فایلها

در این صفحه، لینک فایلهای قابل دریافت (دانلود) اعم از:

– فرمهای مورد نیاز کارشناسان کانون، کارآموزان، متقاضیان کارشناسی رسمی و ارباب رجوع

و سایر فایلها قرار دارد.

فایل آرم:

آرم کانون

فرمهای مربوط به آزمون:

پرسشنامه اطلاعات شخصی و تخصصی برای شرکت در مصاحبه

فرمهای مربوط به کارآموزی:

فرم درخواست معرفی کارشناس راهنما

نامه روی گزارشات کارآموزی

فرم گزارش سه ماهه کارآموزی

برگ اظهار نظر پایانی کارشناس راهنما

فرمهای مربوط به افزایش صلاحیت:

فرم افزایش صلاحیت (موارد مربوط به کمیسیون های داخلی کانون)

فرم تقاضای اولیه(موارد مربوط به ارائه به شورای عالی) شماره ۱

خلاصه پرونده کارشناس(موارد مربوط به ارائه به شورای عالی)شماره ۲

فرم مخصوص تقاضای افزایش صلاحیت(موارد مربوط به ارائه به شورای عالی)شماره ۳

فرم شکایت:

متن شکایت

مندرجات پشت برگ شکایت

فایل کتاب کانون:

کتاب کانون ۱۳۸۹

کتاب کانون ۱۳۹۶