بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری خرداد ماه ۱۴۰۲

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴ سعید خانقاهی
۵  
۶ رحمن ملکی
۷  
۸ جلال الدین میرآخورلی
۹ احسان تقوایی
۱۰ جمشید مقدسی
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶ محمدباقر قلعی
۱۷  
۱۸ وحید مومنی
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲ عباس چاپاری
۲۳ بهزاد افشار
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ علی مصلح آبادی
۲۹  
۳۰ علی قربانی
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ احسان تقوایی
۳  
۴  
۵ جمشید مقدسی
۶  
۷  
۸  
۹ محمدباقر قلعی
۱۰  
۱۱ وحید مومنی
۱۲  
۱۳  
۱۴ عباس چاپاری
۱۵  
۱۶ بهزاد افشار
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ علی مصلح آبادی
۲۱  
۲۲  
۲۳ علی قربانی
۲۴  
۲۵ علیرضا حیدری
۲۶ علی خطیب زاده
۲۷  
۲۸ اسرافیل روستائی
۲۹  
۳۰ علیرضا طالبی
۳۱ حسین محمدی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۴۰۲

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ بهزاد افشار
۶  
۷  
۸  
۹ علی مصلح آبادی
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴ علی قربانی
۱۵  
۱۶ علیرضا حیدری
۱۷ علی خطیب زاده
۱۸  
۱۹ اسرافیل روستائی
۲۰ علیرضا طالبی
۲۱ حسین محمدی
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ سعید خانقاهی
۲۹ رحمن ملکی
۳۰  
۳۱ جلال الدین میرآخورلی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ علیرضا حیدری
۳ علی خطیب زاده
۴ اسرافیل روستایی
۵  
۶ علیرضا طالبی
۷ حسین محمدی
۸  
۹  
۱۰  
۱۱ سعید خانقاهی
۱۲  
۱۳ رحمن ملکی
۱۴  
۱۵ جلال الدین میرآخورلی
۱۶ احسان تقوایی
۱۷  
۱۸ جمشید مقدسی
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲ محمدباقر قلعی
۲۳  
۲۴ وحید مومنی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ عباس چاپاری
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ سعید خانقاهی
۴ رحمن ملکی
۵  
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷  
۸ احسان تقوایی
۹ جمشید مقدسی
۱۰  
۱۱  
۱۲ محمدباقر قلعی
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶ وحید مومنی
۱۷  
۱۸  
۱۹ عباس چاپاری
۲۰ بهزاد افشار
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶ علی مصلح آبادی
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ علی قربانی
۳۱  

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد