مدیریت اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
کانون
نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی
ردیف نام نام خانوادگی رشته کارشناسی شماره پروانه موبایل وضعیت کارشناس مشاهده جزییات
1 محمدرضا اورعی راه وساختمان 3102410557 09102114318 فعال
2 حسن غرابی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250545 09122055057 فعال
3 میثم مداحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210602 09186975359 فعال
4 داود چگینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210564 09188648378 فعال
5 مهدي سيفي راه وساختمان 3101410002 09181611502 فعال-مرخصی
6 مصطفي بلالي راه وساختمان 3101410003 09181629055 فعال
7 عزت الله شفقت راه وساختمان 3101410004 09181621321 فعال
8 سيد جواد مهاجراني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570005 09181613934 فعال
9 غلامرضا بيات حسابداري وحسابرسي 3101370118 09121300569 غیرفعال
10 حسن شريفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570006 09121556276 فعال
11 اسدالله عسگری اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210009 09181617541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
12 محمدرضا قارون تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320007 09123115365 فعال
13 احمد مهبد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210008 09183615563 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
14 جواد داودي حسابداري وحسابرسي 3108370244 09123174314 فعال
15 سهيلا اکبر آبادي بزچلويي حسابداري وحسابرسي 3101370011 09123980296 فعال
16 سيد حسن خدامي کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570010 09123550470 غیرفعال
17 مسعود ترکماني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210014 09181622909 فعال
18 جواد جان پناه اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210013 09188614358 فعال
19 مصطفي رضايي حسابداري وحسابرسي 3101370015 09123001646 فعال-مرخصی
20 لطف اله طاهري مجد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210016 09183632654 فعال
21 محمد تقي قنبري حسابداري وحسابرسي 3101370017 09181615304 فعال
22 ابوالفضل اسلامي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250019 09188622588 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
23 محمد مصطفوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250018 09181613310 فعال
24 سيد ابوالحسن شاهرخي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250020 09121551621 فعال
25 سيد مسعود هاشمي طباطبائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570124 09181621249 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
26 فرهاد سحرخیز حسابداري وحسابرسي 3101370022 9120034881 فعال
27 مجيد کريمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250023 09181621510 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
28 ابوالفضل ابراهيمي صنايع گازوگازرساني 3101480024 09188613269 فعال
29 مهدي نصيري حسابداري وحسابرسي 3101370025 09188613346 فعال
30 حسین رضائی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210030 09183631041 فعال
31 مهدي فتحعلي حسابداري وحسابرسي 3101370027 09128024996 فعال
32 محمدجواد سروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570029 09123836947 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
33 ضياء اله رادمهر حوادث ناشی ازکار 3101380031 09181611584 فعال
34 حسين طاهري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570032 09183481506 فعال
35 اسداله فتحي هفشجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570033 09181615144 فعال
36 سيدتاج الدين مرسلي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570034 09181615329 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
37 سيد محمد بني جمالي راه وساختمان 3101410035 09181611205 فعال
38 محمود نصيري راه وساختمان 3106410037 09181658005 فعال
39 سعيد گازراني راه وساختمان 3101410036 09188622363 فعال
40 احمد رضا اسلامي بيدگلي راه وساختمان 3101410038 09181616468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
41 داود بادبان راه وساختمان 3101410039 09183649986 فعال
42 احمد خوشدل راه وساختمان 3108410040 09121553087 فعال
43 اکبر اسلامي راه وساختمان 3104410041 09124858878 فعال
44 علي سنايي راد راه وساختمان 3101410043 09183614708 غیرفعال
45 مجتبي قادري راه وساختمان 3101410044 09188639453 فعال
46 علي اکبر پروانه رو راه وساختمان 3104410042 09181651949 فعال
47 ولی اله اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370045 09181629115 فعال
48 محمد رضا دلاوري حسابداري وحسابرسي 3106370048 09183661061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
49 محمود رضا شجاعي زاده راه وساختمان 3101410049 09181617240 فعال-مرخصی
50 کريم عتابي راه وساختمان 3101410050 09183610528 فعال
51 محمد صابر عقيلي گواري حسابداري وحسابرسي 3101370051 09183626259 فعال
52 سيد باقر علوي حسابداري وحسابرسي 3112370052 09188665915 فعال
53 مريم پروانه رو حسابداري وحسابرسي 3101370046 09122392466 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
54 محمد رضا پور اسلامي حسابداري وحسابرسي 3101370047 09181622982 فعال
55 ابراهيم جلالي امورثبتی 3106140053 09183660312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
56 جعفر حسنخان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570054 09188493279 فعال
57 فرهاد درخشان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570055 09183614550 فعال
58 ابوالفضل ذاکري راه وساختمان 3108410056 09121555514 فعال
59 علي اکبر رضايي راه وساختمان 3112410057 09121235176 فعال
60 محمد سلیمانی راه وساختمان 3101410058 09181612039 فعال
61 سيد احسان الله شفيعي راه وساختمان 3101410060 09183617132 فعال
62 محمدرضا شفيعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570059 09181663573 فعال
63 مهدي شمس الهي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570061 09183675635 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
64 ابوالحسن عاليخاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570063 09183636013 فعال
65 احمدرضا عباسي فر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570064 09181611373 فعال
66 موسي مؤمني راه وساختمان 3101410071 09188621577 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
67 حميد مدني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570068 09123606518 فعال
68 حسین مرادی خانی آبادی راه وساختمان 3112410069 09187660386 فعال
69 احمد مطيعي امورثبتی 3101070070 09188608639 فعال
70 غلامحسين منصوري راه وساختمان ونقشه برداری 3106410072 09181664116 فعال
71 جلال الدين میرآخورلی راه وساختمان 3101410073 09122978932 فعال
72 بهروز نجمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570074 09181611259 غیرفعال
73 شاهين نويدي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410119 09188621619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
74 روح الله کارخانه راه وساختمان 3101410066 09183636003 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
75 احمدرضا کوچکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570067 09123516400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
76 محمدرضا اشتري تواندشتي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570075 09181623190 فعال
77 آذرنوش اعتمادي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550076 09181614980 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
78 تقي بابائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570078 09188630631 فعال
79 عليرضا بوالحسني اموربازرگاني 3101130079 09181605563 فعال
80 حسن حسین آبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570080 09188633965 فعال
81 علي صفدر خليلي راه وساختمان 3101410081 09181613353 فعال
82 حميدرضا دري کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570082 09123430167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
83 محمود رسولي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570083 09188496730 فعال
84 اردوان رفيعي تأسيسات ساختماني 3101310084 09181622975 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
85 عليرضا طالب نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570085 09189588096 فعال
86 سيدحسين موسوي زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570087 09183626780 فعال
87 حسين ميراحمدي عراقي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570088 09188619076 فعال
88 عليرضا ارباب کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570089 09122550985 فعال
89 احمد رضا اسدي کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570090 09188661879 فعال
90 سعيد اکبري کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570091 09186966313 فعال
91 سيد محمد بني جمالي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570092 09188650731 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
92 فاطمه خراساني موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640095 09183677334 فعال
93 حسينعلي دليريان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570096 09191208548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
94 غلامحسين سراج حسابداري وحسابرسي 3101370097 09133163438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
95 ابوالفضل سفيد گران کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570098 09108060134 فعال
96 سيدمجتبي شاهرخي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570110 09121551069 فعال
97 منظر صالحي قائم مقامي آمار 3101030099 09188601085 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
98 حميد قاضي سعيدي موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640100 09124595112 فعال
99 محمد رضا محبي راه وساختمان 3101410104 09123198514 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
100 سعیدرضا مسیحا دامپروری ودامپزشکی 3112400105 09188650659 فعال
101 عليرضا منتصري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570106 09188613875 فعال
102 مصطفي نورائي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250107 09188621733 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
103 ناصر وفائي فرد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570108 09188618312 مرخصی
104 حمید رضا پرستار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570093 09376871665 فعال
105 محمدرضا پویافرد دامپروری ودامپزشکی 3101400094 09123181709 فعال
106 حميدرضا کتانفروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570101 09183680382 فعال
107 هومن کريمي بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570102 09123551243 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
108 محمدفرزاد کوه داني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570103 09188631849 فعال
109 يوسف یوسفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570109 09183616866 فعال
110 غلامحسن اله دادي معماري داخلي وتزئينات 3101410111 09181613061 فعال
111 کورش بخشنده بیمه 3101270112 09122565663 فعال
112 رضا تاج آبادی کتاب وکتابداری 3101560113 09188601964 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
113 ابوالفضل تلخابي حوادث ناشی ازکار 3101380114 09188642417 فعال
114 محمود رضا توحیدنژاد حسابداري وحسابرسي 3101370115 09181622386 فعال
115 حسينعلي عابدي حوادث ناشی ازکار 3101380116 09123983899 فعال
116 غلامرضا نوري راه وساختمان 3101410117 09181616583 فعال
117 منصور حسينخاني هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570120 09181617244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
118 حجت رفیعی پور مواد(فلزات) 3108730121 09125072247 فعال
119 رضا شاپوري نساجي ورنگرزي 3101720122 09112319141 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
120 غلامرضا ملک نیا دامپروری ودامپزشکی 3104400123 09181650288 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
121 محمدرضا شمشیری گیاهپزشکی 3101640126 09183638948 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
122 آرش پارسايي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3109070125 09122716896 فعال
123 علی قاسمی درزی حوادث ناشی ازکار 3101380142 09370884110 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
124 غلامعلي اله دادي برنامه ریزی شهری 3101260128 09183614743 فعال
125 محمد بابائی راه وساختمان 3101410129 09181618031 فعال
126 علي باقري راه وساختمان ونقشه برداری 3101740130 09183607417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
127 آصف برومند داروسازی و سم شناسی 3101390131 09183629651 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
128 آرش بهرامي سربندی راه وساختمان 3101410132 09188610704 فعال
129 مهرداد حاجي حسيني محیط زیست طبیعی 3101610135 09183678291 فعال
130 عليرضا حبيبي راه وساختمان 3101410136 09181616818 فعال
131 سعيد رضا خورشيدي نسب راه وساختمان 3101410137 09181614656 فعال
132 ابراهیم شهرجردی امنيت عمومي 3101080138 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
133 وجیه اله صفری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570139 09183646165 مرخصی
134 محمد رضا ضيغمي راه وساختمان 3101410140 09183622019 فعال
135 ناصر عربلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570141 09183640648 فعال
136 علي فراهاني راه وساختمان 3101410134 09181617424 فعال
137 محمدحسين قديميان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570143 09181629020 مرخصی
138 شهرام مؤمني عراقي راه وساختمان 3101410145 09183616956 فعال
139 جواد محمدي نيکو امنيت عمومي 3101080147 09181613984 فعال
140 جمشيد مقدسي راه وساختمان ونقشه برداری 3101740144 09183611907 فعال
141 سید پرویز مهاجرانی امورثبتی 3101140146 09183613869 فعال
142 حسين نورايي پور امنيت عمومي 3101080148 09188493017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
143 امين اله پورامين امنيت عمومي 3101080133 09188630610 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
144 علي یارمحمدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570149 09188613255 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
145 ابوالقاسم آقاصفري مهندسي آب 3101670150 09188614973 فعال
146 فرهاد اخوان ملايري صنايع گازوگازرساني 3101480151 9187609417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
147 حسين اسدي راه وساختمان 3109410152 09183616065 فعال
148 نورالدين بازگير مهندسي آب 3101670153 09183636295 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
149 مجيد بيات راه وساختمان 3101410154 09127633151 فعال
150 مجید ثاقبی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250156 09181621832 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
151 محمد حقيقي ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3108350157 09181617441 فعال
152 مهدي خير انديش مقدم مهندسي آب 3101670158 09181631933 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
153 محمدجواد رضائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570159 09183614258 فعال
154 سيدجلال شاهرخ مهندسي آب 3108670160 09183614608 فعال
155 رسول شمسي مهندسي آب 3101670161 09183616043 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
156 حسن صادقي لوازم خانگي واداري 3101590162 09183640290 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
157 منصور علي آبادي فراهاني راه وساختمان 3101400165 09183611591 غیرفعال
158 مهدی فتحی تأسيسات ساختماني 3101300166 09188613654 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
159 محمود فرزان مهندسي ترافيک 3101690167 09166620207 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
160 مسعود مشيدي راه وساختمان 3109410170 09183610371 فعال
161 جواد مصطفوي مواد(فلزات) 3101730171 09181617169 فعال
162 فرهاد معماری فرد مهندسي آب 3108670172 09121544970 فعال
163 یزدان مهدی آبادی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250175 09188310047 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
164 مجید موزونی برنامه ریزی شهری 3101260173 09183627902 فعال
165 سید محمد موسوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250174 09188480383 فعال
166 پيمان نادري راه وساختمان 3101410176 09183612591 فعال
167 راشين پور متين کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570155 09183481393 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
168 داود کريمي راه وساختمان 3101410168 09188611469 فعال
169 محمد یوسفي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250177 09021311177 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
170 مجتبي صالحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250163 09188635139 فعال
171 عزت اله آمره اي مهندسي آب 3101670178 09183614611 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
172 بهزاد احد زاده داروسازی و سم شناسی 3101390179 09188638554 فعال
173 عليرضا اسفنداني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250180 09188613521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
174 جلال برتري مهندسي آب 3108670181 09122258875 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
175 عليرضا حيدري راه وساختمان 3101410183 09183632566 فعال
176 داود زنديه وکيلي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250184 09181613917 فعال
177 مهدي زنديه وکيلي راه وساختمان 3101410185 09183611358 فعال
178 محمد ستوده نيا راه وساختمان 3101410186 09181611553 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
179 ناصر فلاحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250187 09121556268 فعال
180 حسن هدایتی مهندسي آب 3113670190 09186432388 فعال
181 محمد پاک نيا برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250182 09181612698 فعال
182 محمدرضا کام بخش مهندسي آب 3108670188 09122564600 فعال
183 اکبر گندمکار قالهر کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570189 09188615939 فعال
184 علي اميدي کيا صنايع گازوگازرساني 3101480191 09181626130 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
185 بيژن بيژني حوادث ناشی ازکار 3101380192 09125162600 مرخصی
186 سعيد خانقاهي راه وساختمان 3101410193 09183637437 فعال
187 حسن خدادادي راه وساختمان 3101410194 09183496864 فعال
188 محمدرضا خسروي راه وساختمان 3101410195 09181614569 فعال
189 حامد دريابيگي راه وساختمان 3101410196 09188618245 فعال
190 محمد رزاقي راه وساختمان 3114410197 09122563799 فعال
191 علي اصغر زارعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570198 09188639044 فعال
192 فيروز شکيبا مهندسي آب 3101670199 09153859384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
193 سيد سعيد طاهايي بيدگلي راه وساختمان 3101410200 09183616272 فعال
194 رضا عظيمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570201 09183639484 فعال
195 حسين عقيلي گواري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570202 09183638779 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
196 عليرضا فرشيدپور حسابداري وحسابرسي 3101370203 09188610003 فعال
197 رحمانعلی قره باغی صنایع چوب 3101460204 09183642440 فعال
198 احمد مرداني راه وساختمان 3113410205 09188669289 فعال
199 رسول مهري راه وساختمان 3103410206 09183633726 فعال
200 محمدعلی آل طاهر راه وساختمان 3104410208 09181650160 فعال
201 مجيد آنجفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570209 09188645462 فعال
202 سيد حسن ابراهيمي امور ورزشي 3108180210 09125552782 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
203 احمد احمدي راه وساختمان 3104410211 09181651318 فعال
204 محمدرضا اخگر امور ورزشي 3101180212 09188611927 فعال
205 مريم اسلامي صنايع گازوگازرساني 3101480213 09188611882 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
206 ابراهيم اصغري امورثبتی 3106140214 09188654274 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
207 علي حامدي فرش 3101510216 09181614054 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
208 يوسفعلي حق شمار کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570224 09188611712 فعال
209 محمد حيدري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250217 09188608613 فعال
210 حبيب اله دارابي تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320218 09183638732 فعال
211 محمد دبيري نقشه برداری 3108740219 09192805267 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
212 محمد رضايي هزاوه حسابداري وحسابرسي 3101370220 09188614305 فعال
213 مريم رضي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240221 09183616445 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
214 رحيم رفيعي حسابداري وحسابرسي 3101370222 09183612186 فعال
215 فاضل طهماسبي زاده تعيين نفقه 3101330226 09183641073 فعال
216 محمود عابدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250228 09183611070 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
217 پيام عبداله پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570229 09183651318 فعال
218 حميدرضا فياضي پور حوادث ناشی ازکار 3108380230 09123551157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
219 علي اصغر قانع مهندسي آب 3101670231 09127956736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
220 احمد مطهري منش امورحمل ونقل (ترابري) 3101150235 09183673622 فعال
221 قاسم مهانپور حسابداري وحسابرسي 3101370238 09183612908 فعال-مرخصی
222 احمد مهرابي نساجي ورنگرزي 3108720239 09125374825 فعال
223 سيد نبي موسوي حسابداري وحسابرسي 3101370237 09183644338 فعال
224 سيدعيسي ميرمحمودي صنايع گازوگازرساني 3101480241 09183610392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
225 عنايت اله نظم آبادي تأسيسات ساختماني 3101300242 09181616884 فعال
226 هدايت کارگر شورکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570232 09124552170 فعال
227 منظر کريمي تعيين نفقه 3101330233 09183610427 فعال
228 غلامرضا کمالي حسابداري وحسابرسي 3101370234 09188492607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
229 مجيد یعقوبي معادن 3101620243 09123251668 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
230 جلال آقا رضايي راه وساختمان 3113410251 09121482220 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
231 علي آقايي راه وساختمان 3101410252 09188602191 فعال
232 حسن ابراهيمي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410246 09183482544 مرخصی
233 فريبا ابراهيمي فيني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570245 9124594689 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
234 ابراهيم احمدي فرشمي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070247 09183625008 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
235 علي ارباب زاده نساجي ورنگرزي 3101720248 09181615676 فعال
236 احمد اسدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250249 09183631644 فعال
237 علي اصغري مهندسي آب 3108670250 09122258407 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
238 غلامحسين انصاري حسابداري وحسابرسي 3101370255 09183610042 فعال
239 امير انصاری محیط زیست طبیعی 3101610254 09188623955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
240 احمد اکبري معادن 3101620253 09183611329 فعال
241 مسعود بختيار حوادث ناشی ازکار 3101380256 09181611199 فعال
242 مهدي تدين راه وساختمان 3108410257 09121556129 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
243 ارسلان جعفر زاده برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250259 09121099763 فعال
244 عباس جعفر پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570258 09124555661 فعال
245 عباس خانمحمدي هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570260 09183601680 فعال
246 عباس خسروبیگی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550261 09183684917 فعال
247 مسعود خوانساري عتيق تأسيسات ساختماني 3101300262 09125355647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
248 محمدمسعود داوري کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570263 09122563429 مرخصی
249 علي دل روشن الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070264 09183636653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
250 عبداله رحيمي راه وساختمان 3106410265 09188654289 فعال
251 ارسلان رحيمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250266 09128883425 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
252 رضا رضا خانلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570267 09122561395 فعال
253 مهربد رضواني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250268 09181612705 فعال
254 رضا رمضاني راه وساختمان 3104410269 09183693782 فعال
255 فرهاد روح اللهي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550271 09183609917 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
256 فاطمه زماني فراهاني مهندسي آب 3101670272 09188627392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
257 زهرا زنجیردار تاليفات 3101310273 09188621389 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
258 غلامرضا سلیمانی راه وساختمان 3101410274 09183642776 فعال
259 سبکتکين شفقت راه وساختمان 3101410275 09181621927 فعال
260 منصور شيرمرد محیط زیست طبیعی 3108610276 09122567697 فعال
261 محسن صالحي نسب مواد(فلزات) 3101730277 09121935465 فعال
262 عبداله صفري راه وساختمان 3106410279 09183690563 فعال
263 عليرضا طلايي حسابداري وحسابرسي 3101370280 09188629059 فعال
264 حميدرضا عابديان کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570281 09183641983 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
265 علي عاجلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570282 09188490232 فعال
266 حشمت الله عباسي راه وساختمان 3109410283 09181624036 فعال
267 کیوان غزنوی راد دامپروری ودامپزشکی 3110400284 9183616827 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
268 ابوالقاسم فراهاني اموربازرگاني 3101130286 09181617043 فعال
269 غلامحسين فراهاني حوادث ناشی ازکار 3101380285 09183612870 فعال
270 محمد رضا فرجی دامپروری ودامپزشکی 3101400287 09188638002 فعال
271 حسن فرهمند پور راه وساختمان 3101410289 09183611800 فعال
272 رضا فروزان راه وساختمان 3108410288 09121555029 فعال
273 علي قرباني راه وساختمان ونقشه برداری 3101410290 09181611045 فعال
274 غلامعلي قلمي تأسيسات ساختماني 3101300291 09188628727 فعال
275 احمدرضا مختاری حوادث ناشی ازکار 3101380294 09121898513 فعال
276 مسعود مرادی زاده دلاکان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550293 09188616105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
277 حسين منصوري تعيين نفقه 3106330295 09188667424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
278 غلامرضا نجفی راه وساختمان 3109410298 09188631086 فعال
279 مجتبي نخعي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550297 09181615772 فعال
280 سيد روزبه هاشمي دهکردي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240301 09129313822 فعال
281 مصطفي هاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570300 09133114164 فعال
282 محمد شريف واشقاني فراهاني مهندسي آب 3110670299 09121764671 فعال
283 حسين فارسيجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570302 09181616615 فعال
284 عليرضا احسانيان راه وساختمان 3104410303 09183661729 فعال
285 حسين برز آبادي فراهاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570304 09188617569 مرخصی
286 محمود بهاري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250305 09183634269 فعال
287 محسن بياتاني حسابداري وحسابرسي 3101370306 09183628189 فعال
288 سید محمد جلالی دامپروری ودامپزشکی 3106400307 9122283659 فعال
289 ابوالفضل حسن زاده مقدم تأسيسات ساختماني 3101300308 09181617598 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
290 مجيد حسني حسابداري وحسابرسي 3106370310 09188654231 فعال
291 حسن حسني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570311 09125551105 فعال
292 حسين حسين نژاد راه وساختمان 3112410309 09188626473 فعال
293 رضا دربان راه وساختمان 3108410312 09121553362 فعال
294 محمدرضا راستگرداني کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550313 09188642095 فعال
295 مجتبي سلطاني حوادث ناشی ازکار 3108380314 09181610450 فعال
296 مهرداد سيفي راه وساختمان 3101410315 09181622102 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
297 مجید شاپسند دامپروری ودامپزشکی 3108400316 09126550776 مرخصی
298 حسن شريف برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250317 09183633958 فعال
299 مرتضي شريفي اموراداري واستخدامي 3101110318 09188629523 فعال
300 مرتضي شيخي صنايع گازوگازرساني 3101480320 09188615776 فعال
301 ابوالفضل شکوري راه وساختمان 3108410319 09125551332 فعال
302 حشمت الله صادقي برنامه ریزی شهری 3101260321 09183674659 فعال
303 مسلم علي مرداني راه وساختمان 3106410322 09126136334 انتقال موقت
304 احمد قره بيگلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570323 09121556653 فعال
305 مهدي مدرسي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250325 09124258339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
306 ایرج مشيريان دزفوليان مواد(فلزات) 3101730326 09188636378 فعال
307 کيهان مهرنيا تأسيسات ساختماني 3101300327 09181623058 فعال
308 علي اکبر نجفي اموراداري واستخدامي 3101110328 09188628468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
309 عليرضا نوري حسابداري وحسابرسي 3101370329 09183689590 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
310 رضا کريمي کيا حوادث ناشی ازکار 3101380324 09123069354 فعال
311 قاسم اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370330 09183628792 فعال
312 مهدی اسماعیلی راه وساختمان 3106410331 09188661086 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
313 محمد بابائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570332 9183638040 فعال
314 فرزام بابائی سمیرمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570333 9125306736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
315 منصور بستاک اموربازرگاني 3101130334 09181651541 فعال
316 جمشید توحیدلو دامپروری ودامپزشکی 3108400335 09127567047 فعال
317 سید امیر حسینی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570336 09127552711 فعال
318 محمود خدا کرمی راه وساختمان 3102410337 ۰۹۱۲۲۰۳۷۱۹۶ فعال
319 علیرضا خرمشاهی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570338 09123558048 فعال
320 مسعود دادیور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570339 9183617894 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
321 محسن دارابی کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570340 9393036721 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
322 محمد علی راونجی مواد(فلزات) 3101730341 09181613056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
323 راضیه رحیمی محیط زیست طبیعی 3101610343 9183616509 فعال
324 محمد رضا رحیمی تأسيسات ساختماني 3101300342 09393629821 فعال-مرخصی
325 محسن رستمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570344 9188621280 فعال
326 اکبر شفیعی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570345 9183616512 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
327 محسن صالح فرد مواد(فلزات) 3101730346 09188621107 فعال
328 علیرضا عبدالرحیمی حسابداري وحسابرسي 3101370347 09122178268 فعال
329 ابوالفضل فیروزی راه وساختمان 3101410349 09128386062 فعال
330 حامد قربانی ندر آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102410350 09123480749 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
331 علیرضا قلیچ‌خانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570351 09127565385 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
332 جواد محرابی دامپروری ودامپزشکی 3110400352 09181623790 فعال
333 کیوان مختاری مهندسي آب 3106670353 09188650235 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
334 سعید ملا اسماعیلی حسابداري وحسابرسي 3101370354 09128618878 فعال
335 حسن میرزاخانی حسابداري وحسابرسي 3101370355 09183614432 غیرفعال
336 سیدمحمد میرهاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570356 09122551866 فعال
337 سعید نصیری حسابداري وحسابرسي 3101370357 9129617048 فعال
338 حمید نظیری آستانه ابنیه وآثار تاریخی 3101040358 09188635487 فعال
339 حمیدرضا نوازنی برنامه ریزی شهری 3101260359 09183639686 فعال
340 مهرشاد افروز راه وساختمان 3101410360 09181621686 فعال
341 بهزاد افشار راه وساختمان 3101410361 09181612353 فعال
342 حمیدرضا بهشتی نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570363 09183611410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
343 مجید بوالحسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250362 09123374103 فعال
344 علی تقی پور کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550364 09188601150 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
345 مصطفی حیدر بیگی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320365 09188629553 فعال
346 محمد حسین حیدری راه وساختمان 3104410366 09121255553 فعال
347 محمد مهدی خادمیان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570367 09128551607 فعال
348 علی خطیب زاده راه وساختمان 3101410368 09181623712 فعال
349 قدرت الله دریایی مهندسي محيط زيست 3101700369 09181613786 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
350 محمد حسن ربیعی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250370 09121890426 فعال
351 محسن زارع راه وساختمان 3108410371 09123556424 فعال
352 سید مهدی سجادی راه وساختمان 3109410372 09122489627 فعال
353 سید علی سجادی منفرد امورآموزشی 3101100373 09183614060 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
354 مهدی سلیمانی راه وساختمان 3101410374 09188632696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
355 علی عباسی نساجي ورنگرزي 3101720375 09183629434 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
356 جمال عشمیدیان نژاد راه وساختمان 3109410376 09183610381 فعال
357 مهدی عظیمی تعيين نفقه 3101330378 09188610585 فعال
358 مرسده عظیمی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3108550377 09122564134 فعال
359 محمود رضا میرزائی راه وساختمان 3110410381 09183630761 فعال
360 مهدی وکیلی نقشه برداری 3107410382 09195685505 فعال
361 حسن آینه کار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570389 09122564579 فعال
362 مرتضی ابراهیمی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250383 09181617975 فعال
363 خسرو ادیب نیا امورآموزشی 3101100384 09188615696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
364 منصور الیاسی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240385 09166641869 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
365 سید حمید رضا امینی حسابداري وحسابرسي 3101370386 09183611901 فعال
366 حسین امینی راد حوادث ناشی ازکار 3108380387 09123554167 فعال
367 امیر انصاری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250388 09361476791 فعال
368 احمد بابائی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250390 09122566894 فعال
369 رضا بادکوبه راه وساختمان 3110410391 09188613675 فعال
370 عباس بخش محمد لو برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250392 09123550191 فعال
371 معصومه بیاتی فمی تفرشی امورثبتی 3103140393 09122381521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
372 نسترن توحید نژاد حسابداري وحسابرسي 3104370394 09188629045 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
373 فریبا ثامنی مهندسي محيط زيست 3101700395 09181614027 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
374 مجید جلالی امورثبتی 3101140396 09188610675 فعال-مرخصی
375 امیر حلمی تأسيسات ساختماني 3101300398 09125049049 فعال
376 محمد علی خرمی امورثبتی 3101140399 09123449967 فعال
377 رضا رافع کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550400 09359740580 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
378 محمدرضا ربیعی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550402 09188491192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
379 محسن رحیمی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240403 09183601708 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
380 محمد زاهدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570404 09183644743 فعال
381 مجتبی سجادی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240405 09181611400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
382 نوذر سنجری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570406 09183602139 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
383 خلیل شادمان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250407 09122566647 فعال
384 حسین شاکردنیوی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250408 09122561095 فعال
385 علی محمد شاکری راه وساختمان 3109410409 09183156056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
386 حامد صالح فرد مهندسي آب 3101670410 09183614205 فعال
387 علیرضا طالبی راه وساختمان 3101410411 09181612716 فعال
388 اکرم طالبی چقاسیاهی آمار 3101030412 09188491773 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
389 محمود عباسی راه وساختمان 3104410414 09181651151 فعال
390 احمد عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570416 09122561179 فعال
391 طاهره عباسی امورثبتی 3103140413 09183626796 فعال
392 سعید عسگری حوادث ناشی ازکار 3101380417 09183637831 فعال
393 جهانگیر عسگری راه وساختمان 3103410418 09123761296 فعال
394 پوران غلامی حوادث ناشی ازکار 3101380419 09183621310 فعال
395 محسن غیاثی تأسيسات ساختماني 3113300420 09183693024 فعال
396 محمود فیض راه وساختمان 3109410422 09188624116 فعال
397 وحید مؤمنی راه وساختمان 3101410438 09183615836 فعال
398 جواد مختاری پور تأسيسات ساختماني 3114300428 09121562071 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
399 عباس مرادلی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250429 09181617998 فعال
400 حجت اله مرادی راه وساختمان 3104410430 09183671431 فعال
401 علی مصلح آبادی راه وساختمان 3103410432 09183614604 فعال
402 حمید مظاهری راه وساختمان 3104410433 09188612960 فعال
403 حسین منصوری یاراحمدی دامپروری ودامپزشکی 3101400435 09122550436 فعال
404 محمد مهدوی راه وساختمان 3104410436 09183613517 فعال
405 حمیدرضا مهرآبادی راه وساختمان 3110410437 09183610437 فعال-مرخصی
406 مریم نعیمی امورثبتی 3101140439 09122881315 فعال
407 محمد نیکوئی تأسيسات ساختماني 3108300440 09123552739 فعال
408 سید حمید هاشمی راه وساختمان 3101410441 09126177516 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
409 محمد کاظم تأسيسات ساختماني 3101300423 09188629532 فعال
410 علی کرمی راه وساختمان 3104410425 09188664428 فعال
411 شاهین کریمی راه وساختمان 3109410426 09123220410 فعال
412 داود گلخندان تأسيسات ساختماني 3104300427 09188663216 فعال
413 محمد علی کرمی راه وساختمان 3109410424 09188629763 فعال
414 احمد ابراهیم گل آبزیان وشیلات 3101010442 09183613648 فعال
415 حسن احمدی نوری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740443 09122486569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
416 بهزاد بختیارپوری اموربازرگاني 3101130444 09181616695 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
417 محمد رضا بهارلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570445 09126875376 فعال
418 احسان تقوائی راه وساختمان 3101410447 09123575934 فعال
419 سعید جدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3114570448 09123557309 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
420 زهیر حمیدی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570449 09188603135 فعال
421 زهرا دهقانی تأسيسات ساختماني 3101300450 09188484564 فعال
422 علی رحمتی راه وساختمان 3101410451 09188626285 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
423 عین اله رضانژاد امیردهی مهندسي آب 3108670452 09122551178 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
424 حسن ساریخانی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250453 09120186431 فعال
425 علی سرائی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740454 09183601523 فعال
426 علیرضا سلیمی مهندسي آب 3114670455 09123550929 فعال
427 مسعود شجاع گل لو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570456 09125557233 فعال
428 محمد شیرین آبادی فراهانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570457 09181616739 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
429 امیرحسین عباسی حسابداري وحسابرسي 3104370458 09128430577 فعال
430 مهدی علی همتی حسابداري وحسابرسي 3107370459 09124053638 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
431 مهدی لاهوتی دامپروری ودامپزشکی 3108400461 09127566430 مرخصی
432 سعید لطفی دامپروری ودامپزشکی 3101400462 09181617641 فعال
433 عبدالمجید محمدی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240463 09188640384 فعال
434 مسعود محمدی راه وساختمان 3109410464 09183614108 فعال
435 مجتبی مرادی مهندسي آب 3101670465 09188630879 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
436 مجید نظری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740466 09122560172 فعال
437 مهدی وجگانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570467 09131637646 مرخصی
438 فردین پرورش برق، الکترونيک ومخابرات 3101240446 09163671966 فعال
439 محمداسماعیل کاوه مهندسي آب 3108670460 09122550480 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
440 علیرضا یساولی حسابداري وحسابرسي 3112370468 09183642694 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
441 رضا احمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250469 09183611136 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
442 علیرضا الهی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550470 09183610081 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
443 مسعود تشکری کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570471 09183637684 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
444 مجید خدائی تهرانی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070473 09183616277 فعال
445 سلمان خزائی صنايع گازوگازرساني 3101480474 09123533215 فعال
446 زهرا درخشش الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3108070475 09126277094 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
447 خدایار رضا محمدلو لوازم خانگي واداري 3108590476 09121556904 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
448 حامد زمانی نوری راه وساختمان 3108410477 09122551065 فعال
449 فریدون ستاری مواد(فلزات) 3101730478 09121383771 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
450 علیرضا شیخی مهرآبادی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070479 09183674719 فعال
451 حمیدرضا غیابی حسابداري وحسابرسي 3105370480 09188613568 فعال
452 جعفر فخرائی دامپروری ودامپزشکی 3101400482 09183607157 غیرفعال
453 محمد باقر قلعی راه وساختمان 3101410483 09181618010 فعال
454 مسعود محمودی اموربازرگاني 3101130485 09183619175 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
455 منصور کماسی مهندسي محيط زيست 3101700484 09188605927 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
456 صادق آشتیانی معادن 3101620471 09183621015 فعال
457 علی اکبر آقاجانی حوادث ناشی ازکار 3108380472 09123554424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
458 بهروز اسدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3103570470 09188661891 فعال
459 محسن اسدی حسابداري وحسابرسي 3103370469 09123233470 فعال
460 سید عباس حسینی راه وساختمان 3101410475 09188614575 فعال
461 ابراهیم شیرازی حوادث ناشی ازکار 3101380476 09188625334 فعال
462 علی اکبر صالحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210477 09183630069 فعال
463 علی اصغر طاهری آزاد برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250478 09126995328 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
464 مهران علی نژاد حوادث ناشی ازکار 3108380479 09125249102 فعال
465 عادل غدیری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570480 09183637043 فعال
466 محمود فریدونی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240481 09188620169 فعال
467 حسن قربانی حسابداري وحسابرسي 3101370482 09188633822 فعال
468 مهدی مؤمنی راه وساختمان 3112410483 09188612042 فعال
469 ابراهیم مؤمنی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570484 09183689782 فعال
470 مریم السادات میرشفیعی ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3101350485 09183638941 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
471 هادی نجاری حسابداري وحسابرسي 3101370486 09196837309 فعال
472 سید صمد هاشمی حسابداري وحسابرسي 3103370487 09183667280 فعال
473 حمید پورمند راه وساختمان 3103410473 09183667972 فعال
474 شاهین پورمند صنايع گازوگازرساني 3103480474 09183666034 فعال
475 علیرضا حمزه لو صنایع چوب 3101460488 09189602761 فعال
476 جواد صفری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250489 09181938578 فعال
477 احمد غلامی معادن 3101620491 09188483914 فعال
478 وحید غلامی دامپروری ودامپزشکی 3103400490 09188661857 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
479 ابوالفضل غلامی مهرآبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570492 09183609778 فعال
480 محمد محمد طالبی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240497 09188606438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
481 رضا منصوری الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070498 09134128991 فعال
482 مجید نعیمی حسابداري وحسابرسي 3101370499 09183681190 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
483 عباس کاظمی حوادث ناشی ازکار 3103380493 09188636722 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
484 اطهر کاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3102570494 09128554331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
485 محمود کهنسال کفشگری حسابداري وحسابرسي 3101370495 09126766718 فعال
486 علی گل تپه راه وساختمان 3114410496 09121554318 فعال
487 افشین یاوری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250500 09188612470 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
488 هادی یزدی حسابداري وحسابرسي 3101370501 09188611535 فعال
489 فریدون اسلامی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250502 09124554084 فعال
490 علی برومند راد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570503 09181616073 فعال
491 سعید حاتمی راه وساختمان 3103410505 09181617339 فعال
492 روح اله دارابی حوادث ناشی ازکار 3101380506 09188640920 فعال
493 محمد ناصر دالوندی امورثبتی 3101140507 09188616135 مرخصی
494 حبیب اله رستمی اموربازرگاني 3101130508 09188611022 فعال
495 اسرافیل روستائی راه وساختمان 3101410509 09181615553 فعال
496 محمد سهرابی تأسيسات ساختماني 3101300510 09188487244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
497 محبوبه صادقی مواد(فلزات) 3101730511 09188628497 فعال
498 حسینعلی صالحی راه وساختمان 3101410522 09188624700 فعال
499 امیر حسین عبد العظیمی راه وساختمان 3102410512 09129436500 مرخصی
500 فائزه فراهانی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740513 09383987883 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
501 مجید قهقائی نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370514 09183615170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
502 حمید محسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250516 09121553207 فعال
503 حمید رضا محمد زمانخان اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210517 09122280128 فعال
504 مصطفی محمدی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550518 09124052410 فعال
505 حسین محمدی راه وساختمان 3101410519 09181615704 فعال
506 رحمن ملکی راه وساختمان 3101410520 09185289626 فعال
507 ابراهیم نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370521 09188623770 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
508 عباس چاپاری راه وساختمان 3101410504 09188644535 فعال
509 مهدی کریمی تبریزی حسابداري وحسابرسي 3101370515 09183611917 فعال
510 مجتبی قلندر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570537 09183611226 فعال
511 محمد رضا اخوان ملایری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250522 09125784191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
512 بهروز امینی سعد تعيين نفقه 3101330523 09188481298 فعال
513 حسین رضا ایزدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210524 09188610013 فعال
514 عباس حقایق امورثبتی 3102140525 09121553600 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
515 مهدی سمیعی تعيين نفقه 3101330527 09183604421 فعال
516 احمد عابدینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210528 09183621547 فعال
517 مجید عسکری فرد راه وساختمان 3103410529 09188653068 فعال
518 سعید فدائی راه وساختمان 3102410530 09124224028 فعال
519 مجید فرجی حوادث ناشی ازکار 3101380531 09183601596 فعال
520 حسن فیروزی مهر راه وساختمان 3103410532 09183611242 فعال
521 فاطمه میرزا بیگی دامپروری ودامپزشکی 3103400534 09183659843 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
522 منصور نوروز عیدیان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250535 09188622548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
523 محمد وکیلی مهندسي آب 3101670536 09126780998 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
524 فاطمه کیخائی مهندسي آب 3101670533 09123982955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
525 کوروش خورشیدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250539 09111540318 فعال
526 حسن علی محمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250540 09183611458 فعال
527 حجت محمدی حسابداري وحسابرسي 3102370542 09127553276 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
528 امیر مرادی نژاد مهندسي آب 3101670543 09188630923 فعال
529 محمد مشهدی امورثبتی 3103140544 09183654490 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
530 علی چوگری امورثبتی 3103140538 09183658591 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
531 کوروش گلزار دامپروری ودامپزشکی 3101400541 09183686930 فعال
532 سید محمد علی میرعظیم راه وساختمان 3101410545 09181622606 فعال
533 رضا احمدی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3103320547 09183635361 فعال
534 مجید اسماعیلیان داروسازی و سم شناسی 3103390548 09188611900 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
535 حسین افراز بیمه 3101270549 09183481167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
536 اعظم اله داد زبانهای خارجی 3101420551 09188480358 فعال
537 مجتبی امیدپور حوادث ناشی ازکار 3102380552 09183649488 فعال
538 مهدي امیری مهندسي ترافيک 3101690553 09188611725 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
539 وحید امینی حسابداري وحسابرسي 3106370554 09183676964 فعال
540 عليرضا اناری امورثبتی 3105140555 09183491446 فعال
541 سعید انعامی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3105740556 09181932321 فعال
542 مجید اوانلو امورثبتی 3102140558 09128856265 فعال
543 امین اکبری ابنیه وآثار تاریخی 3103040550 09120680508 فعال
544 علی اکبر بابائی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640559 09122561455 فعال
545 هادی جعفری بیمه 3101270562 09183494213 فعال
546 ابوالفضل جلالوندی امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090563 09183612505 فعال
547 مجتبی حبیب الهی صنایع نفت 3101490565 09183613871 فعال
548 سیدمحمد حسینی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550567 09183630165 فعال
549 سید علی حسینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210566 09120340655 فعال
550 محمدعلی حمزه لو امورثبتی 3106140568 09120945144 فعال
551 غلامرضا خدارحیمی حوادث ناشی ازکار 3103380569 09183657208 فعال
552 ابوالقاسم داودآبادی امور انرژی هسته ای 3105120570 09183686224 غیرفعال
553 عليرضا ذوالفقاری امورثبتی 3103140571 09183668353 فعال
554 مصطفی راسخ نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740572 09125461192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
555 هیمن رستمی بیمه 3103270573 09187880711 فعال
556 ناصر رستمیان امور آتش سوزی و آتش نشانی 3102090574 09128555800 فعال
557 سجاد رضائی مهندسي ترافيک 3102690575 09183688183 فعال
558 مجید رفیعی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740576 09188495619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
559 نورعلی ساجدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570577 09188629092 فعال
560 سیدمحمد سادات لوازم خانگي واداري 3102590578 09125556594 فعال
561 علی سرلک امورثبتی 3103140579 09912313660 فعال
562 حمیدرضا سلیمانی لوازم خانگي واداري 3101590580 09183613553 فعال
563 میلاد شاه نظری مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680582 09188645917 فعال
564 مجید شاکری حوادث ناشی ازکار 3106380581 09183619515 فعال
565 حمید صالحی نظام آباد لوازم خانگي واداري 3101590583 09183630843 فعال
566 سعید طاهری تعيين نفقه 3103330584 09183480067 غیرفعال
567 محسن عباسی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3102320585 09188642457 فعال
568 محمدرضا عبدالمحمدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740586 09183655864 فعال
569 نوراله عبدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570587 09188632964 فعال
570 سعید عزیزی امور انرژی هسته ای 3105120588 09181602867 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
571 محمدحسین عزیزی امورثبتی 3101140589 09181605138 غیرفعال
572 عباس عقیقی طالع تعيين نفقه 3104330591 09183602335 فعال
573 صدیقه سادات غروی قلعه امورثبتی 3101140592 09188496234 فعال
574 اصلان غلامی راه وساختمان 3105410593 09188626538 فعال
575 رضا غلامی صنایع نفت 3101490594 09183611537 فعال
576 محمدناصر فرجی زبانهای خارجی 3101420595 09186005313 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
577 بهزاد قربانی تعيين نفقه 3106330596 09197218447 فعال
578 مهدی قمی راه وساختمان 3105410597 09188616315 فعال
579 محمد قناتی راه وساختمان 3105410598 09181615079 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
580 غلامرضا مرادی نهاوندی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210603 09183687506 فعال
581 علی مسن آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3104740604 09183628532 فعال
582 عباس مهرآبادی مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680605 09183632714 فعال
583 عليرضا میرزائی حسابداري وحسابرسي 3103370606 09183658646 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
584 اکرم نریمان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550607 09124556824 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
585 نورا نوریان تعيين نفقه 3101330608 09183677632 فعال
586 محمدهاشم هاشمی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640609 09183636715 فعال
587 مصطفی پروین نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740560 09185256305 فعال
588 علی پریدری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740561 09183623486 فعال
589 مصطفی کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740600 09188646452 مرخصی
590 محسن کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740599 09364091939 فعال
591 مرجان گل کار ابنیه وآثار تاریخی 3102040601 09122472712 فعال