بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶ جمشید مقدسی
۷  
۸  
۹ محمدباقر قلعی
۱۰  
۱۱ وحید مومنی
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶ عباس چاپاری
۱۷ بهزاد افشار
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲ علی مصلح آبادی
۲۳  
۲۴ علی قربانی
۲۵  
۲۶  
۲۷ علیرضا حیدری
۲۸ علی خطیب زاده
۲۹ حسن ابراهیمی
۳۰ اسرافیل روستایی
۳۱ علیرضا طالبی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ سعید خانقاهی
۶ رحمن ملکی
۷  
۸ جلال الدین میرآخورلی
۹ احسان تقوائی
۱۰  
۱۱ جمشید مقدسی
۱۲ مهدی سلیمانی
۱۳  
۱۴  
۱۵ محمدباقر قلعی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ وحید مؤمنی
۲۰  
۲۱  
۲۲ عباس چاپاری
۲۳ بهزاد افشار
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ علی مصلح آبادی
۲۹  
۳۰ علی قربانی
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ علیرضا حیدری
۴ علی خطیب زاده
۵ حسن ابراهیمی
۶ اسرافیل روستائی
۷ علیرضا طالبی
۸  
۹ حسین محمدی
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳ سعید خانقاهی
۱۴ رحمن ملکی
۱۵  
۱۶  
۱۷ جلال الدین میرآخورلی
۱۸ احسان تقوائی
۱۹ جمشید مقدسی
۲۰ مهدی سلیمانی
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴ محمدباقر قلعی
۲۵  
۲۶  
۲۷ وحید مؤمنی
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ عباس چاپاری
۲ بهزاد افشار
۳  
۴  
۵  
۶  
۷ علی مصلح آبادی
۸  
۹ علی قربانی
۱۰  
۱۱  
۱۲ علیرضا حیدری
۱۳  
۱۴ علی خطیب زاده
۱۵ حسن ابراهیمی
۱۶ اسرافیل روستائی
۱۷ علیرضا طالبی
۱۸ حسین محمدی
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳ سعید خانقاهی
۲۴ رحمن ملکی
۲۵  
۲۶ جلال الدین میرآخورلی
۲۷  
۲۸ احسان تقوائی
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذر ماه ۱۴۰۰

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ جلال الدین میرآخورلی
۲ احسان تقوایی
۳ جمشید مقدسی
۴ مهدی سلیمانی
۵  
۶  
۷  
۸ محمدباقر قلعی
۹  
۱۰  وحید مؤمنی
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴ عباس چاپاری
۱۵ بهزاد افشار
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ علی مصلح آبادی
۲۱  
۲۲ علی قربانی
۲۳  
۲۴ علیرضا حیدری
۲۵ علی خطیب زاده
۲۶  
۲۷ حسن ابراهیمی
۲۸ اسرافیل روستایی
۲۹ علیرضا طالبی
۳۰ حسین محمدی
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد