جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون شکایات کانون

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون و کمیسیون رسیدگی به شکایات، با موضوع آسیب شناسی و هماهنگی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی به کمیسیون مذکور(دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد