شماره تماس مرکز خدمات الکترونیک قضایی

نظر به توسعه خدمات الکترونیک قضائی و راه اندازی سامانه های خود کاربری، کارشناسان و وکلای محترم می توانند جهت رفع مشکلات احتمالی و درخواست راهنمایی در زمینه کارکرد سامانه های مذکور، با مرکز تماس خدمات الکترونیک قضایی با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

۰۲۱۸۸۷۰۹۳۷۲-۰۲۱۸۸۱۰۹۱۳۲-۰۲۱۸۸۵۵۶۳۳۲