ـ پرسپکتیو ـ ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال وحداکثر تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال.
ب ـ امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.
دستمزدرسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده- کارگردان- تصویربردار- تدوین‌کننده- لابراتوار و صدابردار شامل:
۱- برنامه‌هایکوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو (به استثنای انیمیشن) حداقلدویست هزارریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه‌های بلند مدت سینماییحداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال.
۲- برنامه‌های انیمیشن با توجه به حجم و میزانو نوع کار براساس ماده۵۹ خواهد بود.
پ- دستمزد ارزیابی فیلم- وسائل و لوازمعکاسـی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:
۱- تا ده میلیون ریالمقطوعاً دویست هزار ریال.
۲- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت بهمازاد سه در هزار.
۳- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار وحداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
ت- هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه- استفاده ازلوازم مونتاژ- دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ فصل اولمقررات عمومی خواهد بود.
قسمت دوازدهم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه ۹– کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی،دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی،
گیاه پزشکی، صنایع چوب،محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)
ماده ۶۲- دستمزد ارزیابی املاک مزروعی،باغها، جنگلها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر، ساختما‌نهای روستایی به شرح زیراست:
۱- تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاً ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
۲- از مبلغ بیستمیلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد ۵/۱ درهزار.
۳- از پانصدمیلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار.
۴- از یک میلیاردریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.
ماده۶۳- دستمزد ارزیابی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلاتبر مبنای ارقام بالا به اضافه ۲۰% می‌باشد.
تبصره ۱- دام شامل اغنام و احشام وچهارپایان- طیور- زنبور عسل و کرم ابریشم می‌باشد.
تبصره ۲- دستمزد کارشناسی وارزیابی و تعیین مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی- دامـپروری و دامپـزشکی- دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد ۵۶ و ۵۷ حسب مورد می‌باشد.
ماده ۶۴- دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغها، مراتع و جنگلهابه شرح زیر است:
۱- تا مبلغ ده میلیون ریال ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
۲- از مبلغ دهمیلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۵ در هزار.
۳- از مبلغ پنجاهمیلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ۵ در هزار حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
ماده ۶۵- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیینهزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی به شرح زیر می‌باشد:
۱- تا مبلغ ۵ میلیون ریال ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
۲- از پنج میلیون ریال تا دهمیلیون ریال نسبت به مازاد ۱۵ درهزار
۳- از ده میلیون ریال به بالا نسبت بهمازاد ۵ در هزار حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال.
ماده ۶۶- دستمزد نمونه‌ برداریبمنظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام،مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیونریال.
ماده۶۷- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع اضافه ۱۰درصد به دستمزد فوق اضافه می‌شود.
ماده ۶۸- دستمزد تشخیـص علـت و برآورد خسـارت نـاشی از زیـان‌هـای وارده بهمزارع و باغها- جنگلها- مراتع- شیلات- شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار- دام و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلاتو تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی- مصرف مواد شیمیایی وداروئی نامناسب- آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:
الف- تشخیص علتخسارت ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
ب- برآورد خسارت تا ده میلیون ریال ۰۰۰/۲۰۰ ریال.
پ- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ۲ در هزار تا حداکثر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال.
ماده۶۹- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس تعـرفه ارزیابی موضـوع ماده ۶۲ بهاضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشدبیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می‌گردد.
ماده ۷۰- در صورتی کهانجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوطهمحاسبه خواهد شد.
ماده ۷۱- دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات وفرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس تعرفهماده ۱۲ محاسبه خواهد شد.
ماده ۷۲- دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور وپیمانکاران در این گروه کارشناسان براساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بینکارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می‌شود.
ماده ۷۳- دستمزد تشخیصحدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:
– دستمزدمطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعیحداقل پانصد هزار ریال.
– در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازایهر هکتار مازاد ۰۰۰/۱۰۰ ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.
ماده ۷۴- دستمزدآزمایشات مربوط به خاک‌شناسی و تهیه نمونه‌های مورد لزوم بر مبنای تعرفه مؤسسهتحقیقات خاک و آب (خاک شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می‌شود.
قسمت سیزدهم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه ۱۰– مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌های:
(آماراموراداری و استخدامی- امور آموزشی- امور گمرکی- بیمه- امور کتاب و کتابداری- ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات- جهانگردی و ایرانگردی فناوری اطلاعات (ICT/IT)- امور خبرنگاری و روزنامه نگاری- امور کار و کارگری- مدیریت بازرگانی)
ماده ۷۵- دستمزد کارشناسی در مورد کلیهرشته‌های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر سه میلیون ریال می‌باشد.
قسمت چهاردهم- تعرفه دستمزدکارشناسان
گروه ۱۱– ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش‌سوزی و آتش نشانی،
اسلحه شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)
ماده ۷۶- دستمزد کارشناسی در کلیهرشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال می‌باشد.
قسمت پانزدهم- تعرفه دستمزدکارشناسان سایر رشته‌ها
ماده ۷۷- حق‌الزحمه کارشناسان سایررشته‌هایی که بعـد از تصویب ایـن تعـرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می‌رسدحسب مورد، براساس تعرفه گروه‌های مربوطه یا طبق مفاد ماده ۱۰ تعرفه تعیین خواهد شد.
ماده ۷۸- با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در موردمناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یاکانون کارشناسان رسمی دادگستری تا ۴۰% (چهل درصد) کاهش می‌یابد.
این تعرفه دراجرای ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسرکشور لازم‌الاجراست.