«دوره آموزشی حقوق عمومی» مربوط به کارآموزان کانون

«دوره آموزشی حقوق عمومی»مربوط به کارآموزان کانون،روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.مدرس دوره:دکتر ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

برگزاری دوره آموزشی«حقوق عمومی»مربوط به کارآموزان

دوره آموزشی حقوق عمومی مربوط به کارآموزان زمان : چهارشنبه ۱۳ آذر ماه، ساعت ۱۶ آدرس: اراک، میدان فرمانداری، جنب شورای حل اختلاف سابق، بن بست مهر، ساختمان سوم سمت چپ ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

موارد قانونی بسیار مهم که کارشناسان بصورت روزانه با آن سروکار دارند.

کارشناس محترم ؛ موارد قانونی زیر بسیار مهم است و کارشناسان بصورت روزانه با آن سروکار دارند. تاًکید میگردد با دقت مطالعه و اقدام فرمائید. ماده۱۸ قانون:سوگند یاد می کنم به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم. تبصره۲ماده۱۸قانون:انجام کارشناسی با وجود جهات رد، تخلف […]

دوره آموزشی«نانو مواد»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

دوره آموزشی«نانو مواد» مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه(چهارشنبه ۱۷مهرماه)

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه (چهارشنبه ۱۷مهرماه)