لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ وحید مؤمنی 
۴  
۵  
۶ عباس چاپاری
۷  
۸ بهزاد افشار
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ علی مصلح آبادی
۱۳  
۱۴  
۱۵ علی قربانی
۱۶  
۱۷ علیرضا حیدری
۱۸ علی خطیب زاده
۱۹ حسن ابراهیمی
۲۰ اسرافیل روستایی
۲۱  
۲۲ علیرضا طالبی
۲۳ حسین محمدی
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷ سعید خانقاهی
۲۸  
۲۹ رحمن ملکی
۳۰  
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد