لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ وحید مؤمنی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ علی قربانی
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹ مهرشاد افروز
۲۰ علی خطیب زاده
۲۱ ابوالفضل فیروزی
۲۲ حسن ابراهیمی
۲۳ سبکتکین شفقت
۲۴ سیدسعید طاهایی بیدگلی
۲۵
۲۶ روح اله کارخانه
۲۷
۲۸ حسن فرهمندپور
۲۹
۳۰ سعید خانقاهی
۳۱

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد