اطلاعیه شماره ۴ کمیته رفاهی کانون در خصوص خرید و ساخت مسکن

اطلاعیه شماره ۳ کمیته رفاهی کانون در خصوص خرید و ساخت مسکن

شماره حساب : ۳۵۰۰/۲۱۱/۵۳۴۹۴۸۹/۱ شماره شبا :IR600220350002115349489001 به نام تعاونی در شرف تأسیس: “تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی” « نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اراک »

اطلاعیه در خصوص تسهیلات خرید دفتر کار توسط کانون

اطلاعیه شماره ۲ کمیته رفاهی کانون استان مرکزی

شرایط بیمه درمان تکمیلی جهت سال ۱۳۹۹

جهت مشاهده شرایط بیمه، روی لینک کلیک نمایید. شرایط بیمه درمان تکمیلی جهت سال ۱۳۹۹