مدیریت اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
کانون
نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی
ردیف نام نام خانوادگی رشته کارشناسی شماره پروانه موبایل وضعیت کارشناس مشاهده جزییات
1 محمدرضا اورعی راه وساختمان 3102410557 09102114318 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
2 حسن غرابی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250545 09122055057 فعال
3 میثم مداحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210602 09186975359 فعال
4 داود چگینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210564 09188648378 فعال
5 مهدي سيفي راه وساختمان 3101410002 09181611502 فعال-مرخصی
6 مصطفي بلالي راه وساختمان 3101410003 09181629055 فعال
7 عزت الله شفقت راه وساختمان 3101410004 09181621321 فعال
8 سيد جواد مهاجراني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570005 09181613934 فعال
9 غلامرضا بيات حسابداري وحسابرسي 3101370118 09121300569 غیرفعال
10 حسن شريفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570006 09121556276 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
11 اسدالله عسگری اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210009 09181617541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
12 محمدرضا قارون تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320007 09123115365 فعال
13 احمد مهبد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210008 09183615563 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
14 جواد داودي حسابداري وحسابرسي 3108370244 09123174314 فعال
15 سهيلا اکبر آبادي بزچلويي حسابداري وحسابرسي 3101370011 09123980296 فعال
16 سيد حسن خدامي کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570010 09123550470 فعال
17 مسعود ترکماني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210014 09181622909 فعال
18 جواد جان پناه اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210013 09188614358 فعال
19 مصطفي رضايي حسابداري وحسابرسي 3101370015 09123001646 فعال
20 لطف اله طاهري مجد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210016 09183632654 فعال
21 محمد تقي قنبري حسابداري وحسابرسي 3101370017 09181615304 فعال-مرخصی
22 ابوالفضل اسلامي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250019 09188622588 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
23 محمد مصطفوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250018 09181613310 فعال
24 سيد ابوالحسن شاهرخي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250020 09121551621 فعال
25 سيد مسعود هاشمي طباطبائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570124 09181621249 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
26 فرهاد سحرخیز حسابداري وحسابرسي 3101370022 9120034881 فعال
27 مجيد کريمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250023 09181621510 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
28 ابوالفضل ابراهيمي صنايع گازوگازرساني 3101480024 09188613269 فعال
29 مهدي نصيري حسابداري وحسابرسي 3101370025 09188613346 فعال
30 حسین رضائی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210030 09183631041 فعال
31 محمد خلج مسعودي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570028 09123550312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
32 مهدي فتحعلي حسابداري وحسابرسي 3101370027 09128024996 فعال
33 محمدجواد سروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570029 09123836947 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
34 ضياء اله رادمهر حوادث ناشی ازکار 3101380031 09181611584 فعال
35 حسين طاهري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570032 09183481506 فعال
36 اسداله فتحي هفشجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570033 09181615144 فعال
37 سيدتاج الدين مرسلي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570034 09181615329 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
38 سيد محمد بني جمالي راه وساختمان 3101410035 09181611205 فعال
39 محمود نصيري راه وساختمان 3106410037 09181658005 فعال
40 سعيد گازراني راه وساختمان 3101410036 09188622363 فعال
41 احمد رضا اسلامي بيدگلي راه وساختمان 3101410038 09181616468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
42 داود بادبان راه وساختمان 3101410039 09183649986 فعال
43 احمد خوشدل راه وساختمان 3108410040 09121553087 فعال
44 اکبر اسلامي راه وساختمان 3104410041 09124858878 فعال
45 علي سنايي راد راه وساختمان 3101410043 09183614708 غیرفعال
46 مجتبي قادري راه وساختمان 3101410044 09188639453 فعال
47 علي اکبر پروانه رو راه وساختمان 3104410042 09181651949 فعال
48 ولی اله اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370045 09181629115 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
49 محمد رضا دلاوري حسابداري وحسابرسي 3106370048 09183661061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
50 محمود رضا شجاعي زاده راه وساختمان 3101410049 09181617240 فعال
51 کريم عتابي راه وساختمان 3101410050 09183610528 فعال
52 محمد صابر عقيلي گواري حسابداري وحسابرسي 3101370051 09183626259 فعال
53 سيد باقر علوي حسابداري وحسابرسي 3112370052 09188665915 فعال
54 مريم پروانه رو حسابداري وحسابرسي 3101370046 09122392466 فعال
55 محمد رضا پور اسلامي حسابداري وحسابرسي 3101370047 09181622982 فعال
56 ابراهيم جلالي امورثبتی 3106140053 09183660312 فعال
57 جعفر حسنخان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570054 09188493279 فعال
58 فرهاد درخشان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570055 09183614550 فعال
59 ابوالفضل ذاکري راه وساختمان 3108410056 09121555514 فعال
60 علي اکبر رضايي راه وساختمان 3112410057 09121235176 فعال
61 محمد سلیمانی راه وساختمان 3101410058 09181612039 فعال
62 سيد احسان الله شفيعي راه وساختمان 3101410060 09183617132 فعال
63 محمدرضا شفيعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570059 09181663573 فعال
64 مهدي شمس الهي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570061 09183675635 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
65 ابوالحسن عاليخاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570063 09183636013 فعال
66 احمدرضا عباسي فر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570064 09181611373 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
67 موسي مؤمني راه وساختمان 3101410071 09188621577 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
68 حميد مدني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570068 09123606518 فعال
69 حسین مرادی خانی آبادی راه وساختمان 3112410069 09187660386 فعال
70 احمد مطيعي امورثبتی 3101070070 09188608639 فعال
71 غلامحسين منصوري راه وساختمان ونقشه برداری 3106410072 09181664116 فعال
72 جلال الدين میرآخورلی راه وساختمان 3101410073 09122978932 فعال
73 بهروز نجمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570074 09181611259 فعال
74 شاهين نويدي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410119 09188621619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
75 روح الله کارخانه راه وساختمان 3101410066 09183636003 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
76 احمدرضا کوچکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570067 09123516400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
77 محمدرضا اشتري تواندشتي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570075 09181623190 فعال
78 آذرنوش اعتمادي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550076 09181614980 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
79 تقي بابائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570078 09188630631 فعال
80 عليرضا بوالحسني اموربازرگاني 3101130079 09181605563 فعال
81 حسن حسین آبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570080 09188633965 فعال
82 علي صفدر خليلي راه وساختمان 3101410081 09181613353 فعال
83 حميدرضا دري کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570082 09123430167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
84 محمود رسولي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570083 09188496730 فعال
85 اردوان رفيعي تأسيسات ساختماني 3101310084 09181622975 فعال
86 عليرضا طالب نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570085 09189588096 فعال
87 سيدحسين موسوي زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570087 09183626780 فعال
88 حسين ميراحمدي عراقي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570088 09188619076 فعال
89 عليرضا ارباب کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570089 09122550985 فعال
90 احمد رضا اسدي کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570090 09188661879 فعال
91 سعيد اکبري کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570091 09186966313 فعال
92 سيد محمد بني جمالي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570092 09188650731 فعال
93 فاطمه خراساني موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640095 09183677334 فعال
94 حسينعلي دليريان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570096 09191208548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
95 غلامحسين سراج حسابداري وحسابرسي 3101370097 09133163438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
96 ابوالفضل سفيد گران کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570098 09108060134 فعال
97 سيدمجتبي شاهرخي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570110 09121551069 فعال
98 منظر صالحي قائم مقامي آمار 3101030099 09188601085 فعال
99 حميد قاضي سعيدي موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640100 09124595112 فعال
100 محمد رضا محبي راه وساختمان 3101410104 09123198514 فعال
101 سعیدرضا مسیحا دامپروری ودامپزشکی 3112400105 09188650659 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
102 عليرضا منتصري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570106 09188613875 فعال
103 مصطفي نورائي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250107 09188621733 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
104 ناصر وفائي فرد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570108 09188618312 فعال
105 حمید رضا پرستار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570093 09376871665 فعال
106 محمدرضا پویافرد دامپروری ودامپزشکی 3101400094 09123181709 انتقال موقت
107 حميدرضا کتانفروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570101 09183680382 فعال-مرخصی
108 هومن کريمي بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570102 09123551243 فعال
109 محمدفرزاد کوه داني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570103 09188631849 فعال
110 يوسف یوسفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570109 09183616866 فعال
111 غلامحسن اله دادي معماري داخلي وتزئينات 3101410111 09181613061 فعال
112 کورش بخشنده بيمه 3101270112 09122565663 فعال
113 رضا تاج آبادی کتاب وکتابداری 3101560113 09188601964 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
114 ابوالفضل تلخابي حوادث ناشی ازکار 3101380114 09188642417 فعال
115 محمود رضا توحیدنژاد حسابداري وحسابرسي 3101370115 09181622386 فعال
116 حسينعلي عابدي حوادث ناشی ازکار 3101380116 09123983899 فعال
117 غلامرضا نوري راه وساختمان 3101410117 09181616583 فعال
118 منصور حسينخاني هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570120 09181617244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
119 حجت رفیعی پور مواد(فلزات) 3108730121 09125072247 فعال
120 رضا شاپوري نساجي ورنگرزي 3101720122 09112319141 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
121 غلامرضا ملک نیا دامپروری ودامپزشکی 3104400123 09181650288 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
122 محمدرضا شمشیری گیاهپزشکی 3101640126 09183638948 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
123 آرش پارسايي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3109070125 09122716896 فعال
124 علی قاسمی درزی حوادث ناشی ازکار 3101380142 09370884110 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
125 غلامعلي اله دادي برنامه ریزی شهری 3101260128 09183614743 فعال
126 محمد بابائی راه وساختمان 3101410129 09181618031 فعال
127 علي باقري راه وساختمان ونقشه برداری 3101740130 09183607417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
128 آصف برومند داروسازی و سم شناسی 3101390131 09183629651 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
129 آرش بهرامي سربندی راه وساختمان 3101410132 09188610704 غیرفعال
130 مهرداد حاجي حسيني محیط زیست طبیعی 3101610135 09183678291 فعال
131 عليرضا حبيبي راه وساختمان 3101410136 09181616818 فعال
132 سعيد رضا خورشيدي نسب راه وساختمان 3101410137 09181614656 فعال
133 ابراهیم شهرجردی امنيت عمومي 3101080138 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
134 وجیه اله صفری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570139 09183646165 فعال
135 محمد رضا ضيغمي راه وساختمان 3101410140 09183622019 فعال-مرخصی
136 ناصر عربلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570141 09183640648 فعال
137 علي فراهاني راه وساختمان 3101410134 09181617424 فعال
138 محمدحسين قديميان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570143 09181629020 فعال
139 شهرام مؤمني عراقي راه وساختمان 3101410145 09183616956 فعال
140 جواد محمدي نيکو امنيت عمومي 3101080147 09181613984 فعال
141 جمشيد مقدسي راه وساختمان ونقشه برداری 3101740144 09183611907 فعال
142 سید پرویز مهاجرانی امورثبتی 3101140146 09183613869 غیرفعال
143 حسين نورايي پور امنيت عمومي 3101080148 09188493017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
144 امين اله پورامين امنيت عمومي 3101080133 09188630610 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
145 علي یارمحمدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570149 09188613255 فعال
146 ابوالقاسم آقاصفري مهندسي آب 3101670150 09188614973 فعال
147 فرهاد اخوان ملايري صنايع گازوگازرساني 3101480151 9187609417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
148 حسين اسدي راه وساختمان 3109410152 09183616065 فعال
149 نورالدين بازگير مهندسي آب 3101670153 09183636295 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
150 مجيد بيات راه وساختمان 3101410154 09127633151 فعال
151 مجید ثاقبی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250156 09181621832 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
152 محمد حقيقي ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3108350157 09181617441 فعال
153 مهدي خير انديش مقدم مهندسي آب 3101670158 09181631933 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
154 محمدجواد رضائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570159 09183614258 فعال
155 سيدجلال شاهرخ مهندسي آب 3108670160 09183614608 فعال
156 رسول شمسي مهندسي آب 3101670161 09183616043 فعال
157 حسن صادقي لوازم خانگي واداري 3101590162 09183640290 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
158 منصور علي آبادي فراهاني راه وساختمان 3101400165 09183611591 غیرفعال
159 مهدی فتحی تأسيسات ساختماني 3101300166 09188613654 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
160 محمود فرزان مهندسي ترافيک 3101690167 09166620207 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
161 مسعود مشيدي راه وساختمان 3109410170 09183610371 فعال
162 جواد مصطفوي مواد(فلزات) 3101730171 09181617169 فعال
163 فرهاد معماری فرد مهندسي آب 3108670172 09121544970 فعال
164 یزدان مهدی آبادی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250175 09188310047 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
165 مجید موزونی برنامه ریزی شهری 3101260173 09183627902 فعال
166 سید محمد موسوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250174 09188480383 فعال
167 پيمان نادري راه وساختمان 3101410176 09183612591 غیرفعال
168 راشين پور متين کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570155 09183481393 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
169 داود کريمي راه وساختمان 3101410168 09188611469 فعال
170 محمد یوسفي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250177 09021311177 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
171 مجتبي صالحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250163 09188635139 فعال
172 عزت اله آمره اي مهندسي آب 3101670178 09183614611 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
173 بهزاد احد زاده داروسازی و سم شناسی 3101390179 09188638554 فعال
174 عليرضا اسفنداني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250180 09188613521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
175 جلال برتري مهندسي آب 3108670181 09122258875 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
176 عليرضا حيدري راه وساختمان 3101410183 09183632566 فعال
177 داود زنديه وکيلي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250184 09181613917 فعال
178 مهدي زنديه وکيلي راه وساختمان 3101410185 09183611358 فعال
179 محمد ستوده نيا راه وساختمان 3101410186 09181611553 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
180 ناصر فلاحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250187 09121556268 فعال
181 حسن هدایتی مهندسي آب 3113670190 09186432388 فعال
182 محمد پاک نيا برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250182 09181612698 غیرفعال
183 محمدرضا کام بخش مهندسي آب 3108670188 09122564600 فعال
184 اکبر گندمکار قالهر کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570189 09188615939 فعال
185 علي اميدي کيا صنايع گازوگازرساني 3101480191 09181626130 فعال
186 بيژن بيژني حوادث ناشی ازکار 3101380192 09125162600 فعال
187 سعيد خانقاهي راه وساختمان 3101410193 09183637437 فعال
188 حسن خدادادي راه وساختمان 3101410194 09183496864 فعال
189 محمدرضا خسروي راه وساختمان 3101410195 09181614569 فعال
190 حامد دريابيگي راه وساختمان 3101410196 09188618245 فعال
191 محمد رزاقي راه وساختمان 3114410197 09122563799 فعال
192 علي اصغر زارعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570198 09188639044 فعال
193 فيروز شکيبا مهندسي آب 3101670199 09153859384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
194 سيد سعيد طاهايي بيدگلي راه وساختمان 3101410200 09183616272 غیرفعال
195 رضا عظيمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570201 09183639484 فعال
196 حسين عقيلي گواري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570202 09183638779 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
197 عليرضا فرشيدپور حسابداري وحسابرسي 3101370203 09188610003 فعال
198 رحمانعلی قره باغی صنایع چوب 3101460204 09183642440 فعال
199 احمد مرداني راه وساختمان 3113410205 09188669289 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
200 رسول مهري راه وساختمان 3103410206 09183633726 فعال
201 محمدعلی آل طاهر راه وساختمان 3104410208 09181650160 فعال
202 مجيد آنجفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570209 09188645462 فعال
203 سيد حسن ابراهيمي امور ورزشي 3108180210 09125552782 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
204 احمد احمدي راه وساختمان 3104410211 09181651318 فعال
205 محمدرضا اخگر امور ورزشي 3101180212 09188611927 فعال
206 مريم اسلامي صنايع گازوگازرساني 3101480213 09188611882 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
207 ابراهيم اصغري امورثبتی 3106140214 09188654274 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
208 علي حامدي فرش 3101510216 09181614054 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
209 يوسفعلي حق شمار کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570224 09188611712 فعال
210 محمد حيدري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250217 09188608613 فعال
211 حبيب اله دارابي تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320218 09183638732 فعال
212 محمد دبيري نقشه برداری 3108740219 09192805267 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
213 محمد رضايي هزاوه حسابداري وحسابرسي 3101370220 09188614305 فعال
214 مريم رضي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240221 09183616445 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
215 رحيم رفيعي حسابداري وحسابرسي 3101370222 09183612186 فعال
216 فاضل طهماسبي زاده تعيين نفقه 3101330226 09183641073 فعال
217 حسن عابدي حسابداري وحسابرسي 3109370227 09123484263 غیرفعال
218 محمود عابدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250228 09183611070 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
219 پيام عبداله پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570229 09183651318 فعال
220 حميدرضا فياضي پور حوادث ناشی ازکار 3108380230 09123551157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
221 علي اصغر قانع مهندسي آب 3101670231 09127956736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
222 احمد مطهري منش امورحمل ونقل (ترابري) 3101150235 09183673622 فعال
223 قاسم مهانپور حسابداري وحسابرسي 3101370238 09183612908 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
224 احمد مهرابي نساجي ورنگرزي 3108720239 09125374825 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
225 سيد نبي موسوي حسابداري وحسابرسي 3101370237 09183644338 فعال
226 سيدعيسي ميرمحمودي صنايع گازوگازرساني 3101480241 09183610392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
227 عنايت اله نظم آبادي تأسيسات ساختماني 3101300242 09181616884 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
228 هدايت کارگر شورکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570232 09124552170 فعال
229 منظر کريمي تعيين نفقه 3101330233 09183610427 فعال
230 غلامرضا کمالي حسابداري وحسابرسي 3101370234 09188492607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
231 مجيد یعقوبي معادن 3101620243 09123251668 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
232 جلال آقا رضايي راه وساختمان 3113410251 09121482220 فعال
233 علي آقايي راه وساختمان 3101410252 09188602191 فعال
234 حسن ابراهيمي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410246 09183482544 فعال
235 فريبا ابراهيمي فيني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570245 9124594689 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
236 ابراهيم احمدي فرشمي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070247 09183625008 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
237 علي ارباب زاده نساجي ورنگرزي 3101720248 09181615676 فعال
238 احمد اسدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250249 09183631644 فعال
239 علي اصغري مهندسي آب 3108670250 09122258407 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
240 غلامحسين انصاري حسابداري وحسابرسي 3101370255 09183610042 فعال
241 امير انصاری محیط زیست طبیعی 3101610254 09188623955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
242 احمد اکبري معادن 3101620253 09183611329 فعال
243 مسعود بختيار حوادث ناشی ازکار 3101380256 09181611199 فعال
244 مهدي تدين راه وساختمان 3108410257 09121556129 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
245 ارسلان جعفر زاده برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250259 09121099763 فعال
246 عباس جعفر پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570258 09124555661 فعال
247 عباس خانمحمدي هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570260 09183601680 فعال
248 عباس خسروبیگی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550261 09183684917 فعال
249 مسعود خوانساري عتيق تأسيسات ساختماني 3101300262 09125355647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
250 محمدمسعود داوري کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570263 09122563429 فعال
251 علي دل روشن الکتروشيمي وپتروشيمي وفرآورده هاي شيميايي 3101070264 09183636653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
252 عبداله رحيمي راه وساختمان 3106410265 09188654289 فعال
253 ارسلان رحيمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250266 09128883425 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
254 رضا رضا خانلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570267 09122561395 فعال
255 مهربد رضواني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250268 09181612705 فعال
256 رضا رمضاني راه وساختمان 3104410269 09183693782 فعال
257 فرهاد روح اللهي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550271 09183609917 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
258 فاطمه زماني فراهاني مهندسي آب 3101670272 09188627392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
259 زهرا زنجیردار تاليفات 3101310273 09188621389 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
260 غلامرضا سلیمانی راه وساختمان 3101410274 09183642776 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
261 سبکتکين شفقت راه وساختمان 3101410275 09181621927 فعال
262 منصور شيرمرد محیط زیست طبیعی 3108610276 09122567697 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
263 محسن صالحي نسب مواد(فلزات) 3101730277 09121935465 فعال
264 عبداله صفري راه وساختمان 3106410279 09183690563 فعال
265 عليرضا طلايي حسابداري وحسابرسي 3101370280 09188629059 فعال
266 حميدرضا عابديان کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570281 09183641983 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
267 علي عاجلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570282 09188490232 فعال
268 حشمت الله عباسي راه وساختمان 3109410283 09181624036 فعال
269 کیوان غزنوی راد دامپروری ودامپزشکی 3110400284 9183616827 فعال
270 ابوالقاسم فراهاني اموربازرگاني 3101130286 09181617043 فعال
271 غلامحسين فراهاني حوادث ناشی ازکار 3101380285 09183612870 فعال
272 محمد رضا فرجی دامپروری ودامپزشکی 3101400287 09188638002 فعال
273 حسن فرهمند پور راه وساختمان 3101410289 09183611800 فعال
274 رضا فروزان راه وساختمان 3108410288 09121555029 فعال
275 علي قرباني راه وساختمان ونقشه برداری 3101410290 09181611045 فعال
276 غلامعلي قلمي تأسيسات ساختماني 3101300291 09188628727 فعال
277 احمدرضا مختاری حوادث ناشی ازکار 3101380294 09121898513 فعال
278 مسعود مرادی زاده دلاکان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550293 09188616105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
279 حسين منصوري تعيين نفقه 3106330295 09188667424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
280 غلامرضا نجفی راه وساختمان 3109410298 09188631086 فعال
281 مجتبي نخعي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550297 09181615772 فعال
282 سيد روزبه هاشمي دهکردي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240301 09129313822 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
283 مصطفي هاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570300 09133114164 فعال
284 محمد شريف واشقاني فراهاني مهندسي آب 3110670299 09121764671 فعال
285 حسين فارسيجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570302 09181616615 فعال
286 عليرضا احسانيان راه وساختمان 3104410303 09183661729 فعال
287 حسين برز آبادي فراهاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570304 09188617569 فعال
288 محمود بهاري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250305 09183634269 فعال
289 محسن بياتاني حسابداري وحسابرسي 3101370306 09183628189 فعال
290 سید محمد جلالی دامپروری ودامپزشکی 3106400307 9122283659 فعال
291 ابوالفضل حسن زاده مقدم تأسيسات ساختماني 3101300308 09181617598 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
292 مجيد حسني حسابداري وحسابرسي 3106370310 09188654231 فعال
293 حسن حسني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570311 09125551105 فعال
294 حسين حسين نژاد راه وساختمان 3112410309 09188626473 فعال
295 رضا دربان راه وساختمان 3108410312 09121553362 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
296 محمدرضا راستگرداني کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550313 09188642095 فعال
297 مجتبي سلطاني حوادث ناشی ازکار 3108380314 09181610450 فعال
298 مهرداد سيفي راه وساختمان 3101410315 09181622102 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
299 مجید شاپسند دامپروری ودامپزشکی 3108400316 09126550776 فعال
300 حسن شريف برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250317 09183633958 فعال
301 مرتضي شريفي اموراداري واستخدامي 3101110318 09188629523 فعال
302 مرتضي شيخي صنايع گازوگازرساني 3101480320 09188615776 فعال
303 ابوالفضل شکوري راه وساختمان 3108410319 09125551332 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
304 حشمت الله صادقي برنامه ریزی شهری 3101260321 09183674659 فعال
305 مسلم علي مرداني راه وساختمان 3106410322 09126136334 فعال
306 احمد قره بيگلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570323 09121556653 فعال
307 مهدي مدرسي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250325 09124258339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
308 ایرج مشيريان دزفوليان مواد(فلزات) 3101730326 09188636378 فعال
309 کيهان مهرنيا تأسيسات ساختماني 3101300327 09181623058 فعال
310 علي اکبر نجفي اموراداري واستخدامي 3101110328 09188628468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
311 عليرضا نوري حسابداري وحسابرسي 3101370329 09183689590 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
312 رضا کريمي کيا حوادث ناشی ازکار 3101380324 09123069354 فعال
313 قاسم اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370330 09183628792 فعال
314 مهدی اسماعیلی راه وساختمان 3106410331 09188661086 فعال
315 محمد بابائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570332 9183638040 فعال
316 فرزام بابائی سمیرمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570333 9125306736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
317 منصور بستاک اموربازرگاني 3101130334 09181651541 فعال
318 جمشید توحیدلو دامپروری ودامپزشکی 3108400335 09127567047 فعال
319 سید امیر حسینی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570336 09127552711 فعال
320 محمود خدا کرمی راه وساختمان 3102410337 ۰۹۱۲۲۰۳۷۱۹۶ فعال
321 علیرضا خرمشاهی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570338 09123558048 فعال
322 مسعود دادیور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570339 9183617894 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
323 محسن دارابی کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570340 9393036721 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
324 محمد علی راونجی مواد(فلزات) 3101730341 09181613056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
325 راضیه رحیمی محیط زیست طبیعی 3101610343 9183616509 فعال
326 محمد رضا رحیمی تأسيسات ساختماني 3101300342 09393629821 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
327 محسن رستمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570344 9188621280 فعال
328 اکبر شفیعی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570345 9183616512 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
329 محسن صالح فرد مواد(فلزات) 3101730346 09188621107 فعال
330 علیرضا عبدالرحیمی حسابداري وحسابرسي 3101370347 09122178268 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
331 ابوالفضل فیروزی راه وساختمان 3101410349 09128386062 فعال
332 حامد قربانی ندر آبادی نقشه برداری 3102410350 09123480749 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
333 علیرضا قلیچ‌خانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570351 09127565385 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
334 جواد محرابی دامپروری ودامپزشکی 3110400352 09181623790 فعال
335 کیوان مختاری مهندسي آب 3106670353 09188650235 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
336 سعید ملا اسماعیلی حسابداري وحسابرسي 3101370354 09128618878 فعال
337 حسن میرزاخانی حسابداري وحسابرسي 3101370355 09183614432 مرخصی
338 سیدمحمد میرهاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570356 09122551866 فعال
339 سعید نصیری حسابداري وحسابرسي 3101370357 9129617048 فعال
340 حمید نظیری آستانه ابنیه وآثار تاریخی 3101040358 09188635487 فعال
341 حمیدرضا نوازنی برنامه ریزی شهری 3101260359 09183639686 فعال
342 مهرشاد افروز راه وساختمان 3101410360 09181621686 فعال
343 بهزاد افشار راه وساختمان 3101410361 09181612353 فعال
344 حمیدرضا بهشتی نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570363 09183611410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
345 مجید بوالحسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250362 09123374103 فعال
346 علی تقی پور کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550364 09188601150 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
347 مصطفی حیدر بیگی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320365 09188629553 فعال
348 محمد حسین حیدری راه وساختمان 3104410366 09121255553 فعال
349 محمد مهدی خادمیان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570367 09128551607 فعال
350 علی خطیب زاده راه وساختمان 3101410368 09181623712 فعال
351 قدرت الله دریایی مهندسي محيط زيست 3101700369 09181613786 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
352 محمد حسن ربیعی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250370 09121890426 فعال
353 محسن زارع راه وساختمان 3108410371 09123556424 فعال
354 سید مهدی سجادی راه وساختمان 3109410372 09122489627 فعال
355 سید علی سجادی منفرد امورآموزشی 3101100373 09183614060 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
356 مهدی سلیمانی راه وساختمان 3101410374 09188632696 فعال
357 علی عباسی نساجي ورنگرزي 3101720375 09183629434 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
358 جمال عشمیدیان نژاد راه وساختمان 3109410376 09183610381 فعال
359 مهدی عظیمی تعيين نفقه 3101330378 09188610585 فعال
360 مرسده عظیمی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3108550377 09122564134 فعال
361 داریوش مختاری کجوری حسابداري وحسابرسي 3101370380 09183635651 فعال
362 محمود رضا میرزائی راه وساختمان 3110410381 09183630761 غیرفعال
363 مهدی وکیلی نقشه برداری 3107410382 09195685505 فعال
364 حسن آینه کار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570389 09122564579 فعال
365 مرتضی ابراهیمی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250383 09181617975 فعال
366 خسرو ادیب نیا امورآموزشی 3101100384 09188615696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
367 منصور الیاسی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240385 09166641869 فعال
368 سید حمید رضا امینی حسابداري وحسابرسي 3101370386 09183611901 فعال
369 حسین امینی راد حوادث ناشی ازکار 3108380387 09123554167 فعال
370 امیر انصاری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250388 09361476791 فعال
371 احمد بابائی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250390 09122566894 فعال
372 رضا بادکوبه راه وساختمان 3110410391 09188613675 فعال
373 عباس بخش محمد لو برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250392 09123550191 فعال
374 معصومه بیاتی فمی تفرشی امورثبتی 3103140393 09122381521 مرخصی
375 نسترن توحید نژاد حسابداري وحسابرسي 3104370394 09188629045 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
376 فریبا ثامنی مهندسي محيط زيست 3101700395 09181614027 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
377 مجید جلالی امورثبتی 3101140396 09188610675 فعال
378 امیر حلمی تأسيسات ساختماني 3101300398 09125049049 فعال
379 محمد علی خرمی امورثبتی 3101140399 09123449967 فعال
380 رضا رافع کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550400 09359740580 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
381 محمدرضا ربیعی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550402 09188491192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
382 محسن رحیمی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240403 09183601708 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
383 محمد زاهدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570404 09183644743 فعال
384 مجتبی سجادی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240405 09181611400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
385 نوذر سنجری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570406 09183602139 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
386 خلیل شادمان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250407 09122566647 فعال
387 حسین شاکردنیوی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250408 09122561095 فعال
388 علی محمد شاکری راه وساختمان 3109410409 09183156056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
389 حامد صالح فرد مهندسي آب 3101670410 09183614205 فعال
390 علیرضا طالبی راه وساختمان 3101410411 09181612716 فعال
391 اکرم طالبی چقاسیاهی آمار 3101030412 09188491773 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
392 محمود عباسی راه وساختمان 3104410414 09181651151 فعال
393 احمد عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570416 09122561179 فعال
394 طاهره عباسی امورثبتی 3103140413 09183626796 فعال
395 سعید عسگری حوادث ناشی ازکار 3101380417 09183637831 فعال
396 جهانگیر عسگری راه وساختمان 3103410418 09123761296 انتقال موقت
397 پوران غلامی حوادث ناشی ازکار 3101380419 09183621310 فعال
398 محسن غیاثی تأسيسات ساختماني 3113300420 09183693024 فعال
399 علی فرجی امورثبتی 3101140421 09188605767 فعال
400 محمود فیض راه وساختمان 3109410422 09188624116 فعال
401 وحید مؤمنی راه وساختمان 3101410438 09183615836 فعال
402 جواد مختاری پور تأسيسات ساختماني 3114300428 09121562071 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
403 عباس مرادلی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250429 09181617998 فعال
404 حجت اله مرادی راه وساختمان 3104410430 09183671431 فعال
405 علی مصلح آبادی راه وساختمان 3103410432 09183614604 فعال
406 حمید مظاهری راه وساختمان 3104410433 09188612960 فعال
407 سعید ملکی کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570434 09183689647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
408 حسین منصوری یاراحمدی دامپروری ودامپزشکی 3101400435 09122550436 فعال
409 محمد مهدوی راه وساختمان 3104410436 09183613517 فعال
410 حمیدرضا مهرآبادی راه وساختمان 3110410437 09183610437 فعال
411 مریم نعیمی امورثبتی 3101140439 09122881315 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
412 محمد نیکوئی تأسيسات ساختماني 3108300440 09123552739 فعال
413 سید حمید هاشمی راه وساختمان 3101410441 09126177516 فعال
414 محمد کاظم تأسيسات ساختماني 3101300423 09188629532 فعال
415 علی کرمی راه وساختمان 3104410425 09188664428 فعال
416 شاهین کریمی راه وساختمان 3109410426 09123220410 فعال
417 داود گلخندان تأسيسات ساختماني 3104300427 09188663216 فعال
418 محمد علی کرمی راه وساختمان 3109410424 09188629763 فعال
419 احمد ابراهیم گل آبزیان وشیلات 3101010442 09183613648 فعال
420 حسن احمدی نوری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740443 09122486569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
421 بهزاد بختیارپوری اموربازرگاني 3101130444 09181616695 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
422 محمد رضا بهارلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570445 09126875376 فعال
423 احسان تقوائی راه وساختمان 3101410447 09123575934 فعال
424 سعید جدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3114570448 09123557309 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
425 زهیر حمیدی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570449 09188603135 فعال
426 زهرا دهقانی تأسيسات ساختماني 3101300450 09188484564 فعال
427 علی رحمتی راه وساختمان 3101410451 09188626285 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
428 عین اله رضانژاد امیردهی مهندسي آب 3108670452 09122551178 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
429 حسن ساریخانی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250453 09354234156 فعال
430 علی سرائی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740454 09183601523 فعال
431 علیرضا سلیمی مهندسي آب 3114670455 09123550929 فعال
432 مسعود شجاع گل لو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570456 09125557233 فعال
433 محمد شیرین آبادی فراهانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570457 09181616739 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
434 امیرحسین عباسی حسابداري وحسابرسي 3104370458 09128430577 فعال
435 مهدی علی همتی حسابداري وحسابرسي 3107370459 09124053638 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
436 مهدی لاهوتی دامپروری ودامپزشکی 3108400461 09127566430 فعال
437 سعید لطفی دامپروری ودامپزشکی 3101400462 09181617641 فعال
438 عبدالمجید محمدی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240463 09188640384 فعال
439 مسعود محمدی راه وساختمان 3109410464 09183614108 فعال
440 مجتبی مرادی مهندسي آب 3101670465 09188630879 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
441 مجید نظری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740466 09122560172 فعال
442 مهدی وجگانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570467 09131637646 فعال
443 فردین پرورش برق، الکترونيک ومخابرات 3101240446 09163671966 فعال
444 محمداسماعیل کاوه مهندسي آب 3108670460 09122550480 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
445 علیرضا یساولی حسابداري وحسابرسي 3112370468 09183642694 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
446 رضا احمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250469 09183611136 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
447 علیرضا الهی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550470 09183610081 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
448 مسعود تشکری کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570471 09183637684 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
449 مجید خدائی تهرانی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070473 09183616277 فعال
450 سلمان خزائی صنايع گازوگازرساني 3101480474 09123533215 فعال
451 زهرا درخشش الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3108070475 09126277094 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
452 خدایار رضا محمدلو لوازم خانگي واداري 3108590476 09121556904 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
453 حامد زمانی نوری راه وساختمان 3108410477 09122551065 فعال
454 فریدون ستاری مواد(فلزات) 3101730478 09121383771 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
455 علیرضا شیخی مهرآبادی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070479 09183674719 فعال
456 حمیدرضا غیابی حسابداري وحسابرسي 3105370480 09188613568 فعال
457 جعفر فخرائی دامپروری ودامپزشکی 3101400482 09183607157 غیرفعال
458 محمد باقر قلعی راه وساختمان 3101410483 09181618010 فعال
459 مسعود محمودی اموربازرگاني 3101130485 09183619175 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
460 علیرضا نبوی واسوکلائی تأسيسات ساختماني 3108300487 09112290474 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
461 منصور کماسی مهندسي محيط زيست 3101700484 09188605927 فعال
462 صادق آشتیانی معادن 3101620471 09183621015 فعال
463 علی اکبر آقاجانی حوادث ناشی ازکار 3108380472 09123554424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
464 بهروز اسدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3103570470 09188661891 فعال
465 محسن اسدی حسابداري وحسابرسي 3103370469 09123233470 فعال
466 سید عباس حسینی راه وساختمان 3101410475 09188614575 فعال
467 ابراهیم شیرازی حوادث ناشی ازکار 3101380476 09188625334 فعال
468 علی اکبر صالحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210477 09183630069 فعال
469 علی اصغر طاهری آزاد برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250478 09126995328 فعال
470 مهران علی نژاد حوادث ناشی ازکار 3108380479 09125249102 فعال
471 عادل غدیری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570480 09183637043 فعال
472 محمود فریدونی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240481 09188620169 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
473 حسن قربانی حسابداري وحسابرسي 3101370482 09188633822 فعال
474 مهدی مؤمنی راه وساختمان 3112410483 09188612042 فعال
475 ابراهیم مؤمنی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570484 09183689782 فعال
476 مریم السادات میرشفیعی ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3101350485 09183638941 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
477 هادی نجاری حسابداري وحسابرسي 3101370486 09196837309 فعال
478 سید صمد هاشمی حسابداري وحسابرسي 3103370487 09183667280 فعال
479 حمید پورمند راه وساختمان 3103410473 09183667972 فعال
480 شاهین پورمند صنايع گازوگازرساني 3103480474 09183666034 فعال
481 علیرضا حمزه لو صنایع چوب 3101460488 09189602761 فعال
482 جواد صفری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250489 09181938578 فعال
483 احمد غلامی معادن 3101620491 09188483914 فعال
484 وحید غلامی دامپروری ودامپزشکی 3103400490 09188661857 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
485 ابوالفضل غلامی مهرآبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570492 09183609778 فعال
486 محمد محمد طالبی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240497 09188606438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
487 رضا منصوری الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070498 09134128991 فعال
488 مجید نعیمی حسابداري وحسابرسي 3101370499 09183681190 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
489 عباس کاظمی حوادث ناشی ازکار 3103380493 09188636722 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
490 اطهر کاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3102570494 09128554331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
491 محمود کهنسال کفشگری حسابداري وحسابرسي 3101370495 09126766718 فعال
492 علی گل تپه راه وساختمان 3114410496 09121554318 فعال
493 افشین یاوری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250500 09188612470 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
494 هادی یزدی حسابداري وحسابرسي 3101370501 09188611535 فعال
495 فریدون اسلامی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250502 09124554084 فعال
496 علی برومند راد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570503 09181616073 فعال
497 سعید حاتمی راه وساختمان 3103410505 09181617339 فعال
498 روح اله دارابی حوادث ناشی ازکار 3101380506 09188640920 فعال
499 محمد ناصر دالوندی امورثبتی 3101140507 09188616135 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
500 حبیب اله رستمی اموربازرگاني 3101130508 09188611022 فعال
501 اسرافیل روستائی راه وساختمان 3101410509 09181615553 فعال
502 محمد سهرابی تأسيسات ساختماني 3101300510 09188487244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
503 محبوبه صادقی مواد(فلزات) 3101730511 09188628497 فعال
504 حسینعلی صالحی راه وساختمان 3101410522 09188624700 فعال
505 امیر حسین عبد العظیمی راه وساختمان 3102410512 09129436500 فعال
506 فائزه فراهانی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740513 09383987883 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
507 مجید قهقائی نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370514 09183615170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
508 حمید محسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250516 09121553207 فعال
509 حمید رضا محمد زمانخان اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210517 09122280128 فعال
510 مصطفی محمدی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550518 09124052410 فعال
511 حسین محمدی راه وساختمان 3101410519 09181615704 فعال
512 رحمن ملکی راه وساختمان 3101410520 09185289626 فعال
513 ابراهیم نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370521 09188623770 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
514 عباس چاپاری راه وساختمان 3101410504 09188644535 فعال
515 مهدی کریمی تبریزی حسابداري وحسابرسي 3101370515 09183611917 فعال
516 مجتبی قلندر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570537 09183611226 فعال
517 محمد رضا اخوان ملایری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250522 09125784191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
518 بهروز امینی سعد تعيين نفقه 3101330523 09188481298 فعال
519 حسین رضا ایزدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210524 09188610013 فعال
520 عباس حقایق امورثبتی 3102140525 09121553600 فعال
521 مهدی سمیعی تعيين نفقه 3101330527 09183604421 فعال
522 احمد عابدینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210528 09183621547 فعال
523 مجید عسکری فرد راه وساختمان 3103410529 09188653068 فعال
524 سعید فدائی راه وساختمان 3102410530 09124224028 فعال
525 مجید فرجی حوادث ناشی ازکار 3101380531 09183601596 فعال
526 حسن فیروزی مهر راه وساختمان 3103410532 09183611242 فعال
527 فاطمه میرزا بیگی دامپروری ودامپزشکی 3103400534 09183659843 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
528 منصور نوروز عیدیان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250535 09188622548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
529 محمد وکیلی مهندسي آب 3101670536 09126780998 فعال-مرخصی
530 فاطمه کیخائی مهندسي آب 3101670533 09123982955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
531 کوروش خورشیدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250539 09111540318 فعال
532 حسن علی محمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250540 09183611458 فعال
533 حجت محمدی حسابداري وحسابرسي 3102370542 09127553276 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
534 امیر مرادی نژاد مهندسي آب 3101670543 09188630923 فعال
535 محمد مشهدی امورثبتی 3103140544 09183654490 فعال
536 علی چوگری امورثبتی 3103140538 09183658591 فعال
537 کوروش گلزار دامپروری ودامپزشکی 3101400541 09183686930 فعال
538 سید محمد علی میرعظیم راه وساختمان 3101410545 09181622606 فعال
539 رضا احمدی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3103320547 09183635361 فعال
540 مجید اسماعیلیان داروسازی و سم شناسی 3103390548 09188611900 فعال
541 حسین افراز بیمه 3101270549 09183481167 فعال
542 اعظم اله داد زبانهای خارجی 3101420551 09188480358 فعال
543 مجتبی امیدپور حوادث ناشی ازکار 3102380552 09183649488 فعال
544 مهدي امیری مهندسي ترافيک 3101690553 09188611725 فعال
545 وحید امینی حسابداري وحسابرسي 3106370554 09183676964 فعال
546 عليرضا اناری امورثبتی 3105140555 09183491446 فعال
547 سعید انعامی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3105740556 09181932321 فعال
548 مجید اوانلو امورثبتی 3102140558 09128856265 فعال
549 امین اکبری ابنیه وآثار تاریخی 3103040550 09120680508 فعال
550 علی اکبر بابائی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640559 09122561455 فعال
551 هادی جعفری بیمه 3101270562 09183494213 فعال
552 ابوالفضل جلالوندی امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090563 09183612505 فعال
553 مجتبی حبیب الهی صنایع نفت 3101490565 09183613871 فعال
554 سیدمحمد حسینی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550567 09183630165 فعال
555 سید علی حسینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210566 09120340655 فعال
556 محمدعلی حمزه لو امورثبتی 3106140568 09120945144 فعال-مرخصی
557 غلامرضا خدارحیمی حوادث ناشی ازکار 3103380569 09183657208 فعال
558 ابوالقاسم داودآبادی امور انرژی هسته ای 3105120570 09183686224 غیرفعال
559 عليرضا ذوالفقاری امورثبتی 3103140571 09183668353 فعال
560 مصطفی راسخ نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740572 09125461192 فعال-مرخصی
561 هیمن رستمی بیمه 3103270573 09187880711 فعال
562 ناصر رستمیان امور آتش سوزی و آتش نشانی 3102090574 09128555800 فعال
563 سجاد رضائی مهندسي ترافيک 3102690575 09183688183 فعال
564 مجید رفیعی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740576 09188495619 فعال
565 نورعلی ساجدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570577 09188629092 فعال
566 سیدمحمد سادات لوازم خانگي واداري 3102590578 09125556594 فعال
567 علی سرلک امورثبتی 3103140579 09188669098 فعال
568 حمیدرضا سلیمانی لوازم خانگي واداري 3101590580 09183613553 فعال
569 میلاد شاه نظری مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680582 09188645917 فعال
570 مجید شاکری حوادث ناشی ازکار 3106380581 09183619515 فعال
571 حمید صالحی نظام آباد لوازم خانگي واداري 3101590583 09183630843 فعال
572 سعید طاهری تعيين نفقه 3103330584 09183480067 غیرفعال
573 محسن عباسی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3102320585 09188642457 فعال
574 محمدرضا عبدالمحمدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740586 09183655864 فعال
575 نوراله عبدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570587 09188632964 فعال
576 سعید عزیزی امور انرژی هسته ای 3105120588 09181602867 فعال
577 محمدحسین عزیزی امورثبتی 3101140589 09181605138 غیرفعال
578 عباس عقیقی طالع تعيين نفقه 3104330591 09183602335 فعال
579 صدیقه سادات غروی قلعه امورثبتی 3101140592 09188496234 فعال
580 اصلان غلامی راه وساختمان 3105410593 09188626538 فعال
581 رضا غلامی صنایع نفت 3101490594 09183611537 فعال
582 محمدناصر فرجی زبانهای خارجی 3101420595 09186005313 فعال
583 بهزاد قربانی تعيين نفقه 3106330596 09197218447 فعال
584 مهدی قمی راه وساختمان 3105410597 09188616315 فعال
585 محمد قناتی راه وساختمان 3105410598 09181615079 فعال
586 غلامرضا مرادی نهاوندی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210603 09183687506 فعال
587 علی مسن آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3104740604 09183628532 فعال
588 عباس مهرآبادی مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680605 09183632714 فعال
589 عليرضا میرزائی حسابداري وحسابرسي 3103370606 09183658646 فعال
590 اکرم نریمان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550607 09124556824 فعال
591 نورا نوریان تعيين نفقه 3101330608 09183677632 فعال
592 محمدهاشم هاشمی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640609 09183636715 فعال
593 مصطفی پروین نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740560 09185256305 فعال
594 علی پریدری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740561 09183623486 فعال
595 مصطفی کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740600 09188646452 فعال
596 محسن کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740599 09364091939 فعال
597 مرجان گل کار ابنیه وآثار تاریخی 3102040601 09122472712 فعال