بایگانی موضوعی ‘برنامه کشیک’

اسامی کارشناسان کشیک دادگاههای عمومی(نوبت دوم)

طبق هماهنگی با ریاست محترم دادگستری،یک باب اتاق در ساختمان دادگاههای عمومی اراک به کارشناسان اختصاص و مقرر شده جهت هماهنگی هر روز یک نفر از همکاران در اتاق یاد شده از ساعت ۹ الی ۱۳ مستقر باشند.لذا همکاران محترم جهت اطلاع از زمان حضور به فایل ذیل مراجعه و با توجه به اینکه رونوشت لیست کارشناسان به دادگستری ارسال شده عدم حضور همکاران در شأن و جایگاه کانون نبوده،لذا انتظار می رود به موقع در محل اتاق مذکور حضور یافته و در صورت داشتن عذر موجه با هماهنگی آقای نجارچی فرد جایگزین معرفی گردند.ضمناً کلید اتاق نزد خانم صفایی(اتاق مجاور اتاق کارشناسان) قرار دارد.

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴ محمدباقر قلعی
۵  
۶ وحید مومنی
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱ عباس چاپاری
۱۲ بهزاد افشار
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸ علی قربانی
۱۹  
۲۰ علیرضا حیدری
۲۱  
۲۲  
۲۳ علی خطیب زاده
۲۴ حسن ابراهیمی
۲۵ اسرافیل روستایی
۲۶ علیرضا طالبی
۲۷ حسین محمدی
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶ علی قربانی
۷  
۸ علیرضا حیدری
۹ علی خطیب زاده
۱۰  
۱۱ حسن ابراهیمی
۱۲ اسرافیل روستایی
۱۳ علیرضا طالبی
۱۴ حسین محمدی
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ سعید خانقاهی
۲۰ رحمن ملکی
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ جلال الدین میرآخورلی
۲۶ احسان تقوایی
۲۷ جمشید مقدسی
۲۸ مهدی سلیمانی
۲۹ محمود مشایخی
۳۰  
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ اسرافیل روستایی
۲ علیرضا طالبی
۳ حسین محمدی
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ سعید خانقاهی
۹ رحمن ملکی
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳ جلال الدین میرآخورلی
۱۴ احسان تقوائی
۱۵ جمشید مقدسی
۱۶ مهدی سلیمانی
۱۷ محمود مشایخی
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲ محمدباقر قلعی
۲۳  
۲۴ وحید مومنی
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹ عباس چاپاری
۳۰ بهزاد افشار
۳۱  

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری آذر ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳ جلال الدین میرآخورلی 
۴ احسان تقوایی
۵ جمشید مقدسی
۶ مهدی سلیمانی
۷  
۸ محمود مشایخی
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲ محمدباقر قلعی
۱۳  
۱۴  
۱۵ وحید مومنی
۱۶  
۱۷  
۱۸ عباس چاپاری
۱۹ بهزاد افشار
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ علی قربانی
۲۶  
۲۷ علیرضا حیدری
۲۸  
۲۹ علی خطیب زاده
۳۰ حسن ابراهیمی 
۳۱  

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد