آمار بازدید سال ۹۱

۱- آمار بازدید سال ۹۱ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem91

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۱ ۲۴۸۱۸ ۸۱۳۷۷
تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱

 

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد