هزینه ابطال تمبر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سایت کانون در خصوص اتمام اعتبار پروانه های کارشناسی و لزوم تمدید پروانه های کارشناسی تا پایان سال ۹۴ و با توجه به سؤالات تعدادی از کارشناسان عضو در خصوص افزایش هزینه های تمدید پروانه؛ ذیلاً عین نامه شماره ۱۴۴۴۸/ش مورخ ۱۱/۰۶/۹۴ دکتر محمدخان ریاست محترم شورای عالی کارشناسان و همچنین جوابیه رئیس کانون به نامه تعدادی از کارشناسان، در این خصوص جهت اطلاع سایر کارشناسان محترم منتشر میگردد:

ebtal-ta

 

 

 

 

 

 

 

tohidloo