تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۸ اسفند ۸۹ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است. جناب آقای علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تعرفه جدید (مصوب ۸۹/۱۲/۸) را به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده که در شماره ۱۹۲۲۷ روزنامه رسمی به تاریخ ۸۹/۱۲/۱۲ به شرح زیر درج گردیده است: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده […]

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.   *تاریخ تصویب اصلاحیه  ۱۳۸۶/۸/۸ الف- اصلاح ماده ۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر ۱۰% کاهش […]

تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ (سابقه)

تذکر: آخرین تعرفه دستمزد کارشناسی  در اینجا منتشر شده است.   *تعرفه مصوب ۱۳۸۴/۵/۲۳ رییس محترم قوه قضاییه فصل اول ـ مقررات عمومی ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش واظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقرراتاین تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. ماده ۲- مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی […]