آمار بازدید سال ۹۴

۱- آمار بازدید سال ۹۴ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem94

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۴ ۱۸۶۱۰ ۳۷۱۷۳
تا پایان سال ۹۴ ۱۱۲۸۷۸ ۳۱۸۲۵۰

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد