بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریورماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمود مشایخی
۲
۳
۴
۵
۶
۷ محمدباقر قلعی
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲ وحید مومنی
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴ علی قربانی
۲۵
۲۶ مهرشاد افشار
۲۷ علی خطیب زاده
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱ ابوالفضل فیروزی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مردادماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳ علی قربانی
۴
۵
۶ مهرشاد افشار
۷ علی خطیب زاده
۸ ابوالفضل فیروزی
۹ حسن ابراهیمی
۱۰ سبکتکین شفقت
۱۱ سید سعید طاهایی بیدگلی
۱۲
۱۳ روح اله کارخانه
۱۴
۱۵ حسن فرهمندپور
۱۶
۱۷ سعید خانقاهی
۱۸ منصور علی آبادی فراهانی
۱۹
۲۰
۲۱ آرش بهرامی سربندی
۲۲ جمشید مقدسی
۲۳ علیرضا حیدری
۲۴ سعید خورشیدی نسب
۲۵ جلال الدین میرآخورلی
۲۶
۲۷ احسان تقوایی
۲۸ بهزاد افشار
۲۹ مهدی سلیمانی
۳۰
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری تیرماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲ آرش بهرامی سربندی
۳ جمشید مقدسی
۴ علیرضا حیدری
۵ سعید خورشیدی نسب
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷ احسان تقوایی
۸
۹ بهزاد افشار
۱۰ مهدی سلیمانی
۱۱
۱۲ محمود مشایخی
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹ محمدباقر قلعی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳ وحید مومنی
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری خردادماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰ علی قربانی
۱۱
۱۲
۱۳ مهرشاد افروز
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷ علی خطیب زاده
۱۸
۱۹  ابوالفضل فیروزی
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱  سبکتکین شفقت
۲۲  سیدسعید طاهایی بیدگلی
۲۳  روح اله کارخانه
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷  حسن فرهمندپور
۲۸
۲۹  سعید خانقاهی
۳۰ منصور علی آبادی فراهانی
۳۱  علی تاج آبادی فراهانی

لیست کشیک کارشناسان رسمی داگستری اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  روح اله کارخانه
۲
۳  حسن فرهمندپور
۴
۵ سعید خانقاهی
۶ منصور علی آبادی فراهانی
۷
۸
۹  آرش بهرامی سربندی
۱۰  جمشید مقدسی
۱۱  علیرضا حیدری
۱۲
۱۳  سعید خورشیدی نسب
۱۴
۱۵  جلال الدین میرآخوری
۱۶  احسان تقوایی
۱۷  بهزاد افشار
۱۸  مهدی سلیمانی
۱۹
۲۰  محمود مشایخی
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶ محمدباقر قلعی
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰ وحید مومنی
۳۱
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد