ارسال نظریات کارشناسی تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفند به مراجع قضایی

با عنایت به دستورالعمل اعلامی رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده های معوق،لذا مقتضی است نظریات کارشناسی خود را در پرونده های در دست اقدام،نهایتاً تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفند به مراجع قضایی مربوطه ارسال نمایید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد