اطلاعیه شماره ۵ کمیته رفاهی کانون

متقاضیان محترم عضویت تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛

لطفاً جهت ثبت اطلاعات کاربری در تعاونی، فرم ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تکمیل و سپس روی قسمت ارائه کلیک نمایید.

https://forms.gle/mv66KTZBKw7DB2rr7