تغییر آدرس کانال تلگرامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

kktg1

بدینوسیله به استحضار بازدید کنندگان سایت میرساند که:

آدرس کانال تلگرامی کانون به دلیل مسائل فنی تغییر یافته است.

آدرس جدید کانال تلگرامی کانون https://t.me/iaoemarkazi میباشد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد