اطلاعیه شماره ۶ کمیته رفاهی کانون

شماره حساب : ۱۴۰۰۵۳۱۵۶۷۷

شماره شبا : ir290140040000014005315677

نزد بانک مسکن شعبه مرکزی اراک