لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ جمشید مقدسی
۳  علی رضا حیدری
۴ سعید خورشیدی نسب 
۵  جلال الدین میرآخورلی
۶
۷  احسان تقوائی
۸ بهزاد افشار
۹ مهدی سلیمانی
۱۰  
۱۱ محمود مشایخی
۱۲
۱۳
۱۴  
۱۵  
۱۶  محمدباقر قلعی
۱۷  
۱۸
۱۹ وحید مؤمنی
۲۰
۲۱  
۲۲
۲۳  منصور علی آبادی فراهانی
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷
۲۸  حسن ابراهیمی
۲۹ سبکتکین شفقت 
۳۰  
۳۱ روح اله کارخانه 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد