تغییر ساعت کار دفتر کانون

clock

با عنایت به تغییر ساعت رسمی کشور به ساعت زمستانی

ساعت کار دفتر کانون نیز؛ عصرها

به ساعت ۱۶ الی ۱۸

تغییر یافت. ساعت کار دفتر کانون؛ صبحها، تغییر نکرده است.

شایان ذکر است که همواره ساعات کار دفتر کانون در صفحه تماس بروز میباشد.