اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه های گروه های ۴ و ۶ و ۹

گروه ۴ (حسابداری و حسابرسی)

زمان انتخابات روز ۵ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۴ از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۸:۱۵

۱-محمدتقی قنبری

۲-فرهاد سحرخیز

۳-مصطفی رضایی

۴-ولی اله اسدی

۵-رحیم رفیعی

گروه ۶ (راه و ساختمان)

زمان انتخابات روز ۴ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

۱-علی آقایی

۲-علی مصلح آبادی

۳-حسن فرهمندپور

۴-محمد سلیمانی

۵-علی فراهانی

۶-علیرضا حیدری

۷-داود بادبان

۸-وحید مومنی

۹-جلال الدین میرآخورلی

۱۰ـ علی صفدر خلیلی

گروه ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)

زمان انتخابات روز ۵ شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

۱-وجیه اله صفری

۲-ابوالفضل سفیدگران

۳-رحمانعلی قره باغی

۴- علیرضا منتصری

۵-محمدحسین قدیمیان

۶-ابوالحسن عالیخانی

۷- حسین میراحمدی عراقی

۸-جعفر حسنخان

۹- محمدرضا اشتری تواندشتی

۱۰- بهروز نجمی

۱۱-سیدمحمد جلالی