مجمع عمومی نوبت دوم سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی در سال ۱۳۹۹

مجمع عمومی نوبت دوم سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی و آنلاین با موفقیت و حضور حداکثری کارشناسان محترم(دارای پروانه تمدید) سراسر استان مرکزی در تاریخ ۸ مرداد ۹۹ برگزار و در این جلسه ناظر و نماینده محترم شورای عالی نیز حضور داشتند.

بدینوسیله اعضای هیئت مدیره کانون استان مرکزی از کارشناسان شرکت کننده در مجمع عمومی نوبت دوم، کمال تقدیر و تشکر را دارد.