آرشیو نویسنده

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲
۳  
۴  
۵  
۶
۷  
۸
۹
۱۰ علی قربانی 
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴  
۱۵ مهرشاد افروز 
۱۶  
۱۷ علی خطیب زاده 
۱۸ ابوالفضل فیروزی
۱۹ حسن ابراهیمی
۲۰ سبکتکین شفقت
۲۱  
۲۲ روح اله کارخانه
۲۳  
۲۴  
۲۵ سیدمحمدعلی میرعظیم 
۲۶  
۲۷ سعید خانقاهی
۲۸ منصور علی آبادی فراهانی 
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ جمشید مقدسی
۳  علی رضا حیدری
۴ سعید خورشیدی نسب 
۵  جلال الدین میرآخورلی
۶
۷  احسان تقوائی
۸ بهزاد افشار
۹ مهدی سلیمانی
۱۰  
۱۱ محمود مشایخی
۱۲
۱۳
۱۴  
۱۵  
۱۶  محمدباقر قلعی
۱۷  
۱۸
۱۹ وحید مؤمنی
۲۰
۲۱  
۲۲
۲۳  منصور علی آبادی فراهانی
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷
۲۸  حسن ابراهیمی
۲۹ سبکتکین شفقت 
۳۰  
۳۱ روح اله کارخانه 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری خردادماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ سیدمحمدعلی میرعظیم
۳  
۴  
۵  
۶ سعید خانقاهی
۷  
۸ مهرشاد افروز
۹ جمشید مقدسی
۱۰  
۱۱ علیرضا حیدری
۱۲ سعید خورشیدی نسب
۱۳ جلال الدین میرآخورلی
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸ احسان تقوائی
۱۹ بهزاد افشار
۲۰ مهدی سلیمانی
۲۱  
۲۲ محمود مشایخی
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷ محمدباقر قلعی
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  

رزومه داوطلبین چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون به شرح ذیل میباشد:

نکته : مسئولیت صحت و سقم کلیه مطالب مندرج در رزومه های منتشره تماماً بر عهده داوطلبین است.

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵ علی  قربانی
۶
۷
۸ مهرشاد  افروز
۹ علی  خطیب زاده
۱۰ ابوالفضل فیروزی
۱۱ حسن  ابراهیمی
۱۲ سبکتکین  شفقت
۱۳ سیدسعید  طاهایی بیدگلی
۱۴
۱۵ روح اله  کارخانه
۱۶
۱۷ حسن  فرهمندپور
۱۸
۱۹ سعید  خانقاهی
۲۰ منصور  علی آبادی فراهانی
۲۱
۲۲ علی  تاج آبادی فراهانی
۲۳ آرش  بهرامی سربندی
۲۴ جمشید  مقدسی
۲۵ علیرضا  حیدری
۲۶ سعید  خورشیدی نسب
۲۷ جلال الدین  میرآخورلی
۲۸
۲۹ احسان  تقوایی
۳۰ بهزاد  افشار
۳۱
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد