بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  جلال الدین میرآخورلی
۲  احسان تقوائی
۳  بهزاد افشار
۴  مهدی سلیمانی
۵
۶
۷ محمود مشایخی
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ محمد باقر قلعی
۱۵
۱۶
۱۷ وحید مؤمنی
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷ علی قربانی
۸
۹
۱۰ مهرشاد افروز
۱۱ علی خطیب زاده
۱۲ ابوالفضل فیروزی
۱۳ حسن ابراهیمی
۱۴  سبکتگین شفقت
۱۵
۱۶ حسن فرهمند پور
۱۷  سید سعید طاهائی بیدگلی
۱۸  روح اله کارخانه
۱۹  محمد رضا خسروی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳ سعید خانقاهی
۲۴  منصور علی آبادی فراهانی
۲۵ علی تاج آبادی فراهانی
۲۶  آرش بهرامی سربندی
۲۷  جمشید مقدسی
۲۸  علیرضا حیدری
۲۹
۳۰  سعیدرضا خورشیدی نسب
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  سعید خانقاهی
۲  منصور علی آبادی فراهانی
۳
۴  علی تاج آبادی فراهانی
۵   آرش بهرامی سربندی
۶   جمشید مقدسی
۷  علیرضا حیدری
۸  سعید رضا خورشیدی نسب
۹  جلال الدین میر آخورلی
۱۰
۱۱  احسان تقوائی
۱۲  بهزاد افشار
۱۳  مهدی سلیمانی
۱۴
۱۵  محمود مشایخی
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱  محمد باقر قلعی
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵ وحید مؤمنی
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذرماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵ علی قربانی
۱۶
۱۷ مهرشاد افروز
۱۸  علی خطیب زاده
۱۹
۲۰  ابوالفضل فیروزی
۲۱  حسن ابراهیمی
۲۲  سبکتگین شفقت
۲۳  حسن فرهمند پور
۲۴  سید سعید طاهائی بیدگلی
۲۵ روح اله کارخانه
۲۶
۲۷
۲۸  محمد رضا خسروی
۲۹
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبانماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ روح اله کارخانه
۲  محمد رضاخسروی
۳
۴
۵  سعید خانقاهی
۶  منصور علی آبادی فراهانی
۷
۸  علی تاج آبادی فراهانی
۹  آرش بهرامی سربندی
۱۰  جمشید مقدسی
۱۱  علیرضا حیدری
۱۲  سعید رضا خورشیدی نسب
۱۳  جلال الدین میر آخورلی
۱۴
۱۵  احسان تقوائی
۱۶ بهزاد افشار
۱۷ مهدی سلیمانی
۱۸
۱۹  محمود مشایخی کرهرودی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵ محمد باقر قلعی
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹  وحید مؤمنی
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهر ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمد باقر قلعی
۲
۳
۴
۵  وحید مؤمنی
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸ علی قربانی
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲  مهرشاد افروز
۲۳
۲۴ علی خطیب زاده
۲۵ ابوالفضل فیروزی
۲۶  حسن ابراهیمی
۲۷ سبکتگین شفقت
۲۸ حسن فرهمندپور
۲۹  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی شهریور ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  وحید مؤمنی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ علی قربانی
۱۵
۱۶ مهرشاد افروز
۱۷ علی خطیب زاده
۱۸ ابوالفضل فیروزی
۱۹
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱  سبکتگین شفقت
۲۲
۲۳ حسن فرهمند پور
۲۴  سید سعید طاهائی بیدگلی
۲۵  روح اله کارخانه
۲۶
۲۷  محمد رضا خسروی
۲۸ حسن خدادادی
۲۹
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی مردادماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲  محمد رضا خسروی
۳  حسن خدادادی
۴
۵
۶  سعید خانقاهی
۷  منصور علی آبادی فراهانی
۸
۹
۱۰  علی تاج آبادی فراهانی
۱۱  آرش بهرامی سربندی
۱۲  جمشید مقدسی
۱۳  علیرضا حیدری
۱۴  سعید رضا خورشیدی نسب
۱۵
۱۶  جلال الدین میر آخورلی
۱۷  وحید مؤمنی
۱۸  احسان تقوائی
۱۹  بهزاد افشار
۲۰  مهدی سلیمانی
۲۱
۲۲
۲۳ محمود مشایخی
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸ محمد باقر قلعی
۲۹
۳۰
۳۱

 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی تیر ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ محمد باقر قلعی
۲
۳
۴
۵ وحید مؤمنی
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱  علی قربانی
۲۲
۲۳ مهرشاد افروز
۲۴ علی خطیب زاده
۲۵
۲۶ ابوالفضل فیروزی
۲۷  حسن ابراهیمی
۲۸  سبکتگین شفقت
۲۹  حسن فرهمند پور
۳۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۱  روح اله کارخانه

 

برنامه کشیک خردادماه سال ۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  حسن فرهمندپور
۲
۳  سیدسعید طاهایی بیدگلی
۴ روح اله کارخانه
۵ محمدرضا خسروی
۶  حسن خدادادی
۷
۸
۹
۱۰  سعید خانقاهی
۱۱  منصور علی آبادی فراهانی
۱۲  علی تاج آبادی فراهانی
۱۳  آرش بهرامی سربندی
۱۴
۱۵
۱۶  جمشید مقدسی
۱۷  علیرضا حیدری
۱۸  سعید خورشیدی نسب
۱۹  جلال الدین میرآخورلی
۲۰ وحید مومنی
۲۱
۲۲  احسان تقوایی
۲۳  بهزاد افشار
۲۴ مهدی سلیمانی
۲۵
۲۶ محمود مشایخی
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد