آمار بازدید سال ۹۲

۱- آمار بازدید سال ۹۲ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem92

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۲ ۲۸۳۳۶ ۸۸۹۶۰
تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱