برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹ مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛ مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار ت نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

۱-محمدرضا اشتری تواندشتی

۲-ابوالحسن عالیخانی

۳-اسداله فتحی هفشجانی

۴-بهروز نجمی

۵-علیرضا منتصری

اعضای علی البدل:

۱-محمدفرزاد کوهدانی

۲-تقی بابائی

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۵) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸) به کانون تحویل نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد