دومین کنفرانس “حقوق ساخت” در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،با حضور متخصصین حوزه صنعت ساخت و ساز و حقوق؛ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

نظامنامۀ معذوریت موقت از انجام امور کارشناسی مصوب۱۴۰۰/۰۴/۱۶ شورای عالی کارشناسان

جهت دریافت و مشاهده نظامنامۀ معذوریت موقت از انجام امور کارشناسی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کلیک نمائید.

درخصوص پرداخت حق الجلسۀ کارشناسانی که در کمیسیون ها شرکت دارند.

*اطلاعیه* تمدید مجدد زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال ۱۴۰۰

تمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰