لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ مهدی سلیمانی 
۲  
۳ محمود مشایخی 
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ محمدباقر قلعی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ وحید مومنی
۱۳  
۱۴  
۱۵ اسرافیل روستایی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱  
۲۲ سبکتکین شفقت
۲۳ مهرشاد افروز
۲۴ عباس چاپاری
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ سعید خانقاهی 
۳۱ علیرضا طالبی 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد