برنامه کشیک فروردین ماه سال 94

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
1
2
3
4
5
6 محمدباقر قلعی
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 مهرشاد افروز
28
29  علی خطیب زاده
30  ابوالفضل فیروزی
31  حسن ابراهیمی

 

اسامی اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون

احکام انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون و نیز اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس؛ ازشورای عالی به کانون ارسال و اسامی به شرح ذیل اعلام میگردد:
الف) اعضای هیأت مدیره و علی البدل:
1 ـ آقای مهندس محمود رضا شجاعی زاده عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
2 ـ آقای مهندس محمد سلیمانی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره
3 ـ آقای فرهاد سحرخیز عضو اصلی و مسئول مالی هیأت مدیره
4 ـ آقای مهندس عزت اله شفقت عضو اصلی هیأت مدیره
5ـ آقای مهندس حمیدرضا کتانفروش عضو اصلی و منشی هیأت مدیره
6ـ آقایان مهندسین محمدرضا اشتری تواندشتی و سید احسان اله شفیعی اعضای علی البدل هیأت مدیره

ب) بازرسین و علی البدل:
1ـ آقایان ولی اله اسدی و مهندس سید حسن خدامی بازرسین هیأت مدیره
2 ـ آقای مصطفی رضائی بازرس علی البدل هیأت مدیره

ج) دادستان انتظامی:
1 ـ آقای مهندس علی صفدر خلیلی دادستان انتظامی

 

ارائه مقالات و مطالب قابل درج در نشریه کارشناس

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه ذیل از کارشناسان جهت ارسال مقالات ومطالب قابل درج درنشریه کارشناس دعوت به عمل آورده است:

nashriye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا بدینوسیله از همکاران عضو خواهشمند است، در صورت تمایل، مقالات ومطالب قابل درج در نشریه کارشناس را، جهت درج به شورای عالی ارسال فرمایند.