جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه ثبت)با حضور جناب آقای شاکرمی نماینده دادگستری استان

جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه ثبت) با حضور جناب آقای شاکرمی نماینده دادگستری استان مرکزی، رئیس و دادستان انتظامی کانون و اعضای کارگروه در روز یکشنبه ۱۳ بهمن تشکیل گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد