آمار بازدید سال ۹۳

۱- آمار بازدید سال ۹۳ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem93

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۳ ۲۳۶۹۱ ۴۵۷۹۶
تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷