بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ علیرضا حیدری
۳ علی خطیب زاده
۴ اسرافیل روستایی
۵  
۶ علیرضا طالبی
۷ حسین محمدی
۸  
۹  
۱۰  
۱۱ سعید خانقاهی
۱۲  
۱۳ رحمن ملکی
۱۴  
۱۵ جلال الدین میرآخورلی
۱۶ احسان تقوایی
۱۷  
۱۸ جمشید مقدسی
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲ محمدباقر قلعی
۲۳  
۲۴ وحید مومنی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ عباس چاپاری
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ سعید خانقاهی
۴ رحمن ملکی
۵  
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷  
۸ احسان تقوایی
۹ جمشید مقدسی
۱۰  
۱۱  
۱۲ محمدباقر قلعی
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶ وحید مومنی
۱۷  
۱۸  
۱۹ عباس چاپاری
۲۰ بهزاد افشار
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶ علی مصلح آبادی
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ علی قربانی
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ محمدباقر قلعی
۶  
۷  
۸ وحید مومنی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ عباس چاپاری
۱۳ بهزاد افشار
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸ علی مصلح آبادی
۱۹  
۲۰ علی قربانی
۲۱  
۲۲ علیرضا حیدری
۲۳  
۲۴ علی خطیب زاده
۲۵ اسرافیل روستایی
۲۶ علیرضا طالبی
۲۷ حسین محمدی
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذر ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ عباس چاپاری
۴  
۵ بهزاد افشار
۶  
۷  
۸  
۹ علی مصلح آبادی
۱۰  
۱۱  
۱۲ علی قربانی
۱۳  
۱۴ علیرضا حیدری
۱۵ علی خطیب زاده
۱۶ حسن ابراهیمی
۱۷ اسرافیل روستایی
۱۸  
۱۹ علیرضا طالبی
۲۰ حسین محمدی
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴ سعید خانقاهی
۲۵  
۲۶ رحمن ملکی
۲۷  
۲۸ جلال الدین میرآخورلی
۲۹ احسان تقوایی
۳۰ جمشید مقدسی
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۱۴۰۱

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک در طول ساعت اداری می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ علی مصلح آبادی
۴  
۵ علی قربانی
۶  
۷  
۸ علیرضا حیدری
۹ علی خطیب زاده
۱۰ حسن ابراهیمی
۱۱ اسرافیل روستایی
۱۲ علیرضا طالبی
۱۳  
۱۴ حسین محمدی
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸ سعید خانقاهی
۱۹ رحمن ملکی
۲۰  
۲۱  
۲۲ جلال الدین میرآخورلی
۲۳ احسان تقوایی
۲۴ جمشید مقدسی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸ محمد باقر قلعی
۲۹  
۳۰ وحید مومنی
۳۱  

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد