مدیریت اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
کانون
نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی
ردیف نام نام خانوادگی رشته کارشناسی شماره پروانه موبایل وضعیت کارشناس مشاهده جزییات
1 مهدي سيفي راه وساختمان 3101410002 09181611502 مرخصی
2 مصطفي بلالي راه وساختمان 3101410003 09181629055 مشغول به کار
3 عزت الله شفقت راه وساختمان 3101410004 09181621321 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
4 سيد جواد مهاجراني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570005 09181613934 فعال
5 غلامرضا بيات حسابداري وحسابرسي 3101370118 09121300569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
6 حسن شريفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570006 09121556276 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
7 اسدالله عسگری اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210009 09181617541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
8 محمدرضا قارون تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320007 09123115365 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
9 جواد داودي حسابداري وحسابرسي 3108370244 09123174314 فعال
10 سهيلا اکبر آبادي بزچلويي حسابداري وحسابرسي 3101370011 09123980296 فعال
11 سيد حسن خدامي کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570010 09123550470 فعال
12 مسعود ترکماني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210014 09181622909 فعال
13 جواد جان پناه اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210013 09188614358 فعال
14 مصطفي رضايي حسابداري وحسابرسي 3101370015 09123001646 مرخصی
15 لطف اله طاهري مجد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210016 09183632654 فعال
16 محمد تقي قنبري حسابداري وحسابرسي 3101370017 09181615304 فعال
17 ابوالفضل اسلامي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250019 09188622588 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
18 محمد مصطفوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250018 09181613310 فعال
19 سيد ابوالحسن شاهرخي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250020 09121551621 فعال
20 سيد مسعود هاشمي طباطبائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570124 09181621249 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
21 فرهاد سحرخیز حسابداري وحسابرسي 3101370022 09120034881 فعال
22 مجيد کريمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250023 09181621510 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
23 ابوالفضل ابراهيمي صنايع گازوگازرساني 3101480024 09188613269 فعال
24 مهدي نصيري حسابداري وحسابرسي 3101370025 09188613346 فعال
25 حسین رضائی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210030 09183631041 فعال
26 مهدي فتحعلي حسابداري وحسابرسي 3101370027 09128024996 مرخصی
27 محمدجواد سروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570029 09123836947 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
28 ضياء اله رادمهر حوادث ناشی ازکار 3101380031 09181611584 فعال
29 حسين طاهري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570032 09183481506 مرخصی
30 اسداله فتحي هفشجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570033 09181615144 فعال
31 سيدتاج الدين مرسلي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570034 09181615329 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
32 سيد محمد بني جمالي راه وساختمان 3101410035 09181611205 فعال
33 محمود نصيري راه وساختمان 3106410037 09181658005 فعال
34 سعيد گازراني راه وساختمان 3101410036 09188622363 فعال
35 احمد رضا اسلامي بيدگلي راه وساختمان 3101410038 09181616468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
36 داود بادبان راه وساختمان 3101410039 09183649986 فعال
37 احمد خوشدل راه وساختمان 3108410040 09121553087 فعال
38 اکبر اسلامي راه وساختمان 3104410041 09124858878 فعال
39 علي سنايي راد راه وساختمان 3101410043 09183614708 فعال
40 مجتبي قادري راه وساختمان 3101410044 09188639453 فعال
41 علي اکبر پروانه رو راه وساختمان 3104410042 09181651949 فعال
42 ولی اله اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370045 09181629115 فعال
43 محمد رضا دلاوري حسابداري وحسابرسي 3106370048 09183661061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
44 محمود رضا شجاعي زاده راه وساختمان 3101410049 09181617240 فعال
45 کريم عتابي راه وساختمان 3101410050 09183610528 فعال
46 محمد صابر عقيلي گواري حسابداري وحسابرسي 3101370051 09183626259 مرخصی
47 سيد باقر علوي حسابداري وحسابرسي 3112370052 09188665915 فعال
48 مريم پروانه رو حسابداري وحسابرسي 3101370046 09122392466 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
49 محمد رضا پور اسلامي حسابداري وحسابرسي 3101370047 09181622982 فعال
50 ابراهيم جلالي امورثبتی 3106140053 09183660312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
51 جعفر حسنخان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570054 09188493279 مرخصی
52 فرهاد درخشان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570055 09183614550 فعال
53 ابوالفضل ذاکري راه وساختمان 3108410056 09121555514 فعال
54 علي اکبر رضايي راه وساختمان 3112410057 09121235176 فعال
55 محمد سلیمانی راه وساختمان 3101410058 09181612039 غیرفعال
56 سيد احسان الله شفيعي راه وساختمان 3101410060 09183617132 مرخصی
57 محمدرضا شفيعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570059 09181663573 فعال
58 ابوالحسن عاليخاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570063 09183636013 فعال
59 احمدرضا عباسي فر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570064 09181611373 فعال
60 موسي مؤمني راه وساختمان 3101410071 09188621577 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
61 حميد مدني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570068 09123606518 فعال
62 حسین مرادی خانی آبادی راه وساختمان 3112410069 09187660386 فعال
63 احمد مطيعي امورثبتی 3101070070 09188608639 مرخصی
64 غلامحسين منصوري راه وساختمان ونقشه برداری 3106410072 09181664116 فعال
65 جلال الدين میرآخورلی راه وساختمان 3101410073 09122978932 فعال
66 بهروز نجمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570074 09181611259 غیرفعال
67 شاهين نويدي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410119 09188621619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
68 روح الله کارخانه راه وساختمان 3101410066 09183636003 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
69 احمدرضا کوچکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570067 09123516400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
70 محمدرضا اشتري تواندشتي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570075 09181623190 فعال
71 آذرنوش اعتمادي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550076 09181614980 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
72 تقي بابائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570078 09188630631 فعال
73 عليرضا بوالحسني اموربازرگاني 3101130079 09181605563 فعال
74 حسن حسین آبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570080 09188633965 فعال
75 علي صفدر خليلي راه وساختمان 3101410081 09181613353 فعال
76 حميدرضا دري کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570082 09123430167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
77 محمود رسولي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570083 09188496730 فعال
78 اردوان رفيعي تأسيسات ساختماني 3101310084 09181622975 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
79 عليرضا طالب نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570085 09189588096 فعال
80 سيدحسين موسوي زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570087 09183626780 فعال
81 حسين ميراحمدي عراقي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570088 09188619076 فعال
82 عليرضا ارباب کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570089 09122550985 فعال
83 احمد رضا اسدي کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570090 09188661879 فعال
84 سعيد اکبري کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570091 09186966313 فعال
85 سيد محمد بني جمالي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570092 09188650731 مرخصی
86 فاطمه خراساني موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640095 09183677334 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
87 حسينعلي دليريان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570096 09191208548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
88 غلامحسين سراج حسابداري وحسابرسي 3101370097 09133163438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
89 ابوالفضل سفيد گران کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570098 09108060134 فعال
90 سيدمجتبي شاهرخي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570110 09121551069 مرخصی
91 منظر صالحي قائم مقامي آمار 3101030099 09188601085 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
92 حميد قاضي سعيدي موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640100 09124595112 فعال
93 محمد رضا محبي راه وساختمان 3101410104 09123198514 فعال
94 سعیدرضا مسیحا دامپروری ودامپزشکی 3112400105 09188650659 فعال
95 عليرضا منتصري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570106 09188613875 فعال
96 مصطفي نورائي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250107 09188621733 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
97 ناصر وفائي فرد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570108 09188618312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
98 حمید رضا پرستار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570093 09376871665 فعال
99 محمدرضا پویافرد دامپروری ودامپزشکی 3101400094 09123181709 فعال
100 حميدرضا کتانفروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570101 09183680382 مرخصی
101 هومن کريمي بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570102 09123551243 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
102 محمدفرزاد کوه داني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570103 09188631849 فعال
103 يوسف یوسفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570109 09183616866 مرخصی
104 غلامحسن اله دادي معماري داخلي وتزئينات 3101410111 09181613061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
105 کورش بخشنده بیمه 3101270112 09122565663 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
106 رضا تاج آبادی کتاب وکتابداری 3101560113 09188601964 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
107 ابوالفضل تلخابي حوادث ناشی ازکار 3101380114 09188642417 فعال
108 محمود رضا توحیدنژاد حسابداري وحسابرسي 3101370115 09181622386 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
109 حسينعلي عابدي حوادث ناشی ازکار 3101380116 09123983899 فعال
110 غلامرضا نوري راه وساختمان 3101410117 09181616583 فعال
111 منصور حسينخاني هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570120 09181617244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
112 حجت رفیعی پور مواد(فلزات) 3108730121 09125072247 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
113 رضا شاپوري نساجي ورنگرزي 3101720122 09112319141 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
114 غلامرضا ملک نیا دامپروری ودامپزشکی 3104400123 09181650288 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
115 محمدرضا شمشیری گیاهپزشکی 3101640126 09183638948 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
116 آرش پارسايي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3109070125 09122716896 فعال
117 علی قاسمی درزی حوادث ناشی ازکار 3101380142 09370884110 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
118 غلامعلي اله دادي برنامه ریزی شهری 3101260128 09183614743 فعال
119 محمد بابائی راه وساختمان 3101410129 09181618031 فعال
120 علي باقري راه وساختمان ونقشه برداری 3101740130 09183607417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
121 آصف برومند داروسازی و سم شناسی 3101390131 09183629651 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
122 آرش بهرامي سربندی راه وساختمان 3101410132 09188610704 فعال
123 مهرداد حاجي حسيني محیط زیست طبیعی 3101610135 09183678291 فعال
124 عليرضا حبيبي راه وساختمان 3101410136 09181616818 فعال
125 سعيد رضا خورشيدي نسب راه وساختمان 3101410137 09181614656 فعال
126 ابراهیم شهرجردی امنيت عمومي 3101080138 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
127 وجیه اله صفری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570139 09183646165 مرخصی
128 محمد رضا ضيغمي راه وساختمان 3101410140 09183622019 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
129 ناصر عربلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570141 09183640648 فعال
130 علي فراهاني راه وساختمان 3101410134 09181617424 فعال
131 شهرام مؤمني عراقي راه وساختمان 3101410145 09183616956 مرخصی
132 جواد محمدي نيکو امنيت عمومي 3101080147 09181613984 فعال
133 جمشيد مقدسي راه وساختمان ونقشه برداری 3101740144 09183611907 فعال
134 سید پرویز مهاجرانی امورثبتی 3101140146 09183613869 فعال
135 حسين نورايي پور امنيت عمومي 3101080148 09188493017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
136 امين اله پورامين امنيت عمومي 3101080133 09188630610 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
137 علي یارمحمدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570149 09188613255 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
138 ابوالقاسم آقاصفري مهندسي آب 3101670150 09188614973 فعال
139 فرهاد اخوان ملايري صنايع گازوگازرساني 3101480151 9187609417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
140 حسين اسدي راه وساختمان 3109410152 09183616065 فعال
141 نورالدين بازگير مهندسي آب 3101670153 09183636295 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
142 مجيد بيات راه وساختمان 3101410154 09127633151 فعال
143 مجید ثاقبی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250156 09181621832 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
144 محمد حقيقي ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3108350157 09181617441 فعال
145 مهدي خير انديش مقدم مهندسي آب 3101670158 09181631933 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
146 محمدجواد رضائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570159 09183614258 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
147 سيدجلال شاهرخ مهندسي آب 3108670160 09183614608 فعال
148 رسول شمسي مهندسي آب 3101670161 09183616043 فعال
149 حسن صادقي لوازم خانگي واداري 3101590162 09183640290 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
150 منصور علي آبادي فراهاني راه وساختمان 3101400165 09183611591 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
151 مهدی فتحی تأسيسات ساختماني 3101300166 09188613654 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
152 محمود فرزان مهندسي ترافيک 3101690167 09166620207 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
153 مسعود مشيدي راه وساختمان 3109410170 09183610371 فعال
154 جواد مصطفوي مواد(فلزات) 3101730171 09181617169 فعال
155 فرهاد معماری فرد مهندسي آب 3108670172 09121544970 فعال
156 یزدان مهدی آبادی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250175 09188310047 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
157 مجید موزونی برنامه ریزی شهری 3101260173 09183627902 فعال
158 سید محمد موسوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250174 09188480383 فعال
159 پيمان نادري راه وساختمان 3101410176 09183612591 انتقال موقت
160 راشين پور متين کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570155 09183481393 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
161 داود کريمي راه وساختمان 3101410168 09188611469 فعال
162 محمد یوسفي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250177 09021311177 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
163 مجتبي صالحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250163 09188635139 فعال
164 عزت اله آمره اي مهندسي آب 3101670178 09183614611 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
165 بهزاد احد زاده داروسازی و سم شناسی 3101390179 09188638554 فعال
166 عليرضا اسفنداني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250180 09188613521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
167 جلال برتري مهندسي آب 3108670181 09122258875 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
168 عليرضا حيدري راه وساختمان 3101410183 09183632566 فعال
169 داود زنديه وکيلي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250184 09181613917 فعال
170 مهدي زنديه وکيلي راه وساختمان 3101410185 09183611358 فعال
171 محمد ستوده نيا راه وساختمان 3101410186 09181611553 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
172 ناصر فلاحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250187 09121556268 فعال
173 حسن هدایتی مهندسي آب 3113670190 09186432388 فعال
174 محمد پاک نيا برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250182 09181612698 فعال
175 محمدرضا کام بخش مهندسي آب 3108670188 09122564600 فعال
176 اکبر گندمکار قالهر کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570189 09188615939 فعال
177 علي اميدي کيا صنايع گازوگازرساني 3101480191 09181626130 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
178 بيژن بيژني حوادث ناشی ازکار 3101380192 09125162600 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
179 سعيد خانقاهي راه وساختمان 3101410193 09183637437 غیرفعال
180 حسن خدادادي راه وساختمان 3101410194 09183496864 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
181 محمدرضا خسروي راه وساختمان 3101410195 09181614569 مشغول به کار
182 حامد دريابيگي راه وساختمان 3101410196 09188618245 فعال
183 محمد رزاقي راه وساختمان 3114410197 09122563799 فعال
184 علي اصغر زارعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570198 09188639044 فعال
185 فيروز شکيبا مهندسي آب 3101670199 09153859384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
186 سيد سعيد طاهايي بيدگلي راه وساختمان 3101410200 09183616272 فعال
187 رضا عظيمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570201 09183639484 فعال
188 حسين عقيلي گواري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570202 09183638779 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
189 عليرضا فرشيدپور حسابداري وحسابرسي 3101370203 09188610003 فعال
190 رحمانعلی قره باغی صنایع چوب 3101460204 09183642440 فعال
191 احمد مرداني راه وساختمان 3113410205 09188669289 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
192 رسول مهري راه وساختمان 3103410206 09183633726 فعال
193 محمدعلی آل طاهر راه وساختمان 3104410208 09181650160 فعال
194 مجيد آنجفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570209 09188645462 فعال
195 سيد حسن ابراهيمي امور ورزشي 3108180210 09125552782 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
196 احمد احمدي راه وساختمان 3104410211 09181651318 فعال
197 محمدرضا اخگر امور ورزشي 3101180212 09188611927 فعال
198 مريم اسلامي صنايع گازوگازرساني 3101480213 09188611882 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
199 ابراهيم اصغري امورثبتی 3106140214 09188654274 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
200 علي حامدي فرش 3101510216 09181614054 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
201 يوسفعلي حق شمار کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570224 09188611712 فعال
202 محمد حيدري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250217 09188608613 فعال
203 حبيب اله دارابي تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320218 09183638732 فعال
204 محمد دبيري راه وساختمان 3108740219 09192805267 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
205 محمد رضايي هزاوه حسابداري وحسابرسي 3101370220 09188614305 فعال
206 مريم رضي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240221 09183616445 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
207 رحيم رفيعي حسابداري وحسابرسي 3101370222 09183612186 فعال
208 فاضل طهماسبي زاده تعيين نفقه 3101330226 09183641073 فعال
209 محمود عابدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250228 09183611070 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
210 پيام عبداله پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570229 09183651318 فعال
211 حميدرضا فياضي پور حوادث ناشی ازکار 3108380230 09123551157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
212 علي اصغر قانع مهندسي آب 3101670231 09127956736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
213 احمد مطهري منش امورحمل ونقل (ترابري) 3101150235 09183673622 فعال
214 قاسم مهانپور حسابداري وحسابرسي 3101370238 09183612908 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
215 احمد مهرابي نساجي ورنگرزي 3108720239 09125374825 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
216 سيد نبي موسوي حسابداري وحسابرسي 3101370237 09183644338 فعال
217 سيدعيسي ميرمحمودي صنايع گازوگازرساني 3101480241 09183610392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
218 عنايت اله نظم آبادي تأسيسات ساختماني 3101300242 09181616884 فعال
219 هدايت کارگر شورکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570232 09124552170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
220 منظر کريمي تعيين نفقه 3101330233 09183610427 فعال
221 غلامرضا کمالي حسابداري وحسابرسي 3101370234 09188492607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
222 مجيد یعقوبي معادن 3101620243 09123251668 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
223 جلال آقا رضايي راه وساختمان 3113410251 09121482220 فعال
224 علي آقايي راه وساختمان 3101410252 09188602191 فعال
225 حسن ابراهيمي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410246 09183482544 مرخصی
226 فريبا ابراهيمي فيني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570245 9124594689 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
227 ابراهيم احمدي فرشمي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070247 09183625008 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
228 علي ارباب زاده نساجي ورنگرزي 3101720248 09181615676 فعال
229 احمد اسدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250249 09183631644 فعال
230 علي اصغري مهندسي آب 3108670250 09122258407 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
231 غلامحسين انصاري حسابداري وحسابرسي 3101370255 09183610042 فعال
232 امير انصاری محیط زیست طبیعی 3101610254 09188623955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
233 احمد اکبري معادن 3101620253 09183611329 فعال
234 مسعود بختيار حوادث ناشی ازکار 3101380256 09181611199 فعال
235 مهدي تدين راه وساختمان 3108410257 09121556129 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
236 ارسلان جعفر زاده برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250259 09121099763 فعال
237 عباس جعفر پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570258 09124555661 غیرفعال
238 عباس خانمحمدي هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570260 09183601680 فعال
239 عباس خسروبیگی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550261 09183684917 فعال
240 مسعود خوانساري عتيق تأسيسات ساختماني 3101300262 09125355647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
241 محمدمسعود داوري کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570263 09122563429 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
242 علي دل روشن الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070264 09183636653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
243 عبداله رحيمي راه وساختمان 3106410265 09188654289 فعال
244 ارسلان رحيمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250266 09128883425 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
245 رضا رضا خانلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570267 09122561395 فعال
246 مهربد رضواني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250268 09181612705 فعال
247 رضا رمضاني راه وساختمان 3104410269 09183693782 فعال
248 فرهاد روح اللهي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550271 09183609917 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
249 فاطمه زماني فراهاني مهندسي آب 3101670272 09188627392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
250 زهرا زنجیردار تاليفات 3101310273 09188621389 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
251 غلامرضا سلیمانی راه وساختمان 3101410274 09183642776 فعال
252 سبکتکين شفقت راه وساختمان 3101410275 09181621927 فعال
253 منصور شيرمرد محیط زیست طبیعی 3108610276 09122567697 فعال
254 محسن صالحي نسب مواد(فلزات) 3101730277 09121935465 فعال
255 عبداله صفري راه وساختمان 3106410279 09183690563 فعال
256 عليرضا طلايي حسابداري وحسابرسي 3101370280 09188629059 فعال
257 حميدرضا عابديان کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570281 09183641983 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
258 علي عاجلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570282 09188490232 فعال
259 حشمت الله عباسي راه وساختمان 3109410283 09181624036 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
260 کیوان غزنوی راد دامپروری ودامپزشکی 3110400284 9183616827 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
261 ابوالقاسم فراهاني اموربازرگاني 3101130286 09181617043 فعال
262 غلامحسين فراهاني حوادث ناشی ازکار 3101380285 09183612870 فعال
263 محمد رضا فرجی دامپروری ودامپزشکی 3101400287 09188638002 فعال
264 حسن فرهمند پور راه وساختمان 3101410289 09183611800 مرخصی
265 رضا فروزان راه وساختمان 3108410288 09121555029 فعال
266 علي قرباني راه وساختمان ونقشه برداری 3101410290 09181611045 فعال
267 غلامعلي قلمي تأسيسات ساختماني 3101300291 09188628727 فعال
268 احمدرضا مختاری حوادث ناشی ازکار 3101380294 09121898513 فعال
269 مسعود مرادی زاده دلاکان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550293 09188616105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
270 حسين منصوري تعيين نفقه 3106330295 09188667424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
271 غلامرضا نجفی راه وساختمان 3109410298 09188631086 فعال
272 مجتبي نخعي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550297 09181615772 فعال
273 سيد روزبه هاشمي دهکردي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240301 09129313822 فعال
274 مصطفي هاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570300 09133114164 فعال
275 محمد شريف واشقاني فراهاني مهندسي آب 3110670299 09121764671 فعال
276 حسين فارسيجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570302 09181616615 فعال
277 عليرضا احسانيان راه وساختمان 3104410303 09183661729 فعال
278 حسين برز آبادي فراهاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570304 09188617569 فعال
279 محمود بهاري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250305 09183634269 فعال
280 محسن بياتاني حسابداري وحسابرسي 3101370306 09183628189 فعال
281 سید محمد جلالی دامپروری ودامپزشکی 3106400307 9122283659 فعال
282 ابوالفضل حسن زاده مقدم تأسيسات ساختماني 3101300308 09181617598 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
283 مجيد حسني حسابداري وحسابرسي 3106370310 09188654231 فعال
284 حسن حسني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570311 09125551105 فعال
285 حسين حسين نژاد راه وساختمان 3112410309 09188626473 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
286 رضا دربان راه وساختمان 3108410312 09121553362 فعال
287 محمدرضا رستگار فر کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550313 09188642095 فعال
288 مجتبي سلطاني حوادث ناشی ازکار 3108380314 09181610450 فعال
289 مهرداد سيفي راه وساختمان 3101410315 09181622102 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
290 مجید شاپسند دامپروری ودامپزشکی 3108400316 09126550776 مرخصی
291 حسن شريف برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250317 09183633958 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
292 مرتضي شريفي اموراداري واستخدامي 3101110318 09188629523 فعال
293 مرتضي شيخي صنايع گازوگازرساني 3101480320 09188615776 فعال
294 ابوالفضل شکوري راه وساختمان 3108410319 09125551332 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
295 حشمت الله صادقي برنامه ریزی شهری 3101260321 09183674659 فعال
296 مسلم علي مرداني راه وساختمان 3106410322 09126136334 فعال
297 احمد قره بيگلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570323 09121556653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
298 مهدي مدرسي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250325 09124258339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
299 ایرج مشيريان دزفوليان مواد(فلزات) 3101730326 09188636378 فعال
300 کيهان مهرنيا تأسيسات ساختماني 3101300327 09181623058 فعال
301 علي اکبر نجفي اموراداري واستخدامي 3101110328 09188628468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
302 عليرضا نوري حسابداري وحسابرسي 3101370329 09183689590 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
303 رضا کريمي کيا حوادث ناشی ازکار 3101380324 09123069354 فعال
304 قاسم اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370330 09183628792 فعال
305 مهدی اسماعیلی راه وساختمان 3106410331 09188661086 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
306 محمد بابائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570332 9183638040 فعال
307 فرزام بابائی سمیرمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570333 9125306736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
308 منصور بستاک اموربازرگاني 3101130334 09181651541 فعال
309 جمشید توحیدلو دامپروری ودامپزشکی 3108400335 09127567047 فعال
310 سید امیر حسینی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570336 09127552711 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
311 محمود خداکرمی راه وساختمان 3102410337 09122037196 فعال
312 علیرضا خرمشاهی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570338 09123558048 فعال
313 مسعود دادیور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570339 9183617894 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
314 محسن دارابی کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570340 9393036721 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
315 محمد علی راونجی مواد(فلزات) 3101730341 09181613056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
316 راضیه رحیمی محیط زیست طبیعی 3101610343 9183616509 فعال
317 محمد رضا رحیمی تأسيسات ساختماني 3101300342 09393629821 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
318 محسن رستمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570344 9188621280 فعال
319 اکبر شفیعی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570345 9183616512 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
320 محسن صالح فرد مواد(فلزات) 3101730346 09188621107 فعال
321 علیرضا عبدالرحیمی حسابداري وحسابرسي 3101370347 09122178268 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
322 ابوالفضل فیروزی راه وساختمان 3101410349 09128386062 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
323 حامد قربانی ندر آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102410350 09123480749 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
324 علیرضا قلیچ‌خانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570351 09127565385 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
325 جواد محرابی دامپروری ودامپزشکی 3110400352 09181623790 فعال
326 کیوان مختاری مهندسي آب 3106670353 09188650235 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
327 سعید ملا اسماعیلی حسابداري وحسابرسي 3101370354 09128618878 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
328 حسن میرزاخانی حسابداري وحسابرسي 3101370355 09183614432 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
329 سیدمحمد میرهاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570356 09122551866 فعال
330 سعید نصیری حسابداري وحسابرسي 3101370357 9129617048 فعال
331 حمید نظیری آستانه ابنیه وآثار تاریخی 3101040358 09188635487 فعال
332 حمیدرضا نوازنی برنامه ریزی شهری 3101260359 09183639686 فعال
333 مهرشاد افروز راه وساختمان 3101410360 09181621686 فعال
334 بهزاد افشار راه وساختمان 3101410361 09181612353 فعال
335 حمیدرضا بهشتی نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570363 09183611410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
336 مجید بوالحسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250362 09123374103 فعال
337 علی تقی پور کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550364 09188601150 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
338 مصطفی حیدر بیگی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320365 09188629553 فعال
339 محمد حسین حیدری راه وساختمان 3104410366 09121255553 فعال
340 محمد مهدی خادمیان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570367 09128551607 فعال
341 علی خطیب زاده راه وساختمان 3101410368 09181623712 فعال
342 قدرت الله دریایی مهندسي محيط زيست 3101700369 09181613786 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
343 محمد حسن ربیعی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250370 09121890426 فعال
344 محسن زارع راه وساختمان 3108410371 09123556424 فعال
345 سید مهدی سجادی راه وساختمان 3109410372 09122489627 فعال
346 سید علی سجادی منفرد امورآموزشی 3101100373 09183614060 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
347 مهدی سلیمانی راه وساختمان 3101410374 09188632696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
348 علی عباسی نساجي ورنگرزي 3101720375 09183629434 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
349 جمال عشمیدیان نژاد راه وساختمان 3109410376 09183610381 فعال
350 مهدی عظیمی تعيين نفقه 3101330378 09188610585 فعال
351 مرسده عظیمی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3108550377 09122564134 فعال
352 محمود رضا میرزائی راه وساختمان 3110410381 09183630761 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
353 مهدی وکیلی راه وساختمان 3107410382 09195685505 فعال
354 حسن آینه کار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570389 09122564579 فعال
355 مرتضی ابراهیمی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250383 09181617975 فعال
356 خسرو ادیب نیا امورآموزشی 3101100384 09188615696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
357 منصور الیاسی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240385 09166641869 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
358 سید حمید رضا امینی حسابداري وحسابرسي 3101370386 09183611901 فعال
359 حسین امینی راد حوادث ناشی ازکار 3108380387 09123554167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
360 امیر انصاری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250388 09361476791 فعال
361 احمد بابائی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250390 09122566894 فعال
362 رضا بادکوبه راه وساختمان 3110410391 09188613675 فعال
363 عباس بخش محمد لو برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250392 09123550191 فعال
364 معصومه بیاتی فمی تفرشی امورثبتی 3103140393 09122381521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
365 نسترن توحید نژاد حسابداري وحسابرسي 3104370394 09188629045 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
366 فریبا ثامنی مهندسي محيط زيست 3101700395 09181614027 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
367 مجید جلالی امورثبتی 3101140396 09188610675 مرخصی
368 امیر حلمی تأسيسات ساختماني 3101300398 09125049049 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
369 محمد علی خرمی امورثبتی 3101140399 09123449967 فعال
370 رضا رافع کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550400 09359740580 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
371 محمدرضا ربیعی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550402 09188491192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
372 محسن رحیمی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240403 09183601708 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
373 محمد زاهدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570404 09183644743 فعال
374 مجتبی سجادی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240405 09181611400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
375 نوذر سنجری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570406 09183602139 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
376 خلیل شادمان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250407 09122566647 فعال
377 حسین شاکردنیوی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250408 09122561095 فعال
378 علی محمد شاکری راه وساختمان 3109410409 09183156056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
379 حامد صالح فرد مهندسي آب 3101670410 09183614205 فعال
380 علیرضا طالبی راه وساختمان 3101410411 09181612716 فعال
381 اکرم طالبی چقاسیاهی آمار 3101030412 09188491773 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
382 محمود عباسی راه وساختمان 3104410414 09181651151 فعال
383 احمد عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570416 09122561179 فعال
384 طاهره عباسی امورثبتی 3103140413 09183626796 مرخصی
385 سعید عسگری حوادث ناشی ازکار 3101380417 09183637831 فعال
386 جهانگیر عسگری راه وساختمان 3103410418 09123761296 فعال
387 پوران غلامی حوادث ناشی ازکار 3101380419 09183621310 فعال
388 محسن غیاثی تأسيسات ساختماني 3113300420 09183693024 فعال
389 محمود فیض راه وساختمان 3109410422 09188624116 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
390 وحید مؤمنی راه وساختمان 3101410438 09183615836 فعال
391 جواد مختاری پور تأسيسات ساختماني 3114300428 09121562071 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
392 عباس مرادلی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250429 09181617998 فعال
393 حجت اله مرادی راه وساختمان 3104410430 09183671431 فعال
394 علی مصلح آبادی راه وساختمان 3103410432 09183614604 فعال
395 حمید مظاهری راه وساختمان 3104410433 09188612960 فعال
396 حسین منصوری یاراحمدی دامپروری ودامپزشکی 3101400435 09122550436 فعال
397 محمد مهدوی راه وساختمان 3104410436 09183613517 فعال
398 حمیدرضا مهرآبادی راه وساختمان 3110410437 09183610437 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
399 مریم نعیمی امورثبتی 3101140439 09122881315 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
400 محمد نیکوئی تأسيسات ساختماني 3108300440 09123552739 فعال
401 سید حمید هاشمی راه وساختمان 3101410441 09126177516 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
402 محمد کاظم تأسيسات ساختماني 3101300423 09188629532 فعال
403 علی کرمی راه وساختمان 3104410425 09188664428 فعال
404 شاهین کریمی راه وساختمان 3109410426 09123220410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
405 داود گلخندان تأسيسات ساختماني 3104300427 09188663216 فعال
406 محمد علی کرمی راه وساختمان 3109410424 09188629763 فعال
407 احمد ابراهیم گل آبزیان وشیلات 3101010442 09183613648 فعال
408 حسن احمدی نوری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740443 09122486569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
409 بهزاد بختیارپوری اموربازرگاني 3101130444 09181616695 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
410 محمد رضا بهارلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570445 09126875376 فعال
411 احسان تقوائی راه وساختمان 3101410447 09123575934 فعال
412 سعید جدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3114570448 09123557309 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
413 زهیر حمیدی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570449 09188603135 فعال
414 زهرا دهقانی تأسيسات ساختماني 3101300450 09188484564 فعال
415 علی رحمتی راه وساختمان 3101410451 09188626285 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
416 عین اله رضانژاد امیردهی مهندسي آب 3108670452 09122551178 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
417 حسن ساریخانی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250453 09120186431 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
418 علی سرائی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740454 09183601523 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
419 علیرضا سلیمی مهندسي آب 3114670455 09123550929 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
420 مسعود شجاع گل لو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570456 09389503836 مرخصی
421 محمد شیرین آبادی فراهانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570457 09181616739 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
422 امیرحسین عباسی حسابداري وحسابرسي 3104370458 09128430577 فعال
423 مهدی علی همتی حسابداري وحسابرسي 3107370459 09124053638 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
424 مهدی لاهوتی دامپروری ودامپزشکی 3108400461 09127566430 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
425 سعید لطفی دامپروری ودامپزشکی 3101400462 09181617641 فعال
426 عبدالمجید محمدی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240463 09188640384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
427 مسعود محمدی راه وساختمان 3109410464 09183614108 مرخصی
428 مجتبی مرادی مهندسي آب 3101670465 09188630879 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
429 مجید نظری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740466 09122560172 فعال
430 مهدی وجگانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570467 09131637646 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
431 فردین پرورش برق، الکترونيک ومخابرات 3101240446 09163671966 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
432 محمداسماعیل کاوه مهندسي آب 3108670460 09122550480 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
433 علیرضا یساولی حسابداري وحسابرسي 3112370468 09183642694 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
434 رضا احمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250469 09183611136 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
435 علیرضا الهی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550470 09183610081 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
436 مسعود تشکری کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570471 09183637684 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
437 مجید خدائی تهرانی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070473 09183616277 فعال
438 سلمان خزائی صنايع گازوگازرساني 3101480474 09123533215 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
439 زهرا درخشش الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3108070475 09126277094 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
440 خدایار رضا محمدلو لوازم خانگي واداري 3108590476 09121556904 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
441 حامد زمانی نوری راه وساختمان 3108410477 09122551065 فعال
442 فریدون ستاری مواد(فلزات) 3101730478 09121383771 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
443 علیرضا شیخی مهرآبادی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070479 09183674719 فعال
444 حمیدرضا غیابی حسابداري وحسابرسي 3105370480 09188613568 فعال
445 جعفر فخرائی دامپروری ودامپزشکی 3101400482 09183607157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
446 محمد باقر قلعی راه وساختمان 3101410483 09181618010 فعال
447 مسعود محمودی اموربازرگاني 3101130485 09183619175 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
448 منصور کماسی مهندسي محيط زيست 3101700484 09188605927 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
449 صادق آشتیانی معادن 3101620471 09183621015 فعال
450 علی اکبر آقاجانی حوادث ناشی ازکار 3108380472 09123554424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
451 بهروز اسدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3103570470 09188661891 فعال
452 محسن اسدی حسابداري وحسابرسي 3103370469 09123233470 فعال
453 سید عباس حسینی راه وساختمان 3101410475 09188614575 فعال
454 ابراهیم شیرازی حوادث ناشی ازکار 3101380476 09188625334 فعال
455 علی اکبر صالحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210477 09183630069 فعال
456 علی اصغر طاهری آزاد برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250478 09126995328 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
457 مهران علی نژاد حوادث ناشی ازکار 3108380479 09125249102 فعال
458 عادل غدیری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570480 09183637043 فعال
459 حسن قربانی حسابداري وحسابرسي 3101370482 09188633822 فعال
460 مهدی مؤمنی راه وساختمان 3112410483 09188612042 فعال
461 ابراهیم مؤمنی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570484 09183689782 مرخصی
462 مریم السادات میرشفیعی ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3101350485 09183638941 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
463 هادی نجاری حسابداري وحسابرسي 3101370486 09196837309 فعال
464 سید صمد هاشمی حسابداري وحسابرسي 3103370487 09183667280 فعال
465 حمید پورمند راه وساختمان 3103410473 09183667972 فعال
466 شاهین پورمند صنايع گازوگازرساني 3103480474 09183666034 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
467 علیرضا حمزه لو صنایع چوب 3101460488 09189602761 فعال
468 جواد صفری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250489 09181938578 فعال
469 احمد غلامی معادن 3101620491 09188483914 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
470 وحید غلامی دامپروری ودامپزشکی 3103400490 09188661857 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
471 ابوالفضل غلامی مهرآبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570492 09183609778 فعال
472 محمد محمد طالبی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240497 09188606438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
473 رضا منصوری الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070498 09134128991 فعال
474 مجید نعیمی حسابداري وحسابرسي 3101370499 09183681190 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
475 عباس کاظمی حوادث ناشی ازکار 3103380493 09188636722 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
476 اطهر کاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3102570494 09128554331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
477 محمود کهنسال کفشگری حسابداري وحسابرسي 3101370495 09126766718 فعال
478 علی گل تپه راه وساختمان 3114410496 09121554318 فعال
479 افشین یاوری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250500 09188612470 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
480 هادی یزدی حسابداري وحسابرسي 3101370501 09188611535 فعال
481 مهدی دژدار هفشجانی راه وساختمان 1602410591 09163312572 فعال
482 فریدون اسلامی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250502 09124554084 فعال
483 علی برومند راد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570503 09181616073 فعال
484 سعید حاتمی راه وساختمان 3103410505 09181617339 فعال
485 روح اله دارابی حوادث ناشی ازکار 3101380506 09188640920 فعال
486 حبیب اله رستمی اموربازرگاني 3101130508 09188611022 فعال
487 اسرافیل روستائی راه وساختمان 3101410509 09181615553 غیرفعال
488 محمد سهرابی تأسيسات ساختماني 3101300510 09188487244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
489 محبوبه صادقی مواد(فلزات) 3101730511 09188628497 فعال
490 حسینعلی صالحی راه وساختمان 3101410522 09188624700 فعال
491 امیر حسین عبد العظیمی راه وساختمان 3102410512 09129436500 فعال
492 فائزه فراهانی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740513 09383987883 فعال
493 مجید قهقائی نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370514 09183615170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
494 حمید محسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250516 09121553207 فعال
495 حمید رضا محمد زمانخان اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210517 09122280128 فعال
496 مصطفی محمدی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550518 09124052410 فعال
497 حسین محمدی راه وساختمان 3101410519 09181615704 فعال
498 رحمن ملکی راه وساختمان 3101410520 09185289626 فعال
499 ابراهیم نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370521 09188623770 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
500 عباس چاپاری راه وساختمان 3101410504 09188644535 فعال
501 مهدی کریمی تبریزی حسابداري وحسابرسي 3101370515 09183611917 فعال
502 مجتبی قلندر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570537 09183611226 فعال
503 محمد رضا اخوان ملایری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250522 09125784191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
504 بهروز امینی سعد تعيين نفقه 3101330523 09188481298 فعال
505 حسین رضا ایزدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210524 09188610013 فعال
506 عباس حقایق امورثبتی 3102140525 09121553600 فعال
507 مهدی سمیعی تعيين نفقه 3101330527 09183604421 فعال
508 احمد عابدینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210528 09183621547 فعال
509 مجید عسکری فرد راه وساختمان 3103410529 09188653068 فعال
510 سعید فدائی راه وساختمان 3102410530 09124224028 فعال
511 مجید فرجی حوادث ناشی ازکار 3101380531 09183601596 فعال
512 حسن فیروزی مهر راه وساختمان 3103410532 09183611242 فعال
513 فاطمه میرزا بیگی دامپروری ودامپزشکی 3103400534 09183659843 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
514 منصور نوروز عیدیان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250535 09188622548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
515 محمد وکیلی مهندسي آب 3101670536 09126780998 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
516 فاطمه کیخائی مهندسي آب 3101670533 09123982955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
517 کوروش خورشیدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250539 09111540318 فعال
518 حسن علی محمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250540 09183611458 فعال
519 حجت محمدی حسابداري وحسابرسي 3102370542 09127553276 فعال
520 امیر مرادی نژاد مهندسي آب 3101670543 09188630923 فعال
521 محمد مشهدی امورثبتی 3103140544 09183654490 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
522 علی چوگری امورثبتی 3103140538 09183658591 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
523 کوروش گلزار دامپروری ودامپزشکی 3101400541 09183686930 فعال
524 حسن غرابی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250545 09122055057 فعال
525 سید محمد علی میرعظیم راه وساختمان 3101410545 09181622606 فعال
526 رضا احمدی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3103320547 09183635361 فعال
527 مجید اسماعیلیان داروسازی و سم شناسی 3103390548 09188611900 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
528 حسین افراز بیمه 3101270549 09183481167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
529 اعظم اله داد زبانهای خارجی 3101420551 09188480358 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
530 مجتبی امیدپور حوادث ناشی ازکار 3102380552 09183649488 فعال
531 مهدي امیری مهندسي ترافيک 3101690553 09188611725 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
532 وحید امینی حسابداري وحسابرسي 3106370554 09183676964 فعال
533 عليرضا اناری امورثبتی 3105140555 09183491446 فعال
534 سعید انعامی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3105740556 09181932321 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
535 مجید اوانلو امورثبتی 3102140558 09128856265 فعال
536 محمدرضا اورعی راه وساختمان 3102410557 09102114318 فعال
537 امین اکبری ابنیه وآثار تاریخی 3103040550 09120680508 فعال
538 علی اکبر بابائی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640559 09122561455 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
539 هادی جعفری بیمه 3101270562 09183494213 فعال
540 ابوالفضل جلالوندی امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090563 09183612505 فعال
541 مجتبی حبیب الهی صنایع نفت 3101490565 09183613871 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
542 سیدمحمد حسینی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550567 09183630165 فعال
543 سید علی حسینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210566 09120340655 فعال
544 محمدعلی حمزه لو امورثبتی 3106140568 09120945144 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
545 غلامرضا خدارحیمی حوادث ناشی ازکار 3103380569 09183657208 فعال
546 ابوالقاسم داودآبادی امور انرژی هسته ای 3105120570 09183686224 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
547 عليرضا ذوالفقاری امورثبتی 3103140571 09183668353 مرخصی
548 مصطفی راسخ نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740572 09125461192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
549 هیمن رستمی بیمه 3103270573 09187880711 فعال
550 ناصر رستمیان امور آتش سوزی و آتش نشانی 3102090574 09128555800 فعال
551 سجاد رضائی مهندسي ترافيک 3102690575 09123126783 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
552 مجید رفیعی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740576 09188495619 فعال
553 نورعلی ساجدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570577 09188629092 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
554 سیدمحمد سادات لوازم خانگي واداري 3102590578 09125556594 فعال
555 علی سرلک امورثبتی 3103140579 09912313660 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
556 حمیدرضا سلیمانی لوازم خانگي واداري 3101590580 09183613553 فعال
557 میلاد شاه نظری مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680582 09188645917 فعال
558 مجید شاکری حوادث ناشی ازکار 3106380581 09183619515 فعال
559 حمید صالحی نظام آباد لوازم خانگي واداري 3101590583 09183630843 مرخصی
560 سعید طاهری تعيين نفقه 3103330584 09183480067 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
561 محسن عباسی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3102320585 09188642457 فعال
562 محمدرضا عبدالمحمدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740586 09183655864 فعال
563 نوراله عبدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570587 09188632964 فعال
564 سعید عزیزی امور انرژی هسته ای 3105120588 09181602867 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
565 محمدحسین عزیزی امورثبتی 3101140589 09181605138 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
566 عباس عقیقی طالع تعيين نفقه 3104330591 09183602335 فعال
567 صدیقه سادات غروی قلعه امورثبتی 3101140592 09188496234 فعال
568 اصلان غلامی راه وساختمان 3105410593 09188626538 فعال
569 رضا غلامی صنایع نفت 3101490594 09183611537 فعال
570 محمدناصر فرجی زبانهای خارجی 3101420595 09186005313 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
571 بهزاد قربانی تعيين نفقه 3106330596 09197218447 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
572 مهدی قمی راه وساختمان 3105410597 09188616315 فعال
573 محمد قناتی راه وساختمان 3105410598 09181615079 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
574 میثم مداحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210602 09186975359 فعال
575 غلامرضا مرادی نهاوندی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210603 09183687506 فعال
576 علی مسن آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3104740604 09183628532 مرخصی
577 عباس مهرآبادی مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680605 09183632714 فعال
578 عليرضا میرزائی حسابداري وحسابرسي 3103370606 09183658646 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
579 اکرم نریمان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550607 09124556824 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
580 نورا نوریان تعيين نفقه 3101330608 09183677632 فعال
581 محمدهاشم هاشمی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640609 09183636715 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
582 مصطفی پروین نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740560 09185256305 مرخصی
583 علی پریدری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740561 09183623486 مشغول به کار
584 داود چگینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210564 09188648378 فعال
585 مصطفی کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740600 09188646452 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
586 محسن کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740599 09364091939 فعال
587 مرجان گل کار ابنیه وآثار تاریخی 3102040601 09122472712 فعال
588 محمود فریدونی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250669 09188620169 فعال
589 سيد محمد آقا ميري راه وساختمان 3102410614 09192560816 فعال
590 مجيد آقا گلي صنايع گازوگازرساني 3101480613 09183493518 فعال
591 سیده مریم اخلاقی تعيين نفقه 3102330610 09128551791 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
592 محمد اميدي مي آبادي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3106210611 09185266277 فعال
593 علي اكبر اميني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3104210612 09183490374 فعال
594 معین بهرامی حوادث ناشی ازکار 3106380616 09124499855 فعال
595 محمد بوالحسنی راه وساختمان 3105410615 09188601145 فعال
596 رضا بي باك حوادث ناشی ازکار 3106380617 09109210534 فعال
597 ابوالفضل تكلوبيغش حوادث ناشی ازکار 3102380619 09188481129 فعال
598 حميدرضا تلخابي برنامه ریزی شهری 3101260620 09126792492 فعال
599 كورش جمالي گيوي حوادث ناشی ازکار 3102380621 09123552501 فعال
600 حسین جهانگیری امور ورزشي 3101290623 09185288005 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
601 عباس جواهري برنامه ریزی شهری 3102260622 9124557627 فعال
602 حسن حسيني راه وساختمان 3103410625 09183692561 فعال
603 محمد حنیف حوادث ناشی ازکار 3106380626 09188634687 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
604 محمد حيدري نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740629 09181606369 فعال
605 فریال حیدربگی حوادث ناشی ازکار 3106380627 09183603277 فعال
606 حسن حیدری امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090628 09188485201 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
607 محسن خانجانی راه وساختمان 3103410630 09183665872 فعال
608 محمد خباز مواد 3102730631 09123555301 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
609 فاطمه خدارحمي حوادث ناشی ازکار 3102380632 09122564812 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
610 عارفه سادات خوش نیت زبانهای خارجی 3101420633 09353489017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
611 محمد رضائي راه وساختمان 3105410635 09188482699 فعال
612 تورج رضائي حوادث ناشی ازکار 3102380634 09121555816 فعال
613 مجيد روشني تأسيسات ساختماني 3102300636 09189504727 فعال
614 محمد اسماعیل سرلک راه وساختمان 3103410637 09183666002 فعال
615 فتاح سروش راه وساختمان 3103410638 09187633556 فعال
616 قاسم سلطاني حوادث ناشی ازکار 3102380639 09121553118 فعال
617 مهناز سلماني حوادث ناشی ازکار 3106380640 09188664430 فعال
618 عرفان سليماني راه وساختمان 3102410641 09183684513 فعال
619 مصطفي سيفوري زبانهای خارجی 3101420642 09182501798 فعال
620 جواد صفا معماري داخلي وتزئينات 3102630643 09128558272 فعال
621 سهيل صلح دوست راه وساختمان 3102410644 09125050966 فعال
622 مهدي عباسي راه وساختمان 3105410646 09127234712 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
623 جعفر عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570645 09188661937 فعال
624 محمد حسین عبدی امورثبتی 3105140647 09188627328 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
625 جواد عزيز اوقلي حوادث ناشی ازکار 3106380648 09129287281 فعال
626 علي رضا عزيزي برنامه ریزی شهری 3101260649 09183626613 فعال
627 مسعود عيوضي راه وساختمان 3102410650 09196561790 فعال
628 مصطفی فتوح حوادث ناشی ازکار 3102380651 09122567362 فعال
629 ابوالفضل فراهاني راه وساختمان 3104410652 09183635321 فعال
630 محمد فراهاني راه وساختمان 3104410653 09190259571 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
631 عباس فراهاني راه وساختمان 3105410654 09188628245 فعال
632 مهدي قابضي راه وساختمان 3105410655 09188624195 فعال
633 محمد مهدی مجیدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740657 09181616056 مرخصی
634 راضیه مرادی زبانهای خارجی 3101420658 09183698105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
635 پگاه مظفري ابنیه وآثار تاریخی 3101040659 9183631712 فعال
636 مسعود منصوری راه وساختمان 3105410660 09188481201 فعال
637 محمد مهربخش بیمه 3102270661 9121436964 فعال
638 سيد علي ميرائي آشتياني امورثبتی 3104140662 9183643159 فعال
639 مهدي نادري نورعيني تأسيسات ساختماني 3101300663 09128840868 فعال
640 امين نظام آبادي حوادث ناشی ازکار 3106380664 09183687749 فعال
641 محمد هاشمي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210666 09181604670 فعال
642 سید محمد هاشمی برنامه ریزی شهری 3102260665 09128552330 فعال
643 نويد هوشنگي نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740667 09147379397 فعال
644 طاهره پیراسته موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640618 09124550339 فعال
645 حميدرضا چراغي حوادث ناشی ازکار 3106380624 09188481130 فعال
646 منصور کرامتی نژاد حوادث ناشی ازکار 3106380656 09183499857 فعال
647 عباس یاراحمدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210668 9189621983 فعال
648 حسين اسدي لوازم خانگي واداري 3101590670 9183689446 فعال
649 فاطمه اسمعيل پور برنامه ریزی شهری 3101260671 09183630274 فعال
650 مهديه اكبري تعيين نفقه 3101330672 09188689814 فعال
651 سارا بورقاني فراهاني تعيين نفقه 3101330673 09355009191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
652 شادي بيات تعيين نفقه 3101330674 9186934217 فعال
653 حميدرضا تقيئي لوازم خانگي واداري 3102590675 09123551225 فعال
654 مجيد جمشيدي راه وساختمان 3105410676 9183644048 فعال
655 حسن صفري برنامه ریزی شهری 3101260679 9181609056 فعال
656 حسن صفری امورثبتی 3103140678 09186034331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
657 مريم عليجاني تعيين نفقه 3101330680 09188644068 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
658 علي اكبر فدائي برنامه ریزی شهری 3103260681 09188666709 فعال
659 علي ماشااله فرجي تعيين نفقه 3106330682 9183616163 فعال
660 علي رضا فرجي تأسيسات ساختماني 3103300683 09180075363 فعال
661 سجاد فرخي حوادث ناشی ازکار 3106380684 9189685020 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
662 مرتضي فروتن تعيين نفقه 3104330685 09188641192 فعال
663 امين فضلي تعيين نفقه 3103330686 09187652148 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
664 نورا نادري تعيين نفقه 3102330689 09120566538 فعال
665 منصور نورمحمدي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210690 09183621266 فعال
666 مريم وفائي تعيين نفقه 3101330691 09183679759 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
667 مريم چگيني علي آبادي تعيين نفقه 3101330677 09182157320 فعال
668 مرتضي کاشی برنامه ریزی شهری 3101260687 09186951565 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
669 عباس کمانکش تعيين نفقه 3101330688 09120941696 فعال