مسئولیت مدنی و جنبه های حقوقی آن در حوادث ناشی از کار (برق گرفتگی)

مقدمه
رشد و توسعه جوامع بشری چگونگی ارتباطات انسانی را بیش از پیش نزدیک و پیچیده نموده است. در چنین شرایطی هر یک از ما به صرف مجاورت فیزیکی، قانونی و اخلاقی با سایر افراد اجتماع ممکن است به طور ناخواسته و سهوی موجب ضرر و خسران دیگران شویم. در چنین مواردی قانون، عرف و اخلاق اجتماعی از زیان‌دیده حمایت نموده و مقصر را مکلف به جبران زیانهای وارده به شخص زیان‌دیده می‌نماید. در مجموعه قوانین ایران بخشی از قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، بخشهایی از قانون کار و تأمین اجتماعی و همچنین بخشهایی از مقررات صنفی برخی از مشاغل به این موضوع اختصاص یافته‌اند. قصد قانونگذار از وضع این قوانین حمایت از منافع در امنیت بدنی، اموال ، منابع مالی، یا شهرت واعتبار اشخاص می باشد. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است. لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در این نوشتار سعی شده است با توجه به مبانی ایجاد مسئولیت، قوانین موجود و مسائل فنی مربوط و سهم هر یک از عوامل موثردر یکی از حوادث ناشی از کار (برق گرفتگی) روشن شود.

تهیه کننده

امین منصوری؛ کارشناس رسمی برق – الکترونیک و مخابرات

متن کامل مقاله

mm-havades