بایگانی موضوعی ‘امور رفاهی’

اطلاعیه شماره ۵ کمیته رفاهی کانون

متقاضیان محترم عضویت تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛

لطفاً جهت ثبت اطلاعات کاربری در تعاونی، فرم ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تکمیل و سپس روی قسمت ارائه کلیک نمایید.

https://forms.gle/mv66KTZBKw7DB2rr7

اطلاعیه شماره ۴ کمیته رفاهی کانون در خصوص خرید و ساخت مسکن

اطلاعیه شماره ۳ کمیته رفاهی کانون در خصوص خرید و ساخت مسکن

شماره حساب : ۳۵۰۰/۲۱۱/۵۳۴۹۴۸۹/۱

شماره شبا :IR600220350002115349489001

به نام تعاونی در شرف تأسیس:

تعاونی مسکن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی”

« نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اراک »

اطلاعیه در خصوص تسهیلات خرید دفتر کار توسط کانون

اطلاعیه شماره ۲ کمیته رفاهی کانون استان مرکزی

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد