مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می رساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روز چهارشنبه ۹۹/۰۴/۲۵ رأس ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار می شود.

کارشناسان محترم پس از دریافت پیامک مربوطه در مورخه مذکور، از چگونگی اعلام حضور در جلسه مجازی مطلع خواهند شد.

(درصورت به حد نصاب نرسیدن،نوبت دوم جلسه ، روز چهارشنبه (۹۹/۰۵/۰۸) برگزار خواهد شد).