گزارش اجرای ماده ۴۸ در بخش پرونده های تامین دلیل رشته حسابداری

محمد تقی قنبری؛ کارشناس رسمی رشته حسابداری و عضو کمیسیون ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، در راستای حکم صادره، در بخش پرونده های تامین دلیل ارجاعی از شورای حل اختلاف به کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی؛  گزارشی تهیه نموده که در ادامه عینا منتشر می شود:

ghanbari1

صفحه اول

 

صفحه دوم

صفحه دوم

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد