آمار بازدید سال ۹۴

۱- آمار بازدید سال ۹۴ با استفاده از google analytics: ۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است: Visits Pageviews توضیحات تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷ آمار تجمعی قبلی سال ۹۴ ۱۸۶۱۰ ۳۷۱۷۳ تا پایان سال ۹۴ ۱۱۲۸۷۸ ۳۱۸۲۵۰

آمار بازدید سال ۹۳

۱- آمار بازدید سال ۹۳ با استفاده از google analytics: ۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است: Visits Pageviews توضیحات تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱ آمار تجمعی قبلی سال ۹۳ ۲۳۶۹۱ ۴۵۷۹۶ تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷

آمار بازدید سال ۹۲

۱- آمار بازدید سال ۹۲ با استفاده از google analytics: ۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است: Visits Pageviews توضیحات تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱ آمار تجمعی قبلی سال ۹۲ ۲۸۳۳۶ ۸۸۹۶۰ تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱  

آمار بازدید سال ۹۱

۱- آمار بازدید سال ۹۱ با استفاده از google analytics: ۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است: Visits Pageviews توضیحات تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴ آمار تجمعی قبلی سال ۹۱ ۲۴۸۱۸ ۸۱۳۷۷ تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱  

آمار بازدید سال ۹۰

بدون شک انتشار آمار بازدید، برای بازدید کنندگان معمولی (آماتور) چندان معنی و جذابیتی ندارد! اما کاربران حرفه‌ای اینترنت بدان توجه بیشتری دارند، از آن استفاده می‌کنند و معمولا منتظر انتشارش هستند. البته صرفا انتشار و نیم‌نگاه به آمار بازدید چندان سودی ندارد بلکه مدیران سایتها و پایگاههای اطلاع‌رسانی باید به تحلیل نتایج آن پرداخته […]