اطلاعیه شماره ۳ کمیته رفاهی کانون در خصوص خرید و ساخت مسکن

شماره حساب : ۳۵۰۰/۲۱۱/۵۳۴۹۴۸۹/۱

شماره شبا :IR600220350002115349489001

به نام تعاونی در شرف تأسیس:

تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی”

« نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اراک »

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد