لیست اسامی مجاز شدگان کارشناسی رسمی دادگستری آزمون کتبی سال ۱۳۹۰

برای مشاهده لیست در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید

مجاز برای مصاحبه

و آقای علی اکبر صالحی