دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی؛ جلسه اول

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از کارشناسان محترم که در تعیین سطح آشنایی با فناوری اطلاعات شرکت نمودند، می رساند:

 دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی، برای اولین گروه از عزیزان

در تاریخ پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ راس ساعت ۱۵:۳۰

در محل دفتر کانون

برگزار خواهد شد.

ضمنا به افراد واجد شرایط شرکت در این جلسه، از طریق سیستم پیامک اینترنتی اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است، عدم شرکت به موقع در دوره به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد و  شرکت در کلاس گروههای بعدی ممکن نخواهد بود.