آرشیو نویسنده

رزومه داوطلبین چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون به شرح ذیل میباشد:

نکته : مسئولیت صحت و سقم کلیه مطالب مندرج در رزومه های منتشره تماماً بر عهده داوطلبین است.

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵ علی  قربانی
۶
۷
۸ مهرشاد  افروز
۹ علی  خطیب زاده
۱۰ ابوالفضل فیروزی
۱۱ حسن  ابراهیمی
۱۲ سبکتکین  شفقت
۱۳ سیدسعید  طاهایی بیدگلی
۱۴
۱۵ روح اله  کارخانه
۱۶
۱۷ حسن  فرهمندپور
۱۸
۱۹ سعید  خانقاهی
۲۰ منصور  علی آبادی فراهانی
۲۱
۲۲ علی  تاج آبادی فراهانی
۲۳ آرش  بهرامی سربندی
۲۴ جمشید  مقدسی
۲۵ علیرضا  حیدری
۲۶ سعید  خورشیدی نسب
۲۷ جلال الدین  میرآخورلی
۲۸
۲۹ احسان  تقوایی
۳۰ بهزاد  افشار
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ مهدی  سلیمانی
۲  
۳ محمود  مشایخی
۴
۵  
۶
۷
۸ محمدباقر  قلعی 
۹
۱۰
۱۱ وحید  مؤمنی
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵ منصور  علی آبادی فراهانی
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ حسن ابراهیمی
۲۲
۲۳ سبکتکین  شفقت
۲۴ سیدسعید  طاهایی بیدگلی
۲۵ روح اله  کارخانه
۲۶
۲۷
۲۸ حسن  فرهمندپور
۲۹
۳۰ سعید  خانقاهی
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفندماه۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی  تاج آبادی فراهانی
۲ آرش  بهرامی سربندی 
۳
۴ جمشید  مقدسی 
۵ علیرضا  حیدری 
۶ سعید  خورشیدی نسب
۷  جلال الدین میرآخورلی
۸  احسان  تقوایی
۹ بهزاد  افشار 
۱۰
۱۱ مهدی  سلیمانی 
۱۲
۱۳ محمود  مشایخی
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸ محمدباقر  قلعی 
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳ مهرشاد  افروز
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸ علی  قربانی
۲۹
۳۰
۳۱

ساعت کاری کانون کارشناسان در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد