بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست اصلاحی اسامی کارشناسان کشیک(سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸)

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریورماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ مهرشاد افروز
۴ جمشید مقدسی 
۵ علیرضا حیدری
۶ سعید خورشیدی نسب
۷ جلال الدین میرآخورلی 
۸  
۹ احسان تقوایی
۱۰ بهزاد افشار
۱۱ مهدی سلیمانی
۱۲  
۱۳ محمود مشایخی
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ محمدباقر قلعی
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶ مهرشاد افروز
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱ علی قربانی 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ مهدی سلیمانی 
۲  
۳ محمود مشایخی 
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ محمدباقر قلعی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ وحید مومنی
۱۳  
۱۴  
۱۵ اسرافیل روستایی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱  
۲۲ سبکتکین شفقت
۲۳ مهرشاد افروز
۲۴ عباس چاپاری
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ سعید خانقاهی 
۳۱ علیرضا طالبی 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری تیرماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ علی قربانی 
۶  
۷  
۸  
۹ مهرشاد افروز
۱۰ علی خطیب زاده 
۱۱ ابوالفضل فیروزی
۱۲ حسن ابراهیمی
۱۳ سبکتکین شفقت
۱۴  
۱۵   
۱۶  حسین محمدی
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ سعید خانقاهی
۲۱  
۲۲ رحمن ملکی
۲۳  
۲۴  
۲۵ جمشید مقدسی 
۲۶ علیرضا حیدری 
۲۷ سعید خورشیدی نسب
۲۸  
۲۹  جلال الدین میرآخورلی
۳۰ احسان تقوائی 
۳۱  بهزاد افشار

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲
۳  
۴  
۵  
۶
۷  
۸
۹
۱۰ علی قربانی 
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴  
۱۵ مهرشاد افروز 
۱۶  
۱۷ علی خطیب زاده 
۱۸ ابوالفضل فیروزی
۱۹ حسن ابراهیمی
۲۰ سبکتکین شفقت
۲۱  
۲۲ روح اله کارخانه
۲۳  
۲۴  
۲۵ سیدمحمدعلی میرعظیم 
۲۶  
۲۷ سعید خانقاهی
۲۸ منصور علی آبادی فراهانی 
۲۹  
۳۰  
۳۱  
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد