آرشیو نویسنده

ثبت نام دوره های آموزشی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی)

افراد متقاضی شرکت در دوره؛ جهت ثبت نام فقط نام و نام خانوادگی به همراه نام دوره را حداکثر تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ به سامانه پیامکی کانون (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) ارسال فرمایند.

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای دکتر خورشیدی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریور ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ سعید خانقاهی
۳ رحمن ملکی
۴  
۵  
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷ احسان تقوایی
۸ جمشید مقدسی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ محمدباقر قلعی
۱۳  
۱۴ وحید مومنی
۱۵  
۱۶  
۱۷ عباس چاپاری
۱۸  
۱۹ بهزاد افشار
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳ علی مصلح آبادی
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷ علی قربانی
۲۸  
۲۹ علیرضا حیدری
۳۰ علی خطیب زاده
۳۱ حسن ابراهیمی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ جمشید مقدسی
۲  
۳  
۴ محمدباقر قلعی
۵  
۶ وحید مومنی
۷  
۸  
۹  
۱۰ عباس چاپاری
۱۱ بهزاد افشار
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸ علی مصلح آبادی
۱۹  
۲۰ علی قربانی
۲۱  
۲۲  
۲۳ علیرضا حیدری
۲۴ علی خطیب زاده
۲۵ حسن ابراهیمی
۲۶ اسرافیل روستایی
۲۷ علیرضا طالبی
۲۸  
۲۹ حسین محمدی
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری تیر ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ عباس چاپاری
۳  
۴ بهزاد افشار
۵  
۶  
۷  
۸ علی مصلح آبادی
۹  
۱۰  
۱۱ علی قربانی
۱۲  
۱۳ علیرضا حیدری
۱۴ علی خطیب زاده
۱۵ حسن ابراهیمی
۱۶ اسرافیل روستایی
۱۷  
۱۸ علیرضا طالبی
۱۹  
۲۰ حسین محمدی
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ سعید خانقاهی
۲۶ رحمن ملکی
۲۷  
۲۸  
۲۹ جلال الدین میرآخورلی
۳۰ احسان تقوایی
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد