اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

 

*تاریخ تصویب اصلاحیه  ۱۳۸۶/۸/۸

الف- اصلاح ماده ۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر ۱۰% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب- حذف ماده ۱۰ مکرر و اصلاح ماده ۱۰ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو:
۱- نماینده‌ای از کمیسیون ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی
۲- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
۳- نماینده ریاست قوه قضاییه
تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند. همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
ج- اصلاح ماده ۱۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱” عبارت “کمیسیون ماده ۱۰ تعرفه” جایگزین شود و همچنین به جای عبارت “بیش از ۱۰ میلیون ریال” عبارت “بیش از ۲۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
د- اصلاح ماده ۳۱ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: به جای عبارت “تا حداکثر ۵۰ میلیون ریال” عبارت “تا حداکثر ۳۵ میلیون ریال” جایگزین شود.
ه- اصلاح ماده ۳۶ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۱- تا یکصد میلیون ریال ۵ در هزار
۲- از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد ۲ در هزار
۳- از پانصد میلیون تا پنج میلیارد، نسبت به مازاد ۱.۵ در هزار
۴- از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال

این اصلاحیه به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۸ مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار گرفته است.

رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی