آمار بازدید سال ۹۴

۱- آمار بازدید سال ۹۴ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem94

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۴ ۱۸۶۱۰ ۳۷۱۷۳
تا پایان سال ۹۴ ۱۱۲۸۷۸ ۳۱۸۲۵۰