درخواست شورای عالی کارشناسان از رئیس قوه قضائیه جهت دستور بر رعایت جدول شماره ۱۶

درخواست شورای عالی کارشناسان از رئیس قوه قضائیه جهت دستور بر رعایت جدول شماره ۱۶(کلیک کنید)

دومین کنفرانس “حقوق ساخت” در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،با حضور متخصصین حوزه صنعت ساخت و ساز و حقوق؛ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

نظامنامۀ معذوریت موقت از انجام امور کارشناسی مصوب۱۴۰۰/۰۴/۱۶ شورای عالی کارشناسان

جهت دریافت و مشاهده نظامنامۀ معذوریت موقت از انجام امور کارشناسی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کلیک نمائید.

درخصوص پرداخت حق الجلسۀ کارشناسانی که در کمیسیون ها شرکت دارند.

*اطلاعیه* تمدید مجدد زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال ۱۴۰۰