اطلاعیه شماره ۶ کمیته رفاهی کانون

شماره حساب : ۱۴۰۰۵۳۱۵۶۷۷

شماره شبا : ir290140040000014005315677

نزد بانک مسکن شعبه مرکزی اراک

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد