برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهر ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمد باقر قلعی
۲
۳
۴
۵  وحید مؤمنی
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸ علی قربانی
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲  مهرشاد افروز
۲۳
۲۴ علی خطیب زاده
۲۵ ابوالفضل فیروزی
۲۶  حسن ابراهیمی
۲۷ سبکتگین شفقت
۲۸ حسن فرهمندپور
۲۹  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۰
۳۱

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد