آمار بازدید سال ۹۱

۱- آمار بازدید سال ۹۱ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem91

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۱ ۲۴۸۱۸ ۸۱۳۷۷
تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱