سوگند کارشناسی در کتاب جدید کانون

کتاب جدید مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی حاوی اطلاعات ۳۱۴ کارشناس چاپ شد. سه بخش زیر از محتوای این کتاب برگزیده شده:

از وصیت نامه امام خمینی (ره)

آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضاء من باشد با تصدیق کارشناسان

سوگند کارشناسی

به خداوند متعال سوگند یاد میکنم،
در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد،
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،
به راستی و درستی، نظر خود را اظهار نمایم،
و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم،
و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم،
و هیچ چیز را مکتوم ندارم،
و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم،
و رازدار و امین باشم.

توضیح درباره آرم

آرم کانون

در این آرم سه عنصر ذره‌بین، قلم و نور در تاریکی مطرح شده است. ذره‌بین به معنی دقت و ریزبینی در امور است، قلم مفهوم بیان و گزارش را می‌نماید و نور در تاریکی به معنی روشن شدن واقعیت‌هاست.