نامه درخواست کمک به سیل زدگان استان لرستان

“شماره حساب ۱۴۰۷۰۴۶۸۴۲ بانک تجارت ، شعبه جهاد – شهید حسینی
بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
(ظرف مدت یک هفته) جهت واریز وجوه نقدی معرفی می گردد”

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد