تمدید اعتبار پروانه کارشناسی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

مراحل انجام تمدید اعتبار پروانه کارشناسی

۱-مراجعه به قسمت “امور مالی” کانون و اخذ معرفی نامه برای حوزه مالیاتی( جهت گرفتن مفاصا حساب مالیاتی سال ۹۸ یا ۹۹) صادر شده در سال ۱۴۰۰.

۲-مراجعه به سایت expert.adliran.ir و یا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهت پرداخت وجه نقش تمبر تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-واریز حق عضویت کانون به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱ نزد بانک تجارت به نام کانون و یا از طریق کارتخوان مستقر در کانون.

۴-مراجعه به قسمت “امور کارشناسان” و ارائه مدارک فوق الذکر به همراه پروانه کارشناسی.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد