برنامه کشیک آذرماه ۱۳۹۴

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  علی خطیب زاده
۲  ابوالفضل فیروزی
۳  حسن ابراهیمی
۴  سبکتکین شفقت
۵  حسن فرهمندپور
۶
۷  سیدسعید طاهایی یدگلی
۸  روح اله کارحانه
۹  محمدرضا خسروی
۱۰  حسن خدادادی
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵ سعید خانقاهی
۱۶  منصور علی آبادی فراهانی
۱۷ علی فراهانی
۱۸ آرش بهرالمی سربندی
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲ جمشید مقدسی
۲۳  علیرضا حیدری
۲۴ سعید خورشیدی نسب
۲۵ جلال الدین میرآخورلی
۲۶ وحید مومنی
۲۷
۲۸  احسان تقوایی
۲۹ بهزاد افشار
۳۰  مهدی سلیمانی
۳۱

 

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد