تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۸ اسفند ۸۹ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.

جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب ۸۹/۱۲/۸) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره ۱۹۲۲۷ روزنامه رسمی به تاریخ ۸۹/۱۲/۱۲ به شرح زیر درج گردیده است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره۵ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۴ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۶ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۷ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.
ماده۸ ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل آن ۷۰۰ هزار ریال می‌باشد.
ماده۹ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۱۰ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد ۷۰۰.۰۰۰ ریال خواهدبود.
ماده۱۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۱۲ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال              مقطوعاً ۷۰۰.۰۰۰ ریال
از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار
از ۱۵۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار
از ۲۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار
از ده میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از یکصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد میلیارد ریال تا یکهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یک بیستم در هزار
از یکهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.
تبصره۱ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره۲ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۳ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک‌جا و طبق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده۱۳ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۴ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً ۷۰۰.۰۰۰ ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۵ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههای کارشناسی
گروه ۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده۱۶ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
۱ـ تا ۱۰۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۷۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۱۰۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر ۱.۰۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۲۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
ماده۱۷ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد ۷۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۸ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۲ این تعرفه خواهدبود.
ماده۲۰ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۷ میلیون ریال.
ماده۲۲ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده۲۳ـ
۱‌ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه ۷ (صنعت و فن) خواهدبود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۲ این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه ۲ـ اموال منقول شامل رشته‎های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده ۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق مطابق ماده ۱۲ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‎های:
(پزشکی، داروسازی و سم‎شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده ۲۵ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد) می‎باشد.
تبصره ‌ـ کلیه هزینه‎های آزمایشگاهی، نمونه‎برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‎باشد.
گروه ۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده ۲۶ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده ۲۷ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۲ این تعرفه خواهد بود:
۱ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‎های جاری و بدهی‎ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‎های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‎دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده ۲۸ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع‎کننده حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده ۲۹ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده می‎باشد و در هر مورد حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده ۳۰ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته آمار:
ماده ۳۱ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه ۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‎های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده ۳۲ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۷۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون‎شهری ۶۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۸۰۰.۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره‎بها و اجرت‎المثل برای هر دستگاه مقطوعاً ۷۰۰.۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۳ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۲ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده ۱۲ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد ۹۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‎الزحمه می‎باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۱۰ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‎های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۲ این تعرفه است
.گروه ۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‎های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ
برنامهریزی شهری ـ مهندسی محیط‎زیست ـ امور ثبتی ـ
ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‎برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده ۳۴ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده ۱۲ این تعرفه تعیین می‎شود.
ماده ۳۵ـ دستمزد تطبیق نقشه‎های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۲.۰۰۰ ریال و حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۶ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‎ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۲.۰۰۰ ریال و حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده ۳۷ـ دستمزد تهیه نقشه‎های معماری و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‎باشد.
۱ـ معماری کلی هر متر مربع ۱.۵۰۰ ریال و حداکثر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ سازه هر متر مربع ۲.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۳۸ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‎شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین ۳۴ الی ۳۸ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۹ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‎گردد.
رشته نقشه‎برداری و رشته امور ثبتی
ماده ۴۰ـ  پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار، برای هر مترمربع ۱۰۰ ریال.
از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۵۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۱۰۰ ریال
از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۵۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۴۱ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۴۰ و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۴۲ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ متر مربع حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ متر مربع برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۲۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۱۰۰ ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده۴۳ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۴ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۶ میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۱۰ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ‌]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۲ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه ۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۲ این تعرفه محاسبه و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۸ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۲ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی)
ماده۴۹ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده۱۲ این تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده۵۰ ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۲ این تعرفه است.
ماده۵۱ ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده۵۲ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۳ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۲ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۴ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۲ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه ۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده۵۵ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه ۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )
ماده۵۶ ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۵ تعیین می‌گردد.
ماده۵۷ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۸ ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی وکانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.
ماده۵۹ ـ این تعرفه با ۵۹ ماده و ۲۲ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد