بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذر ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  سعیدرضا خورشیدی نسب
۲  جلال الدین میرآخورلی
۳
۴  احسان تقوائی
۵  بهزاد افشار
۶  مهدی سلیمانی
۷
۸ محمود مشایخی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ محمد باقر قلعی
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹  وحید مؤمنی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آبان ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸  علی قربانی
۹
۱۰ مهرشاد افروز
۱۱ علی خطیب زاده
۱۲
۱۳ ابوالفضل فیروزی
۱۴  حسن ابراهیمی
۱۵  سبکتگین شفقت
۱۶ سید سعید طاهائی بیدگلی
۱۷  روح اله کارخانه
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱  حسن فرهمندپور
۲۲
۲۳  سعید خانقاهی
۲۴  منصور علی آبادی فراهانی
۲۵ علی تاج آبادی فراهانی
۲۶
۲۷  آرش بهرامی سربندی
۲۸
۲۹  جمشید مقدسی
۳۰  علیرضا حیدری
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ منصور علی آبادی فراهانی
۲  علی تاج آبادی فراهانی
۳  آرش بهرامی سربندی
۴  جمشید مقدسی
۵  علیرضا حیدری
۶  سعیدرضا خورشیدی نسب
۷
۸
۹
۱۰  جلال الدین میرآخورلی
۱۱  احسان تقوائی
۱۲  بهزاد افشار
۱۳  مهدی سلیمانی
۱۴
۱۵
۱۶ محمود مشایخی
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲ محمد باقر قلعی
۲۳
۲۴
۲۵ وحید مؤمنی
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریورماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ وحید مؤمنی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ علی قربانی
۱۵
۱۶ مهرشاد افروز
۱۷
۱۸
۱۹ علی خطیب زاده
۲۰  ابوالفضل فیروزی
۲۱ حسن ابراهیمی
۲۲  سبکتگین شفقت
۲۳ سید سعید طاهائی بیدگلی
۲۴
۲۵  روح اله کارخانه
۲۶  محمدرضا خسروی
۲۷
۲۸  حسن فرهمندپور
۲۹
۳۰  سعید خانقاهی
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  سبکتگین شفقت
۲  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳  روح اله کارخانه
۴  محمدرضا خسروی
۵
۶
۷ حسن فرهمندپور
۸
۹  سعید خانقاهی
۱۰  منصور علی آبادی فراهانی
۱۱ علی تاج آبادی فراهانی
۱۲  آرش بهرامی سربندی
۱۳
۱۴  جمشید مقدسی
۱۵  علیرضا حیدری
۱۶  سعیدرضا خورشیدی نسب
۱۷  جلال الدین میرآخورلی
۱۸  احسان تقوائی
۱۹  بهزاد افشار
۲۰
۲۱  مهدی سلیمانی
۲۲
۲۳  محمود مشایخی
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹  محمد باقر قلعی
۳۰
۳۱

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد