دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری

کارشناس محترم ؛

باسلام ؛

بخش دوم از دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ابلاغی ۱۰۰/۱۴۷۵/۹۰۰۰- ۹/۱/۹۹ از سوی رییس محترم قوه قضاییه که  بر اساس سیاست های کلی قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱، قانون کارشناسان رسمی و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم تدوین شده بشرح زیر به شما ابلاغ می‏گردد. انتظارمی رود به نحو مطلوب مورد عنایت ‏و اقدام قرار گیرد.

بخش دوم : تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

ماده ۵- باتوجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیأت های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نمایند.

ماده ۶- کارشناسان مکلفند درصورت عدم  امکان انجام کارشناسی (بدلیل محرومیت، مرخصی، بیماری،کهولت سن و یا هردلیل دیگر)، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و یا مرکز اعلام نمایند تا به صورت برخط ازطریق سیستم به اطلاع سیستم قضایی برسد.

ماده ۷- چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می توانند همزمان با تقدیم نظریه خود مابه التفاوت آن را از مرجع صادرکننده قرارکارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور درصورت موافقت، بارعایت قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستورصول آن را صادر می‏نماید .

تبصره : مابه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‏ شود.

ماده ۸- کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند ازطریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را بعمل آورند.

ماده ۹- کارشناسان رسمی درمواردی که امورکارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امورکارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته وانجام آنها را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ – کارشناسی که بدلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‏تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرارکارشناسی و اظهارنظر اقدام کند یا در نزد مرجع  قضایی حاضر شود، باید ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.