لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریور ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی خطیب زاده
۲ حسن ابراهیمی
۳ اسرافیل روستایی 
۴ علیرضا طالبی
۵  
۶ حسین محمدی
۷  
۸  
۹  
۱۰ سعید خانقاهی
۱۱ رحمن ملکی
۱۲  
۱۳  
۱۴ جلال الدین میرآخورلی
۱۵ احسان تقوایی
۱۶ جمشید مقدسی
۱۷ مهدی سلیمانی
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱ محمدباقر قلعی
۲۲  
۲۳ وحید مؤمنی
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷ عباس چاپاری
۲۸ بهزاد افشار
۲۹  
۳۰  
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد