اسامی اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون

احکام انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی کانون و نیز اعضای علی البدل هیأت مدیره و بازرس؛ ازشورای عالی به کانون ارسال و اسامی به شرح ذیل اعلام میگردد:
الف) اعضای هیأت مدیره و علی البدل:
۱ ـ آقای مهندس محمود رضا شجاعی زاده عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
۲ ـ آقای مهندس محمد سلیمانی عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره
۳ ـ آقای فرهاد سحرخیز عضو اصلی و مسئول مالی هیأت مدیره
۴ ـ آقای مهندس عزت اله شفقت عضو اصلی هیأت مدیره
۵ـ آقای مهندس حمیدرضا کتانفروش عضو اصلی و منشی هیأت مدیره
۶ـ آقایان مهندسین محمدرضا اشتری تواندشتی و سید احسان اله شفیعی اعضای علی البدل هیأت مدیره

ب) بازرسین و علی البدل:
۱ـ آقایان ولی اله اسدی و مهندس سید حسن خدامی بازرسین هیأت مدیره
۲ ـ آقای مصطفی رضائی بازرس علی البدل هیأت مدیره

ج) دادستان انتظامی:
۱ ـ آقای مهندس علی صفدر خلیلی دادستان انتظامی

 

ارائه مقالات و مطالب قابل درج در نشریه کارشناس

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه ذیل از کارشناسان جهت ارسال مقالات ومطالب قابل درج درنشریه کارشناس دعوت به عمل آورده است:

nashriye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا بدینوسیله از همکاران عضو خواهشمند است، در صورت تمایل، مقالات ومطالب قابل درج در نشریه کارشناس را، جهت درج به شورای عالی ارسال فرمایند.

برگزاری مجمع فوق العاده مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ و اعلام نتایج اولیه انتخابات ارکان

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع فوق العاده کانون در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۳ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار نتایج اولیه شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:
منتخبین عضویت در هیأت مدیره و علی البدل های هیأت مدیره به ترتیب آراء مکسوبه:
ـ محمود رضا شجاعی زاده و عزت اله شفقت با تعداد آراء برابر
ـ فرهاد سحرخیز
ـمحمد سلیمانی
ـ حمیدرضا کتانفروش
ـ محمد رضا اشتری تواندشتی (عضوعلی البدل هیأت مدیره)
ـ احسان اله شفیعی (عضو علی البدل هیأت مدیره)

بازرسین و علی البدل منتخب به ترتیب آراء مکسوبه:
ـ ولی اله اسدی
ـ سید حسن خدامی
ـ مصطفی رضائی (علی البدل بازرس)

دادستان منتخب:
ـ علی صفدر خلیلی

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۳/۱۰/۰۸) میباشد واعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع عمومی حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری چهار شنبه ۹۳/۱۰/۱۰) به کانون تحویل نمایند.