تغییر ساعت کار دفتر کانون

clock

با عنایت به تغییر ساعت رسمی کشور به ساعت زمستانی

ساعت کار دفتر کانون نیز؛ عصرها

به ساعت ۱۶ الی ۱۸

تغییر یافت. ساعت کار دفتر کانون؛ صبحها، تغییر نکرده است.

شایان ذکر است که همواره ساعات کار دفتر کانون در صفحه تماس بروز میباشد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد