هیئت مدیره

در این صفحه آخرین ترکیب هیئت مدیره و بازرسان منعکس و سوابق تغییرات بروزرسانی میشود.

اعضاء فعلی

نام و نام خانوادگی سمت عکس
علی مصلح آبادی رئیس
حمید مدنی نایب رئیس
 حسن فرهمندپور مسئول مالی
حمیدرضا کتانفروش منشی
یوسف یوسفی عضو اصلی
 فاضل طهماسبی زاده دادستان انتظامی
سعید ملااسماعیلی بازرس
وحید مؤمنی بازرس
محمد مهدوی عضو علی‌البدل
وجیه اله صفری بازرس علی‌البدل

سوابق

از اسفند ۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱

محمود رضا شجاعی زاده – رئیس هیئت مدیره
حمید مدنی- نایب رئیس
یوسف یوسفی – مسئول مالی
جلال الدین میرآخورلی – منشی
علی صفدر خلیلی – عضو اصلی

فاضل طهماسبی زاده – دادستان انتظامی
سیدحسن خدامی – بازرس
وحید مؤمنی – بازرس
محمد سلیمانی- عضو علی‌البدل هیئت مدیره
فرهاد سحرخیز- عضو علی‌البدل هیئت مدیره
سعید ملااسماعیلی – بازرس علی‌البدل

از فروردین ۹۶ تا اسفند ۹۷

فرهاد سحرخیز – رئیس هیئت مدیره
محمد سلیمانی- نایب رئیس
محمودرضا شجاعی زاده   – مسئول مالی
عزت اله شفقت – عضو اصلی
حمیدرضا کتانفروش – منشی
علی صفدر خلیلی – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
محمدرضا اشتری تواندشتی – عضو علی‌البدل
سید احسان اله شفیعی- عضو علی‌البدل
مصطفی رضایی – بازرس علی‌البدل

از  بهمن  ۹۳ تا فروردین ۹۶

محمودرضا شجاعی زاده – رئیس هیئت مدیره
محمد سلیمانی- نایب رئیس
فرهاد سحرخیز  – مسئول مالی
عزت اله شفقت – عضو اصلی
حمیدرضا کتانفروش – منشی
علی صفدر خلیلی – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
محمدرضا اشتری تواندشتی – عضو علی‌البدل
سید احسان اله شفیعی- عضو علی‌البدل
مصطفی رضایی – بازرس علی‌البدل

از آذر ۹۱ تا بهمن ۹۳

مهدی سیفی – رئیس هیئت مدیره
محمودرضا شجاعی زاده – نایب رئیس
محمد مصطفوی – عضو
احمدرضا اسلامی بیدگلی – عضو
سید مسعود هاشمی طباطبائی – عضو
عزت اله شفقت – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
حسن شریفی – عضو علی‌البدل
کریم عتابی – بازرس علی‌البدل

از ابتدای دوره دوم تا آذر ۹۱

محمد مصطفوی – رئیس هیئت مدیره
محمودرضا شجاعی زاده – نایب رئیس
مهدی سیفی- عضو
احمدرضا اسلامی بیدگلی – عضو
سهیلا اکبرآبادی بزچلویی – عضو
عزت اله شفقت – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
حسن شریفی – عضو علی‌البدل
سید مسعود هاشمی طباطبائی – عضو علی‌البدل
کریم عتابی – بازرس علی‌البدل

دوره اول (۸۵ الی ۸۹)

مهدی سیفی – رئیس هیئت مدیره
محمدرضا قارون – نایب رئیس
عزت‌اله شفقت – مسئول امور مالی
سیدحسن خدامی – منشی
مصطفی بلالی – عضو
اسدالله عسگری – عضو علی‌البدل
سهیلا اکبرآبادی – بازرس
محسن خلیلی – بازرس
احمد مهبد – دادستان انتظامی