بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذرماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ منصور علی آبادی فراهانی
۲
۳ علی تاج آبادی فراهانی
۴
۵ آرش بهرامی سربندی
۶ جمشید مقدسی
۷ علی رضا حیدری
۸ سعید خورشیدی نسب
۹
۱۰ جلال الدین میرآخورلی
۱۱ احسان تقوایی
۱۲ بهزاد افشار
۱۳ مهدی سلیمانی
۱۴
۱۵ محمود مشایخی
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰ محمدباقر قلعی
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴ وحید مؤمنی
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ وحید مؤمنی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ علی قربانی
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹ مهرشاد افروز
۲۰ علی خطیب زاده
۲۱ ابوالفضل فیروزی
۲۲ حسن ابراهیمی
۲۳ سبکتکین شفقت
۲۴ سیدسعید طاهایی بیدگلی
۲۵
۲۶ روح اله کارخانه
۲۷
۲۸ حسن فرهمندپور
۲۹
۳۰ سعید خانقاهی
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهر ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ حسن ابراهیمی
۲ سبکتکین شفقت
۳ سیدسعید طاهایی بیدگلی
۴ روح اله کارخانه
۵
۶
۷ حسن فرهمندپور
۸
۹ سعید خانقاهی
۱۰ منصور علی آبادی فراهانی
۱۱ علی تاج آبادی فراهانی
۱۲ آرش بهرامی سربندی
۱۳
۱۴ جمشید مقدسی
۱۵ علی رضا حیدری
۱۶ سعید خورشیدی نسب
۱۷ جلال الدین میرآخورلی
۱۸ احسان تقوایی
۱۹ بهزاد افشار
۲۰
۲۱ مهدی سلیمانی
۲۲
۲۳ محمود مشایخی
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸ محمدباقر قلعی
۲۹
۳۰
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریورماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمود مشایخی
۲
۳
۴
۵
۶
۷ محمدباقر قلعی
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲ وحید مومنی
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴ علی قربانی
۲۵
۲۶ مهرشاد افشار
۲۷ علی خطیب زاده
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱ ابوالفضل فیروزی

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مردادماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳ علی قربانی
۴
۵
۶ مهرشاد افشار
۷ علی خطیب زاده
۸ ابوالفضل فیروزی
۹ حسن ابراهیمی
۱۰ سبکتکین شفقت
۱۱ سید سعید طاهایی بیدگلی
۱۲
۱۳ روح اله کارخانه
۱۴
۱۵ حسن فرهمندپور
۱۶
۱۷ سعید خانقاهی
۱۸ منصور علی آبادی فراهانی
۱۹
۲۰
۲۱ آرش بهرامی سربندی
۲۲ جمشید مقدسی
۲۳ علیرضا حیدری
۲۴ سعید خورشیدی نسب
۲۵ جلال الدین میرآخورلی
۲۶
۲۷ احسان تقوایی
۲۸ بهزاد افشار
۲۹ مهدی سلیمانی
۳۰
۳۱
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد