آرشیو نویسنده

اجرایی کردن مفاد ردیف۲۶جدول شمارۀ۱۶ قانون بودجۀ سال۱۳۹۹ در خصوص اخذ هزینه تمدید پروانۀ کارشناسی

آموزش نحوه دریافت ابلاغیه های کارشناسی ارجاع شده از کانون و نحوه ارسال پاسخ

آموزش تصویری و تشریحی نحوه دریافت ابلاغیه های کارشناسی ارجاع شده از کانون و نحوه ارسال پاسخ از سوی کارشناس به کانون.

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذر ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ جلال الدین میرآخورلی 
۴ احسان تقوایی
۵ جمشید مقدسی
۶ مهدی سلیمانی
۷  
۸ محمود مشایخی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ محمدباقر قلعی
۱۳  
۱۴  
۱۵ وحید مومنی
۱۶  
۱۷  
۱۸ عباس چاپاری
۱۹ بهزاد افشار
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ علی قربانی
۲۶  
۲۷ علیرضا حیدری
۲۸  
۲۹ علی خطیب زاده
۳۰ حسن ابراهیمی 
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ وحید مونی
۴  
۵  
۶  
۷ عباس چاپاری
۸ بهزاد افشار
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵ علی قربانی
۱۶  
۱۷  
۱۸ علیرضا حیدری
۱۹ علی خطیب زاده
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱ اسرافیل روستایی 
۲۲ علیرضا طالبی
۲۳  
۲۴ حسین محمدی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ سعید خانقاهی
۲۹ رحمن ملکی
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهر ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی قربانی
۲  
۳ علیرضا حیدری
۴  
۵ علی خطیب زاده
۶ حسن ابراهیمی
۷ اسرافیل روستائی
۸ علیرضا طالبی
۹ حسین محمدی
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴ سعید خانقاهی
۱۵ رحمن ملکی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ جلال الدین میرآخورلی 
۲۱ احسان تقوایی
۲۲ جمشید مقدسی
۲۳ مهدی سلیمانی
۲۴ محمود مشایخی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ محمدباقر قلعی
۳۱  

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد