بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفندماه ۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ مهرشاد افروز
۴ جمشید مقدسی
۵ علیرضا حیدری
۶ سعید خورشیدی نسب
۷ جلال الدین میرآخورلی
۸ احسان تقوایی
۹  
۱۰ بهزاد افشار
۱۱ مهدی سلیمانی
۱۲  
۱۳ محمود مشایخی
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ محمدباقر قلعی
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ مهرشاد افروز
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ مهدی سلیمانی
۲  
۳ محمود مشایخی
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ محمدباقر قلعی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳ وحید مؤمنی
۱۴  
۱۵  
۱۶ اسرافیل روستایی 
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱ حسن ابراهیمی  
۲۲  
۲۳  
۲۴ مهرشاد افروز
۲۵  
۲۶ عباس چاپاری
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰ علی قربانی 
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ علی قربانی
۶  
۷  
۸ مهرشاد افروز
۹ علی خطیب زاده
۱۰ ابوالفضل فیروزی
۱۱ حسن ابراهیمی
۱۲ اسرافیل روستایی
۱۳  
۱۴ علیرضا طالبی
۱۵ حسین محمدی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ سعید خانقاهی
۲۰  
۲۱  رحمن ملکی
۲۲  
۲۳  
۲۴ جمشید مقدسی
۲۵ علیرضا حیدری
۲۶ سعید خورشیدی نسب 
۲۷  
۲۸ جلال الدین میرآخورلی
۲۹ احسان تقوایی 
۳۰ علیرضا طالبی
۳۱  

لیست اصلاحی کارشناسان کشیک، سه ماهه سوم سال ۹۸

لیست اصلاحی کارشناسان کشیک، سه ماهه سوم سال ۹۸

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه ۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶ علی قربانی
۷  
۸ مهرشاد افروز
۹ علی خطیب زاده
۱۰ ابوالفضل فیروزی
۱۱ حسن ابراهیمی
۱۲  
۱۳ سبکتکین شفقت
۱۴ سیدمحمدعلی میرعظیم
۱۵ حسین محمدی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ سعید خانقاهی
۲۱  رحمن ملکی
۲۲  
۲۳  
۲۴ جمشید مقدسی
۲۵ علیرضا حیدری
۲۶  
۲۷  
۲۸ سعید خورشیدی نسب 
۲۹ جلال الدین میرآخورلی
۳۰ احسان تقوایی 
۳۱  

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد