بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری خردادماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰ علی قربانی
۱۱
۱۲
۱۳ مهرشاد افروز
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷ علی خطیب زاده
۱۸
۱۹  ابوالفضل فیروزی
۲۰ حسن ابراهیمی
۲۱  سبکتکین شفقت
۲۲  سیدسعید طاهایی بیدگلی
۲۳  روح اله کارخانه
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷  حسن فرهمندپور
۲۸
۲۹  سعید خانقاهی
۳۰ منصور علی آبادی فراهانی
۳۱  علی تاج آبادی فراهانی

لیست کشیک کارشناسان رسمی داگستری اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  روح اله کارخانه
۲
۳  حسن فرهمندپور
۴
۵ سعید خانقاهی
۶ منصور علی آبادی فراهانی
۷
۸
۹  آرش بهرامی سربندی
۱۰  جمشید مقدسی
۱۱  علیرضا حیدری
۱۲
۱۳  سعید خورشیدی نسب
۱۴
۱۵  جلال الدین میرآخوری
۱۶  احسان تقوایی
۱۷  بهزاد افشار
۱۸  مهدی سلیمانی
۱۹
۲۰  محمود مشایخی
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶ محمدباقر قلعی
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰ وحید مومنی
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری فروردین ماه ۱۳۹۷

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶ وحید مومنی
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ علی قربانی
۲۲
۲۳ مهرشاد افروز
۲۴
۲۵
۲۶ علی خطیب زاده
۲۷ ابوالفضل فیروزی
۲۸ حسن ابراهیمی
۲۹ سبکتکین شفقت
۳۰ سید سعید طاهایی بیدگلی
۳۱

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲  روح اله کارخانه
۳
۴
۵  حسن فرهمندپور
۶
۷  سعید خانقاهی
۸ منصور علی آبادی فراهانی
۹  علی تاج آبادی فراهانی
۱۰  آرش بهرامی سربندی
۱۱
۱۲  جمشید مقدسی
۱۳ علیرضا حیدری
۱۴  سعیدرضا خورشیدی نسب
۱۵  جلال الدین میرآخورلی
۱۶  احسان تقوائی
۱۷  بهزاد افشار
۱۸
۱۹  مهدی سلیمانی
۲۰
۲۱ محمود مشایخی
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷  محمد باقر قلعی
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴ محمد باقر قلعی
۵
۶
۷
۸  وحید مؤمنی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳ حسن فرهمند پور
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ علی قربانی
۲۲
۲۳
۲۴ مهرشاد افروز
۲۵ علی خطیب زاده
۲۶ ابوالفضل فیروزی
۲۷
۲۸ حسن ابراهیمی
۲۹  سبکتگین شفقت
۳۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۱

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد