بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ وحید مونی
۴  
۵  
۶  
۷ عباس چاپاری
۸ بهزاد افشار
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵ علی قربانی
۱۶  
۱۷  
۱۸ علیرضا حیدری
۱۹ علی خطیب زاده
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱ اسرافیل روستایی 
۲۲ علیرضا طالبی
۲۳  
۲۴ حسین محمدی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ سعید خانقاهی
۲۹ رحمن ملکی
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهر ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی قربانی
۲  
۳ علیرضا حیدری
۴  
۵ علی خطیب زاده
۶ حسن ابراهیمی
۷ اسرافیل روستائی
۸ علیرضا طالبی
۹ حسین محمدی
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴ سعید خانقاهی
۱۵ رحمن ملکی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ جلال الدین میرآخورلی 
۲۱ احسان تقوایی
۲۲ جمشید مقدسی
۲۳ مهدی سلیمانی
۲۴ محمود مشایخی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ محمدباقر قلعی
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریور ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ رحمن ملکی
۳ جمشید مقدسی
۴ علی رضا حیدری
۵ سعید خورشیدی نسب
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷  
۸  
۹  
۱۰ احسان تقوایی
۱۱ بهزاد افشار
۱۲ مهدی سلیمانی
۱۳  
۱۴  
۱۵ محمود مشایخی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ محمدباقر قلعی
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ مهرشاد افروز
۲۶  
۲۷ علی رضا طالبی
۲۸  
۲۹ جلال الدین میرآخورلی
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ مهدی سلیمانی
۲  
۳  
۴ محمود مشایخی
۵  
۶  
۷  
۸ محمدباقر قلعی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ وحید مومنی
۱۳  
۱۴  
۱۵ اسرافیل روستایی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱ حسن ابراهیمی 
۲۲  
۲۳ علی رضا حیدری
۲۴  
۲۵ عباس چاپاری
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹ علی قربانی
۳۰ جلال الدین میرآخورلی 
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری تیر ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ علی قربانی
۶  
۷  
۸ علیرضا حیدری
۹ علی خطیب زاده
۱۰ ابوالفضل فیروزی
۱۱ حسن ابراهیمی
۱۲ اسرافیل روستایی
۱۳  
۱۴ علی رضا طالبی
۱۵ حسین محمدی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ سعید خانقاهی
۲۰  
۲۱ رحمن ملکی 
۲۲  
۲۳  
۲۴ جلال الدین میرآخورلی
۲۵ احسان تقوایی
۲۶ جمشید مقدسی
۲۷  
۲۸ مهدی سلیمانی
۲۹  
۳۰ محمود مشایخی 
۳۱  

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد